Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1387/QĐ-TLĐ
Về tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính; điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế Kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán cơ quan công đoàn

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005

.

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước.
Căn cứ quy chế quản lý tài chính – tài sản công đoàn ban hành theo Quyết định số 1488/QĐ-TLĐ ngày 23/10/2001 và chế độ kế toán công đoàn ban hành theo Quyết định số 1675/QĐ-TLĐ ngày 13/8/2003 của Đoàn Chủ tịch TLĐ.
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Quy định về tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế Kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán cơ quan Công đoàn như sau.

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.

1- Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Công đoàn  Tổng công ty trực thuộc TLĐ.

2- Các đơn vị sự nghiệp, đơn vị dự toán trực thuộc Tổng Liên đoàn

II- TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH.

1- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phải tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính-Kế toán-thống kê. Các đơn vị tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính riêng có trưởng, phó ban tài chính. Trưởng ban Tài chính là Kế toán trưởng; Các đơn vị tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính-kế  toán-thống kê, Phó văn phòng là Kế toán trưởng; các đơn vị có khối lượng công tác kế toán không lớn có thể bố trí người làm kế toán hoặc kế toán kiêm nhiệm và làm nhiệm vụ Kế toán trưởng.

2- Các đơn vị sự nghiệp, đơn vị dự toán trực thuộc Tổng Liên đoàn thành lập phòng kế toán (bao gồm cả công tác tài chính - thống kê), Phòng kế toán có Trưởng, phó phòng. Trưởng phòng là Kế toán trưởng; các đơn vị không thành lập phòng kế toán phải bố trí cán bộ phụ trách công tác kế toán, cán bộ làm kế toán hoặc kế toán kiêm nhiệm và làm nhiệm vụ Kế toán trưởng.

Trưởng ban tài chính, cán bộ phụ trách công tác Tài chính, Trưởng phòng kế toán là kế toán trưởng, cán bộ kế toán hặc kế toán kiêm nhiệm và làm nhiệm vụ kế toán trưởng gọi chung là kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán Công đoàn.

III- ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

1- Tiêu chuẩn:

- Về đạo đức: có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ nguyên tắc, chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, tài chính trình độ cao đẳng trở lên.

- Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 2 năm trở lên.

2- Điều kiện:

- Không thuộc đối tượng những người không được làm kế toán quy định tại điều 51 của Luật Kế toán.

- Có đủ tiêu chuẩn trên.

- Đã qua lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định của Bộ Tài chính.

Đối với Kế toán trưởng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn trên thì được cử phụ trách công tác tài chính kế toán trong thời hạn không quá một năm, sau đó phải bố trí người làm Kế toán trưởng theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

IV- THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ KẾ TOÁN TRƯỞNG

1- Việc bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế Kế toán trưởng ở các cơ quan công đoàn thuộc đối tượng áp dụng Quy định này do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, đơn vị dự toán trực thuộc Tổng Liên đoàn lập hồ sơ đề nghị, cấp có thẩm quyền Quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trường hợp ý kiến của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không thống nhất với ý kiến đề xuất của các đơn vị, Thủ trưởng đơn vị trình cấp có thẩm quyền kèm theo ý kiến của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn để cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; các đơn vị sự nghiệp, đơn vị dự toán trực thuộc Tổng Liên đoàn phải thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế Kế toán trưởng ở đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và đúng thủ tục theo Quy định này.

2- Đối với Kế toán trưởng của đơn vị kế toán công đoàn cấp quận, huyện và tương đương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh – Thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ Quy định của Tổng Liên đoàn để ban hành Quy định về tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản tài chính; điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, thay thế Kế toán trưởng ở các đơn vị kế toán cấp dưới cho phù hợp.

3- Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2005.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Ngọc Tùng