Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1675/2003/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN 

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ vào Luật công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990;

Căn cứ Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 và các Thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp của Bộ tài chính;

Sau khi có sự chấp thuận của Bộ tài chính tại công văn số 1514/TC-CĐKT ngày 21/2/2003 của Bộ tài chính.

Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng liên đoàn tại tờ trình số 134/TC ngày 4/8/2003.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Ban hành Chế độ kế toán công đoàn gồm:
1- Quy định chung về chế độ kế toán

2- Chế độ chứng từ kế toán

3- Hệ thống tài khoản kế toán

4- Chế độ sổ kế toán

5- Chế độ báo cáo tài chính

Điều 2 : Chế độ kế toán công đoàn được thực hiện thống nhất trong các đơn vị kế toán công đoàn từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Các quy định trước đây của Tổng liên đoàn lao động Việt nam về chế độ kế toán công đoàn đều bãi bỏ.

Điều 3 : Ban Tài chính Tổng liên đoàn chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chế độ kế toán công đoàn trong các đơn vị kế toán công đoàn.

Điều 4 : Ban tài chính Tổng liên đoàn, Uỷ ban kiểm tra Tổng liên đoàn, Văn phòng Tổng liên đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc các cấp công đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
PGS.TS Nguyễn An Lương