Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN; TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN, BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM LÀM NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Liên bộ Tài chính - Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Theo đề nghị của Ban Tài chính; Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quy định số 1387/QĐ-TLĐ ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Tổng Liên đoàn. Riêng mức phụ cấp tại Điều 8 của Quy định này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Hướng dẫn số 1594/HD-TLĐ ngày 18 tháng 8 năm 2005 của Tổng Liên đoàn.

Điều 3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương, các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c UVĐCT TLĐ (Để báo cáo);
- Lưu: Văn thư TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN; TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN, BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM LÀM NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là đơn vị kế toán công đoàn, gồm:

1- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2- Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương (sau đây gọi chung là LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương).

3- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây gọi chung là Tổng Liên đoàn).

4- Đơn vị sự nghiệp, trực thuộc (không bao gồm doanh nghiệp công đoàn) các cấp công đoàn tại khoản 1,2,3 Điều này.

Điều 2. Tổ chức bộ máy quản lý tài chính

1- Tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính công đoàn của các đối tượng tại Điều 1 Quy định này thực hiện theo Điều 17- Quy chế quản lý tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

2- Đơn vị tổ chức bộ máy quản lý tài chính riêng (Ban Tài chính, Phòng kế toán) thì Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán làm nhiệm vụ kế toán trưởng (Không bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng riêng).

- Đơn vị chưa bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán thì Phó ban, Phó phòng làm nhiệm vụ kế toán trưởng.

- Đơn vị không tổ chức bộ máy quản lý tài chính riêng nhưng có từ hai kế toán trở lên (Chuyên trách hoặc kiêm nhiệm), Thủ trưởng đơn vị kế toán bố trí người phụ trách kế toán và làm nhiệm vụ kế toán trưởng.

- Các đơn vị khác ngoài các đối tượng trên, Thủ trưởng đơn vị kế toán phân công kế toán làm nhiệm vụ Kế toán trưởng.

Chương 2.

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN, BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Điều 3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán

1- Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước và các quy định của Tổng Liên đoàn.

2- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thời gian công tác thực tế làm kế toán.

Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương, Trưởng phòng kế toán các đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán - tài chính từ đại học trở lên, có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên.

Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán

1- Có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Quy định này.

2- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Nhà nước.

3- Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật kế toán.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện bố trí phụ trách kế toán

Người được bố trí phụ trách kế toán phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 3 và Khoản 3 Điều 4 của Quy định này, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về thời gian công tác thực tế và chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Chương 3.

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH, TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN, BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN, KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KẾ TOÁN

Điều 6. Quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng Kế toán, bố trí phụ trách kế toán.

1- Quy trình bổ nhiệm (bao gồm việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, kỷ luật) Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán các đơn vị tại Điều I của Quy định này thực hiện theo Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, kỷ luật cán bộ công chức của Tổng Liên đoàn.

Đối với Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn khi bổ nhiệm phải xin ý kiến thẩm định của Tổng Liên đoàn về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm.

2- Bố trí phụ trách kế toán do Thủ trưởng đơn vị quyết định. Thời hạn tối đa một (01) năm tài chính, sau đó phải bổ nhiệm người làm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán theo quy định. Trường hợp sau một (01) năm mà người phụ trách kế toán đó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm làm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán thì phải bổ nhiệm người khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

3- Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, phụ trách kế toán, phân công nhiệm vụ kế toán trưởng ngoài hồ sơ theo Quy định trên của Tổng Liên đoàn phải kèm theo bản sao bằng cấp về chuyên môn nghiệp vụ kế toán, chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định tại Điều 3, 4, 5 Chương II của Quy định này.

Hồ sơ xin ý kiến thẩm định của Tổng Liên đoàn về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương; Trưởng phòng kế toán các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn bao gồm: Sơ yếu lý lịch, bản sao bằng cấp về chuyên môn nghiệp vụ, chứng chỉ kế toán trưởng có dấu của cơ quan quản lý cán bộ.

Điều 7. Ký hợp đồng thuê kế toán.

1 - Đơn vị kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nếu không bố trí được người làm kế toán thì được ký hợp đồng thuê kế toán và phân công làm nhiệm vụ kế toán trưởng theo quy định của pháp luật về kế toán.

2- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định chỉ tiêu hợp đồng thuê kế toán chuyên trách.

3- LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương quyết định và trực tiếp ký hợp đồng thuê kế toán kiêm nhiệm hoặc ủy quyền bằng văn bản cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký hợp đồng thuê kế toán theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

4- Người được ký hợp đồng phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 3, 4 của Quy định này.

Chi phí thuê người làm Kế toán chuyên trách thực hiện theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

5- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được phân công, bố trí người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quy định này và Quy chế quản lý tài chính công đoàn làm kế toán kiêm nhiệm và làm nhiệm vụ kế toán trưởng sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương.

Phụ cấp kiêm nhiệm kế toán đối với kế toán không phải là cán bộ công đoàn chuyên trách bằng 7% lương ngạch, bậc, chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc theo thỏa thuận.

Chương 4.

PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Điều 8. Mức phụ cấp.

1- Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, phụ trách kế toán làm nhiệm vụ Kế toán trưởng ở các đơn vị tổ chức bộ máy quản lý tài chính riêng; Cán bộ công đoàn chuyên trách được phân công làm nhiệm vụ Kế toán trưởng ở đơn vị kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã được phân cấp thu kinh phí công đoàn và phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở ngoài phụ cấp chức vụ (nếu có) được hưởng phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng là 0,2 so với mức lương cơ sở.

2- Phụ trách kế toán, người được phân công làm nhiệm vụ kế toán trưởng là cán bộ công đoàn chuyên trách ở các đơn vị còn lại theo quy định tại Điều 1 của Quy định này ngoài phụ cấp chức vụ (nếu có) được hưởng phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng là 0,1 so với mức lương cơ sở.

3- Khi thôi làm nhiệm vụ kế toán trưởng thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ tháng tiếp theo.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

1- Các cấp công đoàn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này trong các đơn vị kế toán công đoàn.

2- Các đơn vị vi phạm quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán, hợp đồng kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ Kế toán trưởng, thì tùy theo mức độ vi phạm để xử lý theo pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn.