Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1798/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN, CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN VÀ ĐỘI KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17 năm 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu;

c) Đội Thủ tục hành lý xuất nhập cảnh;

d) Đội Giám sát và Kiểm soát hải quan.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu;

c) Đội Giám sát và Kiểm soát hải quan.

3. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Nghiệp vụ hải quan.

4. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công và Chi cục Kiểm tra sau thông quan không tổ chức cấp Đội (Tổ) trực thuộc.

5. Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy không tổ chức cấp Tổ trực thuộc.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng:

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội (Tổ) trực thuộc Chi cục Hải quan; Đối với đơn vị không tổ chức cấp Đội (Tổ) trực thuộc, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm của công chức bảo đảm yêu cầu quản lý và theo quy định của pháp luật.

2. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng (30b);
- Lưu: VT, TCCB (10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1798/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 1798/QĐ-TCHQ
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/06/2018
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/06/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản