Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2006/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 19 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT ĐÔ THỊ NĂM 2006 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 26/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành nghị định số 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 07/7/2006 của UBND tỉnh về điều chỉnh giá đất đô thị năm 2006 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-BKT&NS ngày 07/7/2006 của Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung giá đất đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai như sau:

1. Giá đất đô thị thành phố Lào Cai:

1.1- Bổ sung mới giá đất 40 đoạn phố, ngõ phố chưa được quy định trong bảng giá đất của tỉnh;

1.2- Điều chỉnh giá đất 77 đoạn phố, ngõ phố.

2. Điều chỉnh giá đất đô thị thị trấn Bắc Hà huyện Bắc Hà: 04 đoạn phố.

3. Điều chỉnh giá đất đô thị thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng: 02 đoạn phố.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho:

- UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các Đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
 Sùng Chúng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN