Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 406/TTr-STP ngày 05/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được công bố tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quy trình thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT.HĐND tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT và DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, P.KSTTHC, HThanh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Mã số TTHC 2.002363): Có 02 quy trình thực hiện.

1. Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đối với trường hợp không xác minh.

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 2.002363.01

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

UBND cấp huyện

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: In Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, quét (scan) hồ sơ và nhập thông tin tiếp nhận hồ sơ vào Phần mềm Một cửa; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Chuyển hồ sơ đến Phòng Tư pháp.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018);

- Hồ sơ theo thủ tục hành chính đã công bố.

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

 

Phòng Tư pháp

2

Xử lý hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo UBNB cấp huyện

 

 

2.1

Kiểm tra, tham mưu xử lý hồ sơ

Công chức làm công tác hộ tịch

- Kiểm tra hồ sơ;

- Dự thảo văn bản báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện;

- Dự thảo Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính);

- Trình Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt.

- Hồ sơ đã tiếp nhận;

- Dự thảo văn bản báo cáo (nêu rõ cơ sở pháp lý liên quan; kết quả kiểm tra hồ sơ; ý kiến đề xuất);

- Dự thảo Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính): Biểu mẫu theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 

 

2.2

Xem xét, báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Xem xét, duyệt hồ sơ;

- Báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện

- Hồ sơ đã tiếp nhận;

- Văn bản báo cáo (nêu rõ cơ sở pháp lý liên quan; kết quả kiểm tra hồ sơ; ý kiến đề xuất);

- Dự thảo Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính).

 

UBND cấp huyện

3

Ký duyệt kết quả giải quyết và đóng dấu

- Lãnh đạo UBND cấp huyện;

- Văn thư.

- Lãnh đạo: Ký Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính).

- Văn thư: Đóng dấu và chuyển kết quả cho Phòng Tư pháp.

Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính).

 

Phòng Tư pháp

4

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi

Công chức làm công tác hộ tịch

- Ghi nội dung ghi chú vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi theo quy định;

- Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Sổ đăng ký nuôi con nuôi: Biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính).

 

UBND cấp huyện

5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả cho công dân

Trích lục ghi vào sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính).

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng Tư pháp theo quy định hiện hành, bao gồm:

- Hồ sơ đã tiếp nhận theo TTHC đã công bố;

- Bản chụp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký hộ tịch xuất trình (do người tiếp nhận hồ sơ thực hiện sao chụp để lưu hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch);

- Văn bản báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện;

- Bản chụp kết quả TTHC (Trích lục ghi vào sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài).

2. Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đối với trường hợp xác minh.

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 2.002363.02

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian(ngày)

Ghi chú

UBND cấp huyện

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: In Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, quét (scan) hồ sơ và nhập thông tin tiếp nhận hồ sơ vào Phần mềm Một cửa; in Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến Phòng Tư pháp.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018).

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018);

- Hồ sơ theo thủ tục hành chính đã công bố.

0,125

 

Phòng Tư pháp

2

Xử lý hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện

2,5

 

 

2.1

Kiểm tra, tham mưu xử lý hồ sơ

Công chức làm công tác hộ tịch

- Kiểm tra hồ sơ; thực hiện thẩm tra xác minh;

- Dự thảo văn bản báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện;

- Dự thảo Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính);

- Trình Lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt.

- Hồ sơ đã tiếp nhận;

- Văn bản, giấy tờ, tài liệu xác minh;

- Dự thảo văn bản báo cáo (nêu rõ cơ sở pháp lý liên quan; kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ; ý kiến đề xuất);

- Dự thảo Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính): Biểu mẫu theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2,375

 

 

2.2

Xem xét, báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Xem xét, duyệt hồ sơ;

- Báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Hồ sơ đã tiếp nhận;

- Văn bản báo cáo (nêu rõ cơ sở pháp lý liên quan; kết quả kiểm tra hồ sơ; ý kiến đề xuất);

- Dự thảo Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính)

0,125

 

UBND cấp huyện

3

Ký duyệt kết quả giải quyết và đóng dấu

- Lãnh đạo UBND cấp huyện;

- Văn thư.

- Lãnh đạo UBND cấp huyện: Ký Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính).

- Văn thư: Đóng dấu và chuyển kết quả cho Phòng Tư pháp.

Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính).

0,25

 

Phòng Tư pháp

4

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi

Công chức làm công tác hộ tịch

- Ghi nội dung ghi chú vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi theo quy định;

- Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Sổ đăng ký nuôi con nuôi: Biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Trích lục ghi vào sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính).

0,125

 

UBND cấp huyện

5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả cho công dân

Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính).

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng Tư pháp theo quy định hiện hành, bao gồm:

- Hồ sơ đã tiếp nhận theo TTHC đã công bố;

- Bản chụp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký hộ tịch xuất trình (do người tiếp nhận hồ sơ thực hiện sao chụp để lưu hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch);

- Văn bản báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện;

- Văn bản, giấy tờ, tài liệu xác minh;

- Bản chụp kết quả TTHC (Trích lục ghi vào sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài).