Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 815/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC TRỰC THUỘC CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Theo Đề án chi tiết về việc thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất ba Chi cục Thuế, gồm: Chi cục Thuế Quận 2, Chi cục Thuế Quận 9 và Chi cục Thuế quận Thủ Đức, cụ thể:

a) Tên gọi: Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức.

b) Địa điểm đặt trụ sở: Trung tâm hành chính thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh

Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND thành phố Thủ Đức;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tài chính, KBNN thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà