Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4236/BGDĐT-KHCNMT
V/v hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viên, viện nghiên cứu và trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025, Quyết định số 3585/QĐ-BKHCN ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên các khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025, Công văn số 1238/BKHCN-KHTC ngày 03/5/2018 hướng dẫn các Bộ, ngành thực hiện Quyết định 562/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, các trường cao đẳng sư phạm thuộc và trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình 562).

Ngoài các tiêu chí đánh giá được quy định tại Điều 12 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT, đề xuất đề tài khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Chương trình 562 cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

1. Định hướng nghiên cứu ưu tiên của đề tài

Theo các định hướng nghiên cứu ưu tiên thực hiện năm 2019 các khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phụ lục 1).

2. Điều kiện đối với cá nhân đề xuất đề tài

- Đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

- Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế trong danh mục ISI/Scopus, SCIE.

3. Tiêu chí ưu tiên đề xuất đề tài

Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Chương trình 562 được xem xét ưu tiên theo các tiêu chí sau:

(1) Có ít nhất 01 sản phẩm là bài báo đăng trên các tạp chí trong hệ thống danh mục ISI/Scopus;

(2) Tham gia hỗ trợ đào tạo ít nhất 01 tiến sĩ;

(3) Đề xuất đề tài từ các nhóm nghiên cứu mạnh (có minh chứng nhóm nghiên cứu mạnh theo quy định tại Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tài trợ);

(4) Có khả năng hợp tác quốc tế.

Trong đó tiêu chí (1) là tiêu chí bắt buộc.

4. Hồ sơ đề xuất đề tài thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản

- Công văn của các đơn vị về đề xuất đề tài năm 2019 thuộc Chương trình 562;

- Tổng hợp đề xuất đề tài theo lĩnh vực của Chương trình 562 (Phụ lục 2);

- Phiếu đề xuất đề tài thuộc Chương trình 562 (Mẫu 1).

Các đơn vị gửi hồ sơ bản cứng theo địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; bản mềm theo địa chỉ: vukhcns@moet.gov.vn trước ngày 03/10/2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn và chỉ xem xét đưa vào kế hoạch những đề xuất đề tài khoa học và công nghệ được thực hiện đúng yêu cầu, quy trình và thời hạn.

Mọi thông tin xin liên hệ TS. Nguyễn Kim Dung, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0979729197.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN