Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1944/QĐĐC-UBND

Phan Thiết, ngày 28 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2006/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2006 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính một số sai sót trong Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 của UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Quy định) như sau:

1. Tại điểm a, khoản 3, Điều 1 của Quy định có ghi “Học sinh thuộc đối tượng chính sách ưu đãi tại khoản a, khoản b, khoản c, khoản d Điều 1 Quy định này đã được chi trả theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ, thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng”.

Nay sửa lại là: “Học sinh thuộc đối tượng chính sách ưu đãi tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d thuộc khoản 2, Điều 1 của Quy định này đã được chi trả theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ, thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng”.

2. Tại Điều 5, trang 6, bỏ đoạn từ dòng 4 đến dòng 6 (trên xuống) “Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả cho các đối tượng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách”.

Điều 5 của Quy định được sửa lại như sau: “Hàng năm, ngân sách tỉnh cân đối trong dự toán chi bảo đảm xã hội để chi trả cho đối tượng đang theo học tại các trường (bao gồm công lập, ngoài công lập các lớp bổ túc văn hóa, các lớp phổ cập giáo dục trung học cơ sở) thuộc địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở do ngân sách tỉnh cấp, được bố trí trong dự toán chi bảo đảm xã hội hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố để chi trả cho đối tượng. Đối với các trường công lập, ngân sách sẽ cấp bù phần kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp một lần cho học sinh mua sách, vở và đồ dùng học tập. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả cho các đối tượng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách”.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Dũng Nhật