Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2094/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI ĐỘI (TỔ) THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh, tp;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

TIÊU CHÍ

THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI ĐỘI (TỔ) THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Điều 1. Tiêu chí chung

Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố phải thực hiện tối thiểu một nhóm chức năng, nhiệm vụ (Thủ tục, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan...) hoặc một đối tượng quản lý (hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh...) của Chi cục Hải quan.

Điều 2. Tiêu chí cụ thể

1. Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu đường bộ

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 40 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 40% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khẩu đường bộ trong toàn ngành, được thành lập tối đa 04 Đội gồm: Đội Tng hợp, Đội Thủ tục, Đội Giám sát và Đội Kiểm soát.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 30 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 20% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khẩu đường bộ trong toàn ngành, được thành lập tối đa 03 Đội gồm: Đội Tng hợp, Đội Nghiệp vụ và Đội Kiểm soát.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 20 người; số lượng Tờ khai chiếm tối thiểu 10% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khẩu đường bộ trong toàn ngành, được thành lập tối đa 02 Đội gồm: Đội Tổng hợp và Đội Nghiệp vụ.

- Chi cục không đáp ứng các tiêu chí trên không thành lập các Đội trực thuộc.

2. Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 40 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 60% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển trong toàn ngành, được thành lập tối đa 04 Đội gồm: Đội Tng hợp, Đội Nghiệp vụ, Đội Quản lý thuế và Đội Giám sát và Kiểm soát.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 30 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 30% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển trong toàn ngành, được thành lập tối đa 03 Đội gồm: Đội Tng hợp, Đội Nghiệp vụ và Đội Giám sát và Kiểm soát.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 20 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 10% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển trong toàn ngành, được thành lập tối đa 02 Đội gồm: Đội Tng hợp và Đội Nghiệp vụ.

- Chi cục Hải quan không đáp ứng các tiêu chí trên không thành lập các Đội trực thuộc.

3. Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu hàng không

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 100 người; số hành khách xuất nhập cảnh đạt tối thiểu 4 triệu/năm; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 100.000, được thành lập tối đa 08 Đội.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 40 người; số hành khách xuất nhập cảnh đạt tối thiểu 2 triệu/năm; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 5.000 trở lên, được thành lập tối đa 04 Đội.

- Chi cục không đáp ứng được tiêu chí trên được tổ chức thành lập tối đa 02 Đội.

4. Đối với Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 40 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 80% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu trong toàn ngành, được thành lập tối đa 04 Đội gồm: Đội Tổng hợp, Đội Thủ tục, Đội Giám sát và Đội Quản lý thuế.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 30 người, số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 40% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu trong toàn ngành, được thành lập tối đa 03 Đội gồm: Đội Tng hợp, Đội Thủ tục và Đội Quản lý thuế.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 20 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 10% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu trong toàn ngành, được thành lập tối đa 02 Đội gồm: Đội Tổng hợp và Đội Nghiệp vụ.

- Chi cục Hải quan không đáp ứng các tiêu chí nêu trên không thành lập các Đội trực thuộc.

5. Đối với một số trường hợp đặc thù

Chi cục Hải quan không đáp ứng các trường hợp nêu trên nhưng thuộc một trong những trường hợp đặc biệt dưới đây, được xem xét thành lập các Đội (Tổ) trực thuộc:

- Thành lập các Đội (Tổ) trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh kinh tế - xã hội của địa phương hoặc để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên một địa bàn cụ thể.

- Thành lập các Đội (Tổ) trực thuộc nhằm thực hiện nhiệm vụ đặc thù, biện pháp quản lý, quy trình nghiệp vụ mới đáp ứng yêu cầu quản lý và cải cách, hiện đại hóa Hải quan.

6. Đối với Đội kiểm soát Hải quan

- Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tối đa 05 Tổ.

- Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, có tối thiểu 03 Chi cục Hải quan cửa khẩu; số lượng biên chế được giao tối thiểu 25 người, được thành lập tối đa 03 Tổ.

- Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc các Cục Hải quan không đáp ứng các tiêu chí trên không thành lập các Tổ trực thuộc.

7. Đối với Chi cục Kiểm tra sau thông quan

- Chi cục có số biên chế được giao trên 50 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 60% tổng số Tờ khai năm trước của cả nước, được thành lập 05 Đội.

- Chi cục có số biên chế được giao trên 30 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 40% tổng số Tờ khai năm trước của cả nước, được thành lập 03 Đội.

- Chi cục có biên chế được giao trên 20 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 20% tổng số Tờ khai năm trước của cả nước, được thành lập 02 Đội.

- Chi cục không đáp ứng các tiêu chí trên không thành lập các Đội trực thuộc.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ các tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương nêu trên:

- Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập, tổ chức lại các Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy.

- Định kỳ 06 tháng, Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) kết quả rà soát, thành lập và tổ chức lại các Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Việc sửa đổi, bổ sung tiêu chí này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.