Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2254/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH THỦY LỢI TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2050 PHỤC VỤ CÁC MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi theo Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Báo cáo số 649/BC-SKHĐT ngày 13/9/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 phục vụ các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, với các nội dung chính như sau:

1. Tên quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 phục vụ các mục tiêu của Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Cơ quan lập quy hoạch: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Cụ thể hóa kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi theo Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Để có cơ sở phân cấp, phân kỳ đầu tư, tranh thủ các nguồn vốn xây dựng các công trình thủy lợi, thực hiện mục tiêu của Đề án nâng cao hiệu quả ngành thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch: Toàn tỉnh Phú Yên.

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn vốn sự nghiệp quy hoạch theo quy định tại Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính).

6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 - 2017.

7. Các nội dung khác: Chủ quy hoạch giải trình cụ thể trong đề cương nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh quy hoạch.

8. Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch, cần chú trọng nội dung nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại, đảm bảo phát triển bền vững lĩnh vực thủy lợi trong bối cảnh bị tác động bởi các hiện tượng tự nhiên, đảm bảo an toàn hệ thống thủy lợi và các công trình thủy lợi có ảnh hưởng đến dân sinh, đảm bảo sản xuất nông nghiệp ổn định, an toàn dân cư cho các khu vực địa hình thấp, ven sông, đáp ứng yêu cầu phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- CT và PCT UBND tỉnh (đ/c Hiến, Thế);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Kh, QVi3.99

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Hiến