Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN Ở THỊ TRẤN TĂNG BẠT HỔ, HUYỆN HOÀI ÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh khóa X kỳ họp thứ 9 về việc thông qua Đề án đặt tên đường thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 29 tên đường cho những đường chưa có tên ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân (có danh mục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin và các ngành liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

DANH MỤC

TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN TĂNG BẠT HỔ, HUYỆN HOÀI ÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh)

TT

TUYẾN ĐƯỜNG KÝ HIỆU LOẠI ĐƯỜNG

LÝ TRÌNH CÁC CON ĐƯỜNG

ĐỘ DÀI (M)

LỘ GIỚI

KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG (M)

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG

QUI HOẠCH (M)

HIỆN TRẠNG (M)

1

Tuyến ĐT 630

Phú Nga - Bến xe huyện (Đường tỉnh lộ ĐT 630)

3.000

26

T.đó lòng đường 12

18 - 20

BT nhựa 3,5

HÙNG VƯƠNG

2

Tuyến ĐT 630

Bến xe huyện - Ngã ba Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đường tỉnh lộ ĐT 630)

1.700

26

T.đó lòng đường 12

18 - 20

BT nhựa 6

NGUYỄN TẤT THÀNH

3

TT Huyện - Cầu Phong Thạnh

Ngã ba Công an huyện - Cafê Đặng Thị Á (Trung tâm thị trấn)

750

26

21

BT nhựa 12

QUANG TRUNG

4

TT Huyện - Cầu Phong Thạnh

Cafê Đặng Thị Á- Cầu Phong Thạnh (Trung tâm thị trấn)

950

21

15 - 16

BT nhựa, T. đó đoạn chợ Mộc Bài 12m còn lại 3,5m

TRƯỜNG CHINH

5

Đường số 2

Nhà ông Lê Chưởng đến ngã tư nhà ông Phạm Văn Nam

640

21

15 - 16

BTXM 3,5

PHẠM VĂN ĐỒNG

6

Đường số 3

Nhà Huỳnh Ngọc Thanh - Trường chuyên. (Gần trung tâm thị trấn)

930

19

13 - 14

BTXM 3,5

LÊ HỒNG PHONG

7

Đường số 4

Nhà ông Nguyễn Đăng Trinh (GC2) - Nhà ông Trần Xuân Thảo (GC1) (Gần trung tâm thị trấn).

850

19

13 - 14

BTXM 3,5

NGUYỄN VĂN LINH

8

Đường số 5

Cafê Đặng Thị Á - Trường Tiểu học Gia Chiểu. (Gần Trung tâm thị trấn), nối từ Chợ Mộc Bài đi Ân Đức.

1.060

21

15 - 16

BTXM 3,5

19/4

9

Đường 1B

Nhà ông Nguyễn Ngọc Đức (GC2) - Nhà ông Trần Công Thành (GC2) (Trung tâm thị trấn)

400

19

15

BTXM 3,5

HUỲNH ĐĂNG THƠ

10

Đường 1B

Trường Mầm non 19/4 - Trung tâm KTHN dạy nghề. (Trung tâm thị trấn)

420

19

19

BTXM 7

LÊ DUẨN

11

Đường ngang số 1

Cửa hàng TM Hoài Ân- Đường số 5. (Trung tâm thị trấn)

500

21

15

BTXM 3,5

HAI BÀ TRƯNG

12

Đường ngang số 2

Hạt Kiểm lâm - Đường số 2. (Trung tâm thị trấn)

220

13

07

BTXM 6,0

NGUYỄN CHÍ THANH

13

Đường ngang số 3

Nhà Võ Xuân Sơn (GC1) - (Trần Xuân Quỳnh GC2). Đường số 5 (Gần trung tâm TT).

