Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2056/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo (để đăng tải)
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GDĐT;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, PC (6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Mạnh Hùng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Kèm theo Quyết định số 2056/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

A. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Quyết định

64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi tắt là Nghị định số 46/2017/NĐ-CP).

- Các Điều: Điều 3; Điều 7; khoản 1 Điều 11; khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 13 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

- Các Điều, khoản còn lại hết hiệu lực kể từ ngày 21/4/2017.

Tổng số: 01 văn bản

B. Văn bản hết hiệu lực một phần

STT

n loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Cơ sở giáo dục mầm non

1.

Quyết định

14/2008/QĐ- BGDĐT ngày 07/4/2008

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non

- Điều 8; điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 11; khoản 1, điểm a khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 12 (các quy định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT).

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 9; Điều 10; điểm b, c khoản 1, điểm b, c, d, đ khoản 2, điểm b, c, d khoản 3 Điều 11; khoản 2, 3, điểm b khoản 4 Điều 12 (các quy định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2010/TT- BGDĐT và 09/2015/TT- BGDĐT).

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

2.

Thông tư

44/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ- BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 1.

- Điều 8, điểm a khoản 1 Điều 11, điểm a khoản 2 Điều 11, điểm a khoản 3 Điều 11 và khoản 1 Điều 12 của Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3, 6, 7 Điều 1 Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bị hết hiệu lực bởi Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 9; Điều 10; điểm b, c khoản 1 Điều 11; điểm b, c, d, đ khoản 2 Điều 11; điểm b, c, d khoản 3 Điều 11; khoản 2, 3 Điều 12 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4, 5, 6, 7 Điều 1 Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bị hết hiệu lực bởi Nghị định 46/2017/NĐ-CP

21/4/2017

3.

Thông tư

09/2015/TT- BGDĐT ngày 14/5/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoản 2 Điều 1

- Điều 12 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bị hết hiệu lực bởi Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điểm b khoản 4 Điều 12 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bị hết hiệu lực bởi Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

4.

Thông tư

21/2012/TT- BGDĐT ngày 15/6/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

- Điều 7; khoản 1 Điều 11; điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 12.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 8; Điều 9; Điều 10; khoản 2, 3 Điều 11; điểm b, c, d, đ khoản 1 và điểm b, c, d khoản 2 Điều 12.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

5.

Thông tư

13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

- Khoản 3, điểm a khoản 4 điều 14.

- Điểm b khoản 4 Điều 14

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

II. Cơ sở giáo dục phổ thông

6.

Thông tư

41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học

- Điều 9; khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 13; khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 16.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

 

01/7/2016

- Điều 10, Điều 11; khoản 2 Điều 12; khoản 2, 3 Điều 13; khoản 2, 3 Điều 14; Điều 15; khoản 2 Điều 16.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

7.

Thông tư

12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 Điều 9; khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 13; khoản 1 Điều 14.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 10; Điều 11; khoản 2, 3 Điều 12; khoản 2, 3, 4 Điều 13; khoản 2, 3, 4, 5 Điều 14.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

8.

Quyết định

44/2008/QĐ- BGDĐT ngày 30/7/2008

Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp

- Điều 8; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 9; Điều 10; khoản 5, 6 Điều 11.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

III. Cơ sở giáo dục thường xuyên

9.

Quyết định

01/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/01/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên

- Điều 8; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

 

- Điều 9; Điều 10; khoản 5, 6 Điều 11.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

10.

Quyết định

09/2008/QĐ- BGDĐT ngày 24/3/2008

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

- Khoản 1 Điều 7; khoản 1, 4 Điều 9; khoản 1 Điều 10.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Khoản 2 Điều 7; Điều 8; khoản 2, 3 Điều 9; khoản 2, 3 Điều 10.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

11.

Thông tư

03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

- Điều 7; khoản 1 Điều 10; khoản 1 Điều 11; Điều 12; khoản 2 Điều 14.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 8; Điều 9; khoản 2 Điều 10; khoản 2 Điều 11; Điều 13; khoản 1, 3 Điều 14

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

IV. Trường chuyên biệt

12.

Quyết định

32/2003/QĐ- BGD&ĐT ngày 11/7/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu TDTT trong giáo dục phổ thông

- Điều 7.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 6.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

13.

Thông tư

06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

- Điều 8.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 9 và Điều 10

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

14.

Thông tư liên tịch

58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012

Thông tư liên tịch của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định điều kiện thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

- Chương II: Điều 7 đến Điều 11.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Chương III: Điều 12 đến Điều 25.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

15.

Thông tư

01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

- Điều 8.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 9; Điều 10 và Điều 11.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

16.

Thông tư

24/2010/TT- BGDĐT ngày 02/8/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

- Điều 7; Điều 10, khoản 1 Điều 12.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 8, Điều 9, Điều 11, khoản 2 Điều 12.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

17.

Thông tư

30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoản 5 Điều 1

Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bị hết hiệu lực bởi Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

V. Trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, trường đại học

18.

Thông tư

54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

- Điều 8; Điều 9; khoản 1 Điều 13; khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 15.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 10; Điều 11; Điều 12; khoản 2 và khoản 3 Điều 13; khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 14; khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 15.

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 21/4/2017 (đối với các trường trung cấp sư phạm) và ngày 14/10/201 6 (đối với các trường trung cấp).

19.

Thông tư

14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

- Điều 10; khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14 (Điều 10, Điều 13 và Điều 14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT).

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 11; khoản 2, 3 Điều 12; khoản 2, 3 Điều 13 và khoản 2, 3 Điều 14 (Điều 11, Điều 13 và Điều 14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT).

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Ngày 21/4/2017 (đối với các trường cao đẳng sư phạm) và ngày 14/10/2016 (đối với các trường cao đẳng).

20.

Thông tư

43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Khoản 2, 3, 4, 5, 6, và 7 Điều 1

- Khoản 4 Điều 10; khoản 1 Điều 13; khoản 1 Điều 14; Điều 17 của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2, 4, 5, 6, 7 Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học bị hết hiệu lực bởi Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

- Điều 11; khoản 2, 3 Điều 13; khoản 2, 3 Điều 14; Điều 17a của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3, 4, 5, 7 Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học bị hết hiệu lực bởi Nghị định 46/2017/NĐ-CP và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 21/4/2017 (đối với các trường cao đẳng sư phạm) và ngày 14/10/201 6 (đối với các trường cao đẳng).

21.

Thông tư

61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 10; Điều 11.

Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

22.

Quyết định

05/2013/QĐ- TTg ngày 15/1/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân ra nước ngoài học tập

Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 14; Điều 15; Điều 16.

Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

21/4/2017

Tổng số: 22 văn bản

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2056/QĐ-BGDĐT năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 2056/QĐ-BGDĐT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 15/06/2017
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Phạm Mạnh Hùng
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/06/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản