Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3703/TTr-STP ngày 31 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được công bố tại Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

- Mã số thủ tục hành chính: BTP-KHA-277301.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (Sở Tư pháp: 03 ngày; Ủy ban nhân dân tỉnh: 02 ngày).

Cơ quan thực hiện

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Tư pháp

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: In phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, quét (scan) hồ sơ; nhập thông tin tiếp nhận hồ sơ vào phần mềm một cửa; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đã tiếp nhận đến phòng chuyên môn.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Hồ sơ theo thủ tục hành chính đã công bố.

0,25

 

Sở Tư pháp

2

Xử lý hồ sơ

 

 

 

2,5

 

 

2.1

Xử lý hồ sơ

Công chức phòng chuyên môn

- Kiểm tra hồ sơ;

- Dự thảo tờ trình trình UBND tỉnh ký quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (kèm dự thảo quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài).

- Hồ sơ đã tiếp nhận;

- Văn bản báo cáo, đề xuất ý kiến giải quyết hồ sơ;

- Dự thảo tờ trình về việc quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài;

- Dự thảo quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP).

01

 

 

2.2

Xem xét và duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét, báo cáo đề xuất ý kiến giải quyết và trình Lãnh đạo Sở Tư pháp

Hồ sơ do chuyên viên đã trình và báo cáo đề xuất ý kiến giải quyết

01

 

 

2.3

Phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

- Lãnh đạo Sở;

- Văn thư.

- Lãnh đạo Sở: Xem xét, ký tờ trình trình UBND tỉnh.

- Văn thư đóng dấu, chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

- Hồ sơ đã tiếp nhận;

- Tờ trình về việc quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài;

- Dự thảo quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP) .

0,5

 

UBND tỉnh

3

Xem xét, quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

UBND tỉnh

Ký quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

 

02

 

 

3.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ cho chuyên viên theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

- Tờ trình của Sở Tư pháp;

- Hồ sơ nhận từ Sở Tư pháp.

0,25

 

 

3.2

Kiểm tra và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

Xử lý hồ sơ

- Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đề xuất giải quyết;

- Tờ trình của Sở Tư pháp;

- Hồ sơ nhận từ Sở Tư pháp.

0,5

 

 

3.3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xử lý hồ sơ

- Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đề xuất giải quyết;

- Tờ trình của Sở Tư pháp;

- Hồ sơ nhận từ Sở Tư pháp.

0,25

 

 

3.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét và duyệt hồ sơ

- Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đề xuất giải quyết;

- Tờ trình của Sở Tư pháp;

- Hồ sơ nhận từ Sở Tư pháp.

0,25

 

 

3.5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh

Ký duyệt văn bản

Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

0,5

 

 

3.6

Phát hành và chuyển trả kết quả cho Sở Tư pháp

Văn thư/Bộ phận một cửa

Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Sở Tư pháp

- Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài;

- Hồ sơ nhận từ Sở Tư pháp.

0,25

 

Sở Tư pháp

4

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi và trả kết quả

 

 

 

0,25

 

 

4.1

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Công chức được giao nhiệm vụ

- Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi;

- Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Sổ đăng ký nuôi con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/SĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP);

- Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài.

0,25

 

 

4.2

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả cho công dân

Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

0

 

Hồ sơ được lưu tại Sở Tư pháp:

- Hồ sơ đã tiếp nhận theo TTHC công bố;

- Tờ trình trình UBND tỉnh ký Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (kèm dự thảo quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài);

- Bản chụp kết quả TTHC (Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài).

2. Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

- Mã số thủ tục hành chính: BTP-KHA-277302.

- Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc (Sở Tư pháp: 20 ngày; Ủy ban nhân dân tỉnh: 15 ngày).

Cơ quan thực hiện

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

Sở Tư pháp

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: In phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, quét (scan) hồ sơ; nhập thông tin tiếp nhận hồ sơ vào phần mềm một cửa; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ đã tiếp nhận đến phòng chuyên môn.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Hồ sơ theo thủ tục hành chính đã công bố.

0,5

 

Sở Tư pháp

2

Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

18,5

 

 

2.1

Xử lý hồ sơ

Công chức phòng chuyên môn

- Kiểm tra hồ sơ; thực hiện xác minh (nếu cần);

- Lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi;

- Hồ sơ đã tiếp nhận;

- Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh (nếu có) và đề xuất ý kiến giải quyết hồ sơ;

16

 

 

 

 

 

- Dự thảo tờ trình trình UBND tỉnh ký quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (kèm dự thảo quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài).

 

- Biên bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi trong nước (Mẫu TP/CN-2014/CN.07 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP);

- Biên bản lấy ý kiến của Giám đốc Cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi (Mẫu TP/CN-2014/CN.07.a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP);

- Dự thảo tờ trình về việc quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài;

- Dự thảo quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP).

 

 

 

2.2

Xem xét và duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét, báo cáo đề xuất ý kiến giải quyết và trình Lãnh đạo Sở xem xét

Hồ sơ do chuyên viên đã trình và báo cáo đề xuất ý kiến giải quyết

02

 

 

2.3

Phê duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

 - Lãnh đạo Sở;

- Văn thư.

- Lãnh đạo Sở: Xem xét, ký tờ trình trình UBND tỉnh;

- Văn thư đóng dấu, chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

- Tờ trình về việc quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài;

- Hồ sơ đã tiếp nhận;

- Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh (nếu có);

0,5

 

 

 

 

 

 

- Biên bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi;

- Dự thảo quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP).

 

 

UBND tỉnh

3

Xem xét, quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

 

Ký quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

 

15

 

 

3.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ cho chuyên viên theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

- Tờ trình của Sở Tư pháp;

- Hồ sơ và các tài liệu kèm theo nhận từ Sở Tư pháp.

01

 

 

3.2

Kiểm tra và xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

Xử lý hồ sơ

- Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đề xuất giải quyết;

- Tờ trình của Sở Tư pháp;

- Hồ sơ và các tài liệu kèm theo nhận từ Sở Tư pháp.

05

 

 

3.3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xử lý hồ sơ

- Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đề xuất giải quyết;

- Tờ trình của Sở Tư pháp;

- Hồ sơ và các tài liệu kèm theo nhận từ Sở Tư pháp.

01

 

 

3.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét và duyệt hồ sơ

- Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đề xuất giải quyết;

- Tờ trình của Sở Tư pháp;

- Hồ sơ và các tài liệu kèm theo nhận từ Sở Tư pháp.

02

 

 

3.5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh

- Trường hợp đồng ý: Ký Quyết định;

- Trường hợp từ chối: Ký văn bản từ chối.

Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài hoặc văn bản từ chối giải quyết

05

 

 

3.6

Phát hành và chuyển trả kết quả cho Sở Tư pháp

Văn thư/Bộ phận một cửa

Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Sở Tư pháp

- Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài hoặc văn bản từ chối giải quyết.

- Hồ sơ và các tài liệu kèm theo nhận từ Sở Tư pháp.

01

 

Sở Tư pháp

4

Đăng ký việc nuôi con nuôi và tổ chức lễ giao nhận con nuôi/từ chối đăng ký

 

- Công chức được giao nhiệm vụ;

- Lãnh đạo Phòng chuyên môn;

- Lãnh đạo Sở.

- Trường hợp đồng ý đăng ký: Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi; tổ chức lễ giao nhận con nuôi.

- Trường hợp từ chối đăng ký: Ký văn bản trả lời cho người nhận con nuôi.

- Trường hợp đồng ý đăng ký:

+ Sổ đăng ký nuôi con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/SĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP).

+ Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài.

+ Biên bản giao nhận con nuôi nước ngoài (Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.06 SĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP).

01

 

 

 

 

 

 

- Trường hợp từ chối đăng ký: Văn bản trả lời cho người nhận con nuôi.

 

 

Sở Tư pháp

5

Trả kết quả

Văn thư/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả cho công dân

Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài; biên bản giao nhận con nuôi nước ngoài hoặc văn bản trả lời cho người nhận con nuôi

0

 

Hồ sơ được lưu tại Sở Tư pháp:

1. Trường hợp đồng ý đăng ký:

- Hồ sơ đã tiếp nhận theo TTHC công bố;

- Kết quả kiểm tra, xác minh (nếu có);

- Biên bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi;

- Tờ trình trình UBND tỉnh ký quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (kèm dự thảo quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài);

- Biên bản giao nhận con nuôi (nước ngoài);

- Bản chụp kết quả TTHC (Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài).

2. Trường hợp từ chối đăng ký:

- Hồ sơ đã tiếp nhận theo TTHC công bố;

- Kết quả kiểm tra, xác minh (nếu có);

- Biên bản lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi;

- Tờ trình trình UBND tỉnh ký quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (kèm dự thảo quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài);

- Văn bản từ chối đăng ký của UBND tỉnh;

- Văn bản trả lời cho người nhận con nuôi của Sở Tư pháp.