Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2016 (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HlỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Khoản 2, Mục III, Mục V, Phần A

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

Điểm 12, Mục VI, Phần A

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

15/8/2016

Điểm 13, Mục VI, Phần A

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế đô thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí bình tuyển, công nhận cây me, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

Điểm 7, Mục VIII, Phần A

Được thay thế bởi Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc quy định mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

15/8/2016

Mục VII Phần B

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế đô thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

Nội dung về học phí

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

15/8/2016

Các quy định về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

Các quy định về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu lệ phí

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

2.

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Cao Bằng về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 15/7/2012 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung về học phí

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

15/8/2016

Các quy định về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

Các quy định về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu lệ phí

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

Khoản 2, Mục III, Mục V, Phần A

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

3.

Nghị quyết

28/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 và Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung về học phí

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

15/8/2016

Các quy định về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng tam thời hè phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

Các quy định về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu lệ phí

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

Mục IX, phần A

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

Khoản 1 Mục III; Khoản 4,5,6,7,8,9,10 Mục VI; Khoản 2,3 Mục VII Phần A

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

Khoản 2, Mục III, Mục V, Phần A

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 01/01/2017

4.

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Khoản 4 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi 84/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

18/12/2016

5.

Quyết định

1500/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung quy định công tác bảo trì

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định công tác bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135; Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

07/7/2016

Tổng số (I): 05 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HlỆU LỰC TOÀN BỘ

1. NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp, xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2011-2015 tại tỉnh Cao Bằng

Hết thời gian thực hiện

18/12/2016

2.

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2011 -2015

Hết thời gian thực hiện

18/12/2016

3.

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài

Được thay thế bằng Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài

15/8/2016

4.

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

5.

Nghị quyết

24/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 5/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

15/8/2016

6.

Nghị quyết

32/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết thời gian thực hiện

18/12/2016

2. QUYẾT ĐỊNH

7.

Quyết định

1455/QĐ-UBND ngày 18/8/2008

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

16/9/2016

8.

Quyết định

2254/QĐ-UBND ngày 16/10/2008

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Cao Bằng

9.

Quyết định

2470/QĐ-UBND ngày 31/10/2008

Về việc phê duyệt Đề án thành lập Trường Năng khiếu Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Cao Bằng

10.

Quyết định

2469/QĐ-UBND ngày 31/10/2008

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

11.

Quyết định

2471/QĐ-UBND ngày 31/10/2008

Về phê duyệt Đề án chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điện ảnh, Sách văn hóa phẩm tỉnh Cao Bằng

12.

Quyết định

2670/QĐ-UBND ngày 27/11/2008

Về phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Cao Bằng

13.

Quyết định

3149/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh Cao Bằng

14.

Quyết định

3151/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng

15.

Quyết định

457/QĐ-UBND ngày 17/3/2009

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu di tích Pác Bó tỉnh Cao Bằng

16.

Quyết định

09/QĐ-UBND ngày 05/01/2012

Về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch cộng đồng tỉnh Cao Bằng

17.

Quyết định

1460/QĐ-UBND ngày 11/9/2015

Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng

 

18.

Quyết định

2734/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008

Ban hành quy định công tác bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định công tác bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135; Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

07/7/2016

19.

Quyết định

23/QĐ-UBND ngày 08/01/2009

Về việc phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng

08/02/2016

20.

Quyết định

1462/QĐ-UBND ngày 10/7/2009

Về việc phê duyệt Đề án, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng

24/01/2016

21.

Quyết định

1881/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009

Ban hành Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành

30/12/2016

22.

Quyết định

1018/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

Về bổ sung, sửa đổi một số điều Quyết định số 1881/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

23.

Quyết định

2540/2011/QĐ-UBND ngày 24/11/2011

Ban hành Quy định cấp phép xây dựng và lắp đặt đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

24.

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

25.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

26.

Quyết định

2175/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng

08/5/2016

27.

Quyết định

159/QĐ-UBND ngày 29/01/2010

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu và biên chế của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng

06/5/2016

28.

Quyết định

1867/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2011-2015

Hết thời gian thực hiện

18/12/2016

29.

Quyết định

1868/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp, xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2011-2015 tại tỉnh Cao Bằng

Hết thời gian thực hiện

18/12/2016

30.

Quyết định

1715/QĐ-UBND ngày 03/8/2011

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

08/5/2016

31.

Quyết định

1997/QĐ-UBND ngày 19/10/2013

Về việc thành lập Trung tâm Thông tin trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm tin học và Trung tâm Công báo

32.

Quyết định

2204/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Cao Bằng

33.

Quyết định

444/2012/QĐ-UBND ngày 10/4/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được ban hành kèm theo Quyết định số 3221/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

23/7/2016

34.

Quyết định

879/QĐ-UBND ngày 04/7/2012

Về việc phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

08/02/2016

35.

Quyết định

1561/QĐ-UBND ngày 24/10/2012

Về việc phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý cửa khẩu Tà Lùng trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

36.

Quyết định

1053/QĐ-UBND ngày 25/7/2013

Về việc phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

37.

Quyết định

1054/QĐ-UBND ngày 25/7/2013

Về việc phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý cửa khẩu Lý Vạn trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

38.

Quyết định

1115/QĐ-TC-UB ngày 01/7/2002

Về việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Sóc Giang huyện Hà Quảng

39.

Quyết định

2256/QĐ-UBND ngày 12/12/2013

Về việc thành lập Trung tâm quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế, trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

40.

Quyết định

3153/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

15/9/2016

41.

Quyết định

1512/QĐ-UBND ngày 13/9/2010

Về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

01/01/2017

42.

Quyết định

1947/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

Ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành mức trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

21/11/2016

43.

Quyết định

2561/QĐ-UBND ngày 25/11/2011

Ban hành Quy định công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

20/11/2016

44.

Quyết định

2562/QĐ-UBND ngày 25/11/2011

Ban hành Quy định công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích trong tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

45.

Quyết định

739/QĐ-UBND ngày 14/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

46.

Quyết định

2288/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011

Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/01/2017

47.

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

20/10/2016

48.

Quyết định

1030/QĐ-UBND ngày 01/8/2012

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc bãi bỏ một số quyết định quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao bằng

01/01/2017

49.

Quyết định

1234/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Cao Bằng về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 15/7/2012 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

50.

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

51.

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về bổ sung danh mục phí, mức thu phí vệ sinh tại các chợ trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

52.

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 25/4/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

53.

Quyết định

55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

54.

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015

Về việc bổ sung danh mục phí, mức thu phí đối với hàng hóa là ô tô tạm nhập tái xuất qua lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

55.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện công nhận, phương pháp đánh giá "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/12/2016

56.

Quyết định

1046/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013

Ban hành Quy chế quản lý công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng

30/5/2016

57.

Quyết định

2323/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

Về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

17/9/2016

58.

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 29/4/2014

Về việc Ban hành Quy chế quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định quản lý, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

19/9/2016

59.

Quyết định

54/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bị bãi bỏ bởi quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

20/10/2016

60.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 08/7/2015

Ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016

11/3/2016

Tổng số (I): 60 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HlỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HlỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2016

  • Số hiệu: 176/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 24/02/2017
  • Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng
  • Người ký: Hoàng Xuân Ánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/02/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản