Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC TÀI LIỆU “CHĂM SÓC MẮT VÀ PHÒNG, CHỐNG MÙ LÒA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ” THUỘC DỰ ÁN “MẮT SÁNG HỌC HAY”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2560/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-BGDĐT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án “Mắt sáng học hay” do Quỹ Fred Hollows viện trợ không hoàn lại;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các tài liệu chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở thuộc Dự án “Mắt sáng học hay”, gồm 04 tài liệu cụ thể sau:

1. Chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa: tài liệu dùng cho học sinh tiểu học.

2. Chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa: tài liệu dùng cho giáo viên tiểu học.

3. Chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa: tài liệu dùng cho học sinh trung học cơ sở.

4. Chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa: tài liệu dùng cho giáo viên trung học cơ sở. Các tài liệu này được sử dụng tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bộ Y tế (Cục: QLMTYT, YTDP);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