Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2101/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG “PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI CỦA TỈNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Kế hoạch số 1447/KH-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai công tác xây dựng Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, xây dựng các đề xuất phục vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2083/TTr- SCT ngày 13 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề cương “Phương án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (kèm theo nội dung đề cương chi tiết).

Điều 2. Căn cứ vào Đề cương được phê duyệt, Giám đốc Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng và phạm vi trách nhiệm được giao, tổ chức và chỉ đạo việc triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Lương Văn Hải;
- Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KT. Thường.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Hải

 

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI CỦA TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2101/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN, CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN, ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI ĐỂ ĐÁNH GIÁ

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Phân tích, đánh giá về các yếu tố về điều kiện tự nhiên (vị trí địa lý, địa hình, tài nguyên thiên nhiên), điều kiện xã hội (dân số, thu nhập) và điều kiện kinh tế (giá trị tăng thêm ngành thương mại, doanh nghiệp thương mại,...) tác động đến hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh; sự liên kết với mạng lưới hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và của cả nước.

2. Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại tỉnh về loại hình, số lượng, phân bố,... và tính đồng bộ giữa các loại hình trong toàn hệ thống.

3. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại nói chung (về cơ sở vật chất, tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy,...). Đánh giá vai trò của hạ tầng thương mại đối với phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh thông qua các chỉ tiêu về kim ngạch, tốc độ tăng, phương thức xuất khẩu,....

4. Phân tích, đánh giá thực trạng khả năng huy động và phân bổ nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm logistics).

5. Tổng hợp phân tích, đánh giá những mặt được, hạn chế tồn tại trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại tỉnh (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, hệ thống kho bãi,..).

III. DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI

1. Xu hướng phát triển của kinh tế thế giới.

2. Xu hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

3. Xu hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh.

IV. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LOẠI HÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI

1. Bối cảnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại tỉnh.

2. Phân tích những cơ hội và thách thức đối với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh thời kỳ quy hoạch.

V. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

1. Quan điểm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, hệ thống kho bãi,..) của tỉnh thời kỳ quy hoạch.

2. Mục tiêu phát triển: Bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, trong đó nhấn mạnh đến phát huy vai trò của hạ tầng thương mại đối với việc thực hiện các mục tiêu xuất khẩu của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.

VI. ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN

1. Định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại:

a) Định hướng kết nối giữa hệ thống hạ tầng thương mại trong tỉnh với hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại liên vùng, quốc gia; kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và các loại hình hạ tầng khác.

b) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng thương mại (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm logistics) phục vụ thương mại nội địa.

c) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng thương mại phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Tiêu chí quy hoạch đối với một số loại hình hạ tầng thương mại.

3. Xây dựng phương án phân bố hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại theo không gian (có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn 5 năm).

4. Xác định danh mục công trình, dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đầu của thời kỳ quy hoạch.

VII. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành công trình thương mại.

2. Giải pháp đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thương mại: Bao gồm các nhóm giải pháp về huy động vốn, giải pháp về kỹ thuật, giải pháp về tổ chức quản lý kinh doanh, khai thác công trình,...

3. Giải pháp về chính sách thu hút và ưu đãi đầu tư: gồm các nhóm giải pháp về tài chính, tín dụng, giải pháp về đất đai, giải pháp về khoa học công nghệ,...

4. Một số đề xuất và kiến nghị./.