Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2123/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐÔ THỊ THUỘC QUẬN BÌNH TÂN VÀ HUYỆN BÌNH CHÁNH .

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất, Quyết định số 302/TTg ngày 13 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hệ số (K) trong khung giá đất ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP và Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về việc bổ sung sửa đổi Nghị định số 87/CP ;
- Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04 tháng 01 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố và Quyết định số 2606/QĐ-UB-QLĐT ngày 07 tháng 5 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành bổ sung bảng giá đất đường Bình Thuận ;
- Xét tình hình đô thị hóa, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 1810/TC-BVG ngày 09 tháng 4 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất đô thị (bảng giá đất số 1) ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04 tháng 01 năm 1995 và giá đất đường Bình Thuận ban hành theo Quyết định số 2606/QĐ-UB-QLĐT ngày 07 tháng 5 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố trên địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân (đính kèm).

Đối với đất ở không nằm vị trí mặt tiền đường áp dụng giá đất hẻm theo Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04 tháng 01 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Mức giá này áp dụng cho các mục đích đã được quy định tại Điều 3 của Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04 tháng 01 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục trưởng Cục Thuế thành phố hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lý khu Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Bộ Tài chính
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Thường trực HĐND. TP
- TTUB : CT, các PCT
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ ĐT, TH, CNN, ĐB, PC, TM
- Lưu (ĐT/VH)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua