Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2033/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 278/TTr-CP ngày 25/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-CTN ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Hồ Đắc Quyền, sinh ngày 14/10/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Nagata-ku, Sanban-cho 5-14-2

Giới tính: Nam 

2. Hồ Đắc Tâm, sinh ngày 03/8/2012 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Nagata-ku, Sanban-cho 5-14-2

Giới tính: Nữ 

3. Hồ Bích Tâm, sinh ngày 08/5/2014 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Nagata-ku, Sanban-cho 5-14-2.

Giới tính: Nữ