Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2010/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 8471 : 2010 EN 12856 : 1999

Thực phẩm - Xác định acesulfame-K, aspartame và sacarin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

2.

TCVN 8472 : 2010 EN 12857 : 1999

Thực phẩm - Xác định cyclamate - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

3.

TCVN 8473 : 2010 EN 15086 : 2006

Thực phẩm - Xác định isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol và xylitol

4.

TCVN 8474 : 2010 EN 14637 : 2004

Sữa - Xác định hàm lượng ure - Phương pháp enzym sử dụng chênh lệch pH (Phương pháp chuẩn)

5.

TCVN 8475 : 2010 ISO 23065 : 2009

Chất béo sữa từ các sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng axit béo omega-3 và omega-6 bằng sắc ký khí - lỏng

6.

TCVN 8476:2010

Sữa bột và thức ăn dạng bột theo công thức dành cho trẻ sơ sinh - Xác định hàm lượng taurine bằng phương pháp sắc ký lỏng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2010/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 2010/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/09/2010
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Nguyễn Quân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/09/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản