Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1921/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (CÁC LĨNH VỰC: NUÔI CON NUÔI; QUỐC TỊCH)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 132/TTr-STP ngày 18 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 05 (năm) quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Nuôi con nuôi; Quốc tịch (gồm 02 phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tư pháp:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này và đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- VP.UBND tỉnh: Trung tâm CB-TH; P. HCTC; P.NC (Chv Lê Tâm): đ phối hợp thực hiện;
- Lưu: VT, KSTT-100 (TT).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TƯ PHÁP; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC (Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT (theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1

BTP-BLI-277301

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Trong 05 ngày làm việc

Trong 40 giờ/ngày làm việc

2

BTP-BLI-277302

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Trong 35 ngày

Trong 25 ngày làm việc

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ

1. Quy trình: BTP-BLI-277301

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

04 giờ

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

02 giờ

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình UBND tỉnh

Giám đốc Sở

02 giờ

Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

02 giờ

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Tư pháp và chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên Phòng Nội chính

Bước 10

Thẩm tra, xử lý hồ sơ; xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh; tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Nội chính

12 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư

Bước 12

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đã đọc soát, kiểm tra thể thức được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 13

Thay mặt UBND tỉnh, ký thay Chủ tịch UBND tỉnh, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt; chuyển đến Văn thư

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 40 giờ/ngày làm việc, trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 16 giờ/ngày làm việc

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, xin ý kiến thành viên UBND tỉnh và trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 24 giờ/ngày làm việc

2. Quy trình: BTP-BLI-277302

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ Ở VIỆT NAM NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan; tổng hợp các ý kiến; thẩm định, xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

10 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

01 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình UBND tỉnh

Giám đốc Sở

01 ngày

Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Tư pháp và chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 9

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên Phòng Nội chính

Bước 10

Thẩm tra, xử lý hồ sơ; xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh; tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Nội chính

06 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư

Bước 12

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đã đọc soát, kiểm tra thể thức được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 13

Thay mặt UBND tỉnh, ký thay Chủ tịch UBND tỉnh, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt; chuyển đến Văn thư

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 25 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 14 ngày làm việc

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, xin ý kiến thành viên UBND tỉnh và trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 11 ngày làm việc

Tổng số: 02 quy trình nội bộ./.

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TƯ PHÁP; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUỐC TỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC

(Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT (theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1

BTP-BLI-277288

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

115 ngày

- Tại địa phương: Trong 47 ngày làm việc

- Tại các cơ quan Trung ương: Trong 60 ngày

2

BTP-BLI-277291

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

75 ngày

- Tại địa phương: Trong 29 ngày làm việc

- Tại các cơ quan Trung ương: Trong 40 ngày

3

BTP-BLI-277289

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

85 ngày

- Tại địa phương: Trong 29 ngày làm việc

- Tại các cơ quan Trung ương: Trong 50 ngày

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ

1. Quy trình: BTP-BLI-277288

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các bước xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

1,5 ngày

Dự thảo Văn bản đề nghị xác minh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

01 ngày

Dự thảo Văn bản đề nghị xác minh (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký tắt, được chuyển đến Phó Giám đốc Sở

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản đề nghị xác minh

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày

Văn bản đề nghị xác minh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Phó Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật văn bản đề nghị xác minh và hồ sơ đã thẩm định; lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Văn bản đề nghị xác minh (kèm hồ sơ đã thẩm định); phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Công an tỉnh

Bước 8

Tổ chức tra cứu, xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Công an tỉnh

22 ngày

Kết quả xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam (kèm Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) được chuyển đến Sở Tư pháp

Bước 9

Tiếp nhận văn bản về kết quả xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam; tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu đề xuất xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

06 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính tư pháp

Bước 10

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

02 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Phó Giám đốc Sở

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình UBND tỉnh

Phó Giám đốc Sở

01 ngày

Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định) được Phó Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 12

Cập nhật Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

Bước 13

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Tư pháp và chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 14

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên Phòng Nội chính

Bước 15

Nghiên cứu thẩm tra, xử lý hồ sơ trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Nội chính

04 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 16

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Bước 17

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp sau khi đã đọc soát, kiểm tra thể thức được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 18

Xem xét, ký văn bản của UBND tỉnh đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

02 ngày

Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành và chuyển đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Bước 19

Cập nhật Văn bản của UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Bộ Tư pháp

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Bộ tư pháp

Bước 20

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Bộ Tư pháp; Chủ tịch nước

44 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 21

Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC; cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 22

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân

* Tổng thời gian thực hiện: Trong 47 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 15 ngày làm việc.

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp: Trong 10 ngày làm việc.

- Công an tỉnh tra cứu, xác minh: Trong 22 ngày làm việc.

* Bộ Tư pháp kiểm tra, xử lý hồ sơ; tham mưu TTCP, trình Chủ tịch nước xem xét, ký phê duyệt kết quả TTHC: Trong 60 ngày (Trong 44 ngày làm việc).