600

12

12

BTXM 3,5

NGUYỄN VĂN CỪ

14

Đường ngang số 4

Từ Huyện ủy + BHXH- Đường số 5. (Trung tâm thị trấn)

670

21

19

BTXM 3,5

TRẦN PHÚ

15

Đường ngang số 5

Phòng Giáo dục - UBND xã Ân Đức. (Trung tâm thị trấn)

610

13

13 - 14

BTXM 3,5

HÀ HUY TẬP

16

Đường ngang số 6

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trần Đình Ngãi (GC1). (Gần Trung tâm thị trấn) về phía Tây Nam

600

26

19

Đất 4,0

LÊ QUÝ ĐÔN

17

Đường ranh giới Thanh Tú - Gia Chiểu

Trạm Y tế TT - Nhà ông Trần Bé (Giáp đường số 5) (Gần trung tâm thị trấn)

600

21

15 - 16

BTXM 3,5

BÙI THỊ XUÂN

18

Đường Bến xe - Thanh Tú

Bến xe huyện - Ngã tư nhà ông Võ Văn Dương (Gần trung tâm thị trấn)

600

21

19 - 20

BTXM 3,5

LÊ LỢI

19

Đường Gò Cau - Thanh Tú

Cầu Tự Lực - Ngã 3 nhà ông Trương Công Chính (G.cau) (Gần Trung tâm thị trấn) nối liền Ân Phong đi Ân Thạnh.

1.100

19

15 - 16

BTXM 3,5

TRẦN HƯNG ĐẠO

20

Đường ngang Du Tự

Nhà ông Đỗ Thiện (Du tự) (ĐT 630) - Cầu Phong Thạnh. (Gần Trung tâm thị trấn - phía Đông Bắc)

900

19

12 - 13

BTXM 3,0

SƯ ĐOÀN 3 SAO VÀNG

21

Đường liên thôn Thanh Tú

Nhà Võ Văn Dương - Gò Chài (T.Tú) (Gần Trung tâm thị trấn về phía Tây - Bắc)

960

12

9 - 10

BTXM 3,0

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

22

Đường liên xóm Thanh Tú

Hiệu thuốc (chợ Mộc Bài) - Nhà ông Bùi Văn Cận (T.Tú) (Gần Trung tâm thị trấn)

310

12

12

BTXM 3,0

MAI XUÂN THƯỞNG

23

Đường liên xóm Thanh Tú

Nhà Lê Quang Mười - Đồng Thanh Tú. (Gần Trung tâm thị trấn)

370

12

9 - 10

BTXM 3,0

ĐÀO DUY TỪ

24

Đường liên thôn Thanh Tú

Nhà ông Nguyễn Hoàng - Cầu Cửa Khâu (T.Tú) (Gần Trung tâm thị trấn)

850

12

9 - 10

BTXM 3,0

NGUYỄN DUY TRINH

25

Đường liên thôn Thanh Tú

Trạm bơm Vườn Nhờ - Gò Chài. (Đường ven thị trấn)

590

12

9 - 12

BTXM 3,0

PHAN ĐÌNH PHÙNG

26

Đường liên xóm Gò Cau

Nhà ông Nguyễn Xuân Sơn (ĐT 630) - Nhà ông Nguyễn Dầm (G.Cau) (Gần Trung Tâm thị trấn về phía Đông Bắc).

650

12

10 - 11

BTXM 3,0

ĐẶNG THÀNH CHƠN

27

Đường liên xóm Du Tự

Trường Mẫu giáo (D.Tự) - Soi Mống. (Đường ven thị trấn về phía Bắc).

600

12

8 - 09

BTXM 3,0

PHAN BỘI CHÂU

28

Đường ranh giới Thanh Tú - Gia Chiểu

Nối từ đường Quang Trung đến giáp đường 19/4 (Ngã tư nhà ông Nguyễn Văn Đê - Nhà ông Trực đường số 5).

150

21

10 - 15

BTXM 3,5

TRẦN QUANG DIỆU

29

Tuyến ĐT 630

Nối từ đường Phạm Văn Đồng đến Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Ngã tư nhà ông Phạm Văn Nam đến ngã ba Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm)

300

26

26

BT Nhựa 3,5

CHÀNG LÍA