Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2029/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 273/TTr-CP ngày 25/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2029/QĐ-CTN ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Hồ Thị Mỹ Phúc, sinh ngày 06/9/1986 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: 18 Achillesstraat, 1363 VM, Almere

Giới tính: Nữ 

2. Nguyễn Thị Hồng Lạc, sinh ngày 10/10/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Herstraat 11, 5961 GG Horst

Giới tính: Nữ 

3. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 13/9/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Van Arember Gelaan 133, 2274BR, Voorburg

Giới tính: Nữ 

4. Tô Huy Cường, sinh ngày 28/4/1978 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Hetperzoom 29, 9722BE, Groningen.

Giới tính: Nam