2. Quy trình: BTP-BLI-277291

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các bước xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

1,5 ngày

Dự thảo Văn bản đề nghị xác minh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

01 ngày

Dự thảo Văn bản đề nghị xác minh (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký tắt, được chuyển đến Phó Giám đốc Sở

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản đề nghị xác minh

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày

Văn bản đề nghị xác minh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Phó Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật văn bản đề nghị xác minh và hồ sơ đã thẩm định; lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Văn bản đề nghị xác minh (kèm hồ sơ đã thẩm định); phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Công an tỉnh

Bước 8

Tổ chức tra cứu, xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Công an tỉnh

14 ngày

Kết quả xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam (kèm Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) được chuyển đến Sở Tư pháp

Bước 9

Tiếp nhận văn bản về kết quả xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam; tổng hợp, tham mưu đề xuất xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

02 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính tư pháp

Bước 10

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

01 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Phó Giám đốc Sở

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình UBND tỉnh

Phó Giám đốc Sở

01 ngày

Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định) được Phó Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 12

Cập nhật Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

Bước 13

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Tư pháp và chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 14

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên Phòng Nội chính

Bước 15

Nghiên cứu thẩm tra, xử lý hồ sơ trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Nội chính

1,5 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 16

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Bước 17

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp sau khi đã đọc soát, kiểm tra thể thức được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 18

Xem xét, ký văn bản của UBND tỉnh đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0,5 ngày

Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành và chuyển đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Bước 19

Cập nhật Văn bản của UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Bộ Tư pháp

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Bộ tư pháp

Bước 20

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Bộ Tư pháp; Chủ tịch nước

29 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 21

Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC; cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 22

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân

* Tổng thời gian thực hiện: Trong 29 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 10 ngày làm việc.

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp: Trong 05 ngày làm việc.

- Công an tỉnh tra cứu, xác minh: Trong 14 ngày làm việc.

* Bộ Tư pháp kiểm tra, xử lý hồ sơ; tham mưu TTCP, trình Chủ tịch nước xem xét ký phê duyệt kết quả TTHC: Trong 40 ngày (Trong 29 ngày làm việc).

3. Quy trình: BTP-BLI-277289

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Hành chính tư pháp

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các bước xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

1,5 ngày

Dự thảo Văn bản đề nghị xác minh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính tư pháp

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Phó Giám đốc phụ trách

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

01 ngày

Dự thảo Văn bản đề nghị xác minh (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký tắt, được chuyển đến Phó Giám đốc Sở

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản đề nghị xác minh

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày

Văn bản đề nghị xác minh (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Phó Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 7

Cập nhật văn bản đề nghị xác minh và hồ sơ đã thẩm định; lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Văn bản đề nghị xác minh (kèm hồ sơ đã thẩm định); phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Công an tỉnh

Bước 8

Tổ chức tra cứu, xác minh về nhân thân của người xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Công an tỉnh

14 ngày

Kết quả xác minh về nhân thân của người xin trở lại quốc tịch Việt Nam (kèm Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) được chuyển đến Sở Tư pháp

Bước 9

Tiếp nhận văn bản về kết quả xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam; tổng hợp, tham mưu đề xuất xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp

02 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Hành chính tư pháp

Bước 10

Nghiên cứu, kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ và trình Giám đốc Sở

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

01 ngày

Dự thảo Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định) sau khi ký duyệt, được chuyển đến Phó Giám đốc Sở

Bước 11

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký văn bản trình UBND tỉnh

Phó Giám đốc Sở

01 ngày

Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định) được Phó Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư Sở Tư pháp

Bước 12

Cập nhật Tờ trình của Sở, trình UBND tỉnh (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp và hồ sơ đã thẩm định) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh

Bước 13

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Tư pháp và chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 14

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu đề xuất

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Tờ trình của Sở Tư pháp (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên Phòng Nội chính

Bước 15

Nghiên cứu thẩm tra, xử lý hồ sơ trình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Phòng Nội chính

1,5 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp được chuyển đến Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Bước 16

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp sau khi đã ký tắt, được chuyển đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Bước 17

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp; trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp sau khi đã đọc soát, kiểm tra thể thức được chuyển đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bước 18

Xem xét, ký văn bản của UBND tỉnh đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0,5 ngày

Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp được Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành và chuyển đến Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Bước 19

Cập nhật Văn bản của UBND tỉnh (kèm hồ sơ đã thẩm định); lưu trữ và chuyển hồ sơ đến Bộ Tư pháp

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Bộ tư pháp

Bước 20

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Bộ Tư pháp; Chủ tịch nước

36 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 21

Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC; cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Sở Tư pháp

Bước 22

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Tư pháp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân

* Tổng thời gian thực hiện: Trong 29 ngày làm việc, trong đó:

- Sở Tư pháp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 10 ngày làm việc.

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp: Trong 05 ngày làm việc.

- Công an tỉnh tra cứu, xác minh: Trong 14 ngày làm việc.

* Bộ Tư pháp kiểm tra, xử lý hồ sơ; tham mưu TTCP, trình Chủ tịch nước xem xét ký phê duyệt kết quả TTHC: Trong 50 ngày (36 ngày làm việc).

Tổng số: 03 quy trình nội bộ./.