Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 218/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Công bố Đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 185/TTr-SXD ngày 21 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định này làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp:

Đối với các dự án có tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm 15/02/2020 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng) thì không thực hiện điều chỉnh đơn giá ca máy trong Bảng giá ca máy và thiết bị công trình được công bố kèm theo Quyết định này.

Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình sau thời điểm 15/02/2020 và các dự án mới chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì các chủ đầu tư có trách nhiệm lập, điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình theo đơn giá ca máy trong Bảng giá ca máy và thiết bị công trình được công bố kèm theo Quyết định này và định mức xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cao Bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VP: P.CVP, phòng KTN;
- Trung tâm công báo;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh