Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC
NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG; CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Công thương: Số 46/2012/TT-BTC ngày 28.12.2012 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP; Số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 221/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 24/12/2012 của Liên Bộ Bộ Công Thương - Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020 và phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2019;

Xét Tờ trình số 27/TTr-SCT ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chương trình Khuyến công; chương trình Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn năm 2020 với các nội dung như sau:

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh;

Kinh phí thực hiện: Theo dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao cho đơn vị.

(ban hành kèm theo Phụ lục các chương trình)

Điều 2. Các sở: Tài chính, Công thương, theo chức năng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh tổ chức thực hiện các chương trình khuyến công; chương trình Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn năm 2020 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Công thương, Kho bạc nhà nước tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các P.CVP;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH KHUYÊN CÔNG; CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Chương trình khuyến công.

ĐVT: triệu đồng

STT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Kinh phí Dự kiến

1

Chương trình đào tạo nghề (02 lớp)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

120

2

Chương trình hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ứng dụng đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất.

(18 đơn vị).

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

3,600

3

Chương trình Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

50

4

Chương trình hỗ trợ thông tin tuyên truyền, duy trì Website phục vụ công tác khuyến công và phát triển công nghiệp hỗ trợ; Sàn giao dịch thương mại điện tử EcomBacninh.vn.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

80

5

Chương trình khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác khuyến công và phát triển công nghiệp hỗ trợ; TKNL & SXSH.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

120

6

Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác khuyến công, TKNL & SXSH.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

30

 

TÔNG

 

4,000

II. Chương trình Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn

STT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Kinh phí Dự kiến

1

Xây dựng phóng sự, chuyên đề tuyên truyền tiết kiệm năng lượng.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

20

2

In và phát hành cuốn sổ tay Em học tiết kiệm năng lượng cho học sinh tiểu học.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

159

3

In và phát hành cuốn sổ tay Hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

162

4

Tổ chức hoạt động Giờ trái đất 2020, tuyên truyền bằng cờ phướn, phát tờ rơi, diễu hành cổ động hưởng ứng

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

126

5

Tổ chức hội nghị tập huấn tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình, cơ sở sản xuất; kinh doanh,...

(6 hội nghị)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

150

6

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Tiết kiệm năng lượng cho cấp tiểu học; thiết kế, in và treo lắp bandoll, cờ phướn, tờ rơi... tuyên truyền (08 cuộc thi)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

120

7

In và phát hành cuốn sổ tay Sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

41

8

Đánh giá nhanh về sản xuất sạch hơn cho 01 cơ sở

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

22

Tổng

 

800

* Tổng kinh phí dự kiến: 4.800.000.000 đồng

(Bốn tỷ, tám trăm triệu đồng)