Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2035/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 275/TTr-CP ngày 25/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2035/QĐ-CTN ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Khải Siêu, sinh ngày 03/6/2006 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Naganuma Bldg 2-13-13-606 Negishi Taitoku Tokyo 110-0003

Giới tính: Nam

2. Nguyễn Khải Ca, sinh ngày 12/02/2008 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Naganuma Bldg 2-13-13-606 Negishi Taitoku Tokyo 110-0003

Giới tính: Nữ

3. Ma Cẩm Long Hà, sinh ngày 04/3/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Aichiken Anjoshi Sakuramachi 8-9

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Phương Thúy, sinh ngày 28/11/2010 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: 4-17-10-6F Shimorenjyaku Mitakashi

Giới tính: Nữ

5. Trần Duy Anh, sinh ngày 13/12/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken Yamatoshi Fukuda 4 Choome 3-15

Giới tính: Nam

6. Phạm Ngọc Minh Hằng, sinh ngày 21/01/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken Yamatoshi Fukuda 4 Choome 3-15

Giới tính: Nữ

7. Trần Ngọc Phương Anh, sinh ngày 02/02/2007 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken Yamatoshi Fukuda 4 Choome 3-15

Giới tính: Nữ

8. Trần Ngọc Thảo Anh, sinh ngày 25/9/2010 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken Yamatoshi Fukuda 4 Choome 3-15

Giới tính: Nữ

9. Trần Minh Anh, sinh ngày 18/9/2000 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kanagawaken Yamatoshi Fukuda 4 Choome 3-15

Giới tính: Nam

10. Phạm Ngọc Mai Anh, sinh ngày 19/3/1996 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken Yamatoshi Fukuda 4 Choome 3-15

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Thị Mai Khanh, sinh ngày 11/3/1976 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Okayameken Kagagun Kibichuocho Komori 586.

Giới tính: Nữ