Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC CÁC PHÁT HIỆN THEO ĐÁNH GIÁ CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC HÀNG HẢI QUỐC TẾ (IMO) TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA IMO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Báo cáo đánh giá chính thức ngày 17/7/2020 của Đoàn đánh giá của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch khắc phục các phát hiện theo đánh giá của Đoàn đánh giá của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) trong chương trình đánh giá quốc gia thành viên của IMO (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Các cơ quan được giao nhiệm vụ là cơ quan thực hiện, cơ quan trình có trách nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm cuối cùng về tiến độ, chất lượng của các nội dung được giao tại Kế hoạch;

b) Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời đề xuất để bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hoặc chương trình công tác của Chính phủ để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với quy định bắt buộc của các Công ước của IMO mà Việt Nam là thành viên;

c) Thường xuyên có báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch gửi Vụ Pháp chế tổng hợp;

d) Kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch;

b) Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện Kế hoạch.

3. Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Cục, Tổng cục: bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách hoặc nguồn hỗ trợ khác để đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ NN & PTNT;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC CÁC PHÁT HIỆN THEO ĐÁNH GIÁ CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC HÀNG HẢI QUỐC TẾ (IMO) TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ QUỐC GIA THÀNH VIÊN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1605/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I- Những nội dung do Bộ Giao thông vận tải chủ trì thực hiện:

TT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan trình

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1.

Xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến các sửa đổi, bổ sung của các Công ước, Nghị quyết bắt buộc của IMO. Tại quy trình, chỉ định một cơ quan làm đầu mối để thông báo cho các cơ quan có liên quan về các sửa đổi, bổ sung của các Công ước, Nghị quyết bắt buộc của IMO.

Văn phòng IMO Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ Hợp tác quốc tế

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Văn bản quy định quy trình

- Tháng 01/2021: Cơ quan thực hiện báo cáo Bộ GTVT đề xuất hình thức của văn bản quy định quy trình;

- Tháng 02/2021: Cơ quan trình có văn bản trả lời Cơ quan thực hiện về hình thức của văn bản quy định quy trình;

- Tháng 04/2021: Cơ quan thực hiện trình Bộ dự thảo văn bản quy định quy trình.

- Tháng 9/2021: Cơ quan trình tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành văn bản quy định quy trình

2

Rà soát các văn bản và chỉ định một cơ quan làm đầu mối để theo dõi, tổng hợp, giám sát việc thông tin, liên lạc với IMO

Văn phòng IMO Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Văn bản

- Tháng 02/2021: Cơ quan thực hiện báo cáo Bộ về kết quả rà soát và đề xuất cơ quan làm đầu mối để theo dõi, tổng hợp, giám sát việc thông tin, liên lạc với IMO

- Tháng 5/2021: Cơ quan trình tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản chỉ định một cơ quan làm đầu mối để theo dõi, tổng hợp, giám sát việc thông tin, liên lạc với IMO

3

Xây dựng quy trình nội bộ của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho IMO để đảm bảo báo cáo kịp thời và phối hợp với IMO; xây dựng quy trình xem xét và cấp miễn trừ và tương đương theo quy định của các Công ước, Nghị quyết của IMO trong hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của các cơ quan để đảm bảo áp dụng thống nhất

Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng IMO Việt Nam

 

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quy trình nội bộ

Tháng 05/2021: Cơ quan thực hiện hoàn thiện việc ban hành quy trình nội bộ và quy trình xem xét và cấp miễn trừ và tương đương trong hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của các cơ quan

 

4

Rà soát quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho phương tiện thủy hoạt động tuyến vận tải ven biển (VR-SB) để đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật các quy định thích hợp của các công ước của IMO

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Tháng 10/2020: cơ quan thực hiện báo cáo Bộ GTVT kết quả rà soát và đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

- Tháng 11/2020: Vụ Pháp chế tổng hợp bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

5

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để cập nhật các quy định thích hợp của các công ước của IMO áp dụng cho phương tiện thủy hoạt động tuyến vận tải đường thủy nội địa ven biển (VR-SB) (trên cơ sở kết quả rà soát tại mục 4)

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Văn bản quy phạm pháp luật

Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (đảm bảo hoàn thành trước tháng 12/2021)

6

Rà soát quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho tàu biển để đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật theo các quy định của các công ước của IMO áp dụng cho tàu biển

Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Văn phòng IMO Việt Nam

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Tháng 10/2020: cơ quan thực hiện báo cáo Bộ GTVT kết quả rà soát và đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

- Tháng 11/2020: Vụ Pháp chế tổng hợp bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 

7

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để cập nhật theo các quy định của các công ước của IMO áp dụng cho tàu biển (trên cơ sở kết quả rà soát tại mục 6)

Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Văn phòng IMO Việt Nam

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Văn bản quy phạm pháp luật

Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (đảm bảo hoàn thành trước tháng 12/2021)

 

 

8

Xây dựng Kế hoạch SAR cho tàu khách ghé cảng Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của Solas 1974, quy định V/7.3

Cục Hàng hải Việt Nam

 

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 05/2021: Cơ quan thực hiện hoàn thành kế hoạch SAR cho tàu khách ghé cảng Việt Nam

9

Xây dựng quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc thực thi, triển khai các công ước bắt buộc của IMO; tại Quy chế giao một cơ quan đóng vai trò làm đầu mối để chủ trì, kết nối các cơ quan, cung cấp thông tin liên quan đến việc thực thi các yêu cầu của các công ước bắt buộc của IMO để kịp thời báo cáo cho IMO.

Văn phòng IMO Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Quyết định của Thủ tướng

- Tháng 04/2021: Cơ quan thực hiện trình Bộ dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành Quy chế phối hợp

- Tháng 11/2021: Cơ quan trình tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng ban hành Quyết định

10

Rà soát quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm theo các yêu cầu bắt buộc của Công ước Solas 1974 và Bộ luật IMDG để đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan để cập nhật theo các quy định của Solas 1974 và Bộ luật IMDG

Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Tháng 10/2020: cơ quan thực hiện báo cáo Bộ GTVT kết quả rà soát và đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

- Tháng 11/2020: Vụ Pháp chế tổng hợp bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

11

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan về vận chuyển hàng nguy hiểm để cập nhật theo các quy định của Solas 1974 và Bộ luật IMDG

Các cơ quan, đơn vị

Các cơ quan, đơn vị

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (đảm bảo hoàn thành trước tháng 12/2021)

B- Những nội dung Bộ Giao thông vận tải là cơ quan phối hợp thực hiện

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

Ghi chú

1

Rà soát quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho tàu cá để cập nhật theo các quy định của các công ước của IMO áp dụng cho tàu cá. Trên cơ sở kết quả rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để cập nhật theo các quy định của các công ước của IMO áp dụng cho tàu cá

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Giao thông vận tải

 

2

Tiếp tục triển khai thực hiện quy định của Solas 1974, quy định V/9 về dịch vụ thủy đạc

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải