Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11816/BGTVT-PC
V/v phối hợp trong việc triển khai thực hiện các điều ước quốc tế của IMO

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Nghị quyết A.1068(28) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về việc chuyển đổi từ kế hoạch đánh giá tự nguyện quốc gia thành viên IMO sang kế hoạch đánh giá thành viên IMO, Nghị quyết A.1067(28) về quy định khung và quy trình đánh giá quốc gia thành viên IMO, Nghị quyết A.1070(28) về Bộ luật thực hiện các văn kiện IMO (III Code) và Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 13/8/2018 của Chính phủ về việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Hàng hải quốc tế liên quan đến chương trình đánh giá quốc gia thành viên Tổ chức Hàng hải quốc tế, Đoàn đánh giá của IMO đã sang Việt Nam tiến hành đánh giá việc Việt Nam thực thi các văn kiện của IMO từ ngày 12-21/01/2019.

Kết thúc Chương trình đánh giá, Đoàn đánh giá IMO đã có Báo cáo đánh giá cuối cùng, trong đó ghi nhận 8 phát hiện (findings) mà Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của các công ước của IMO. Theo nhận xét của Đoàn đánh giá IMO, với 08 phát hiện này Việt Nam được đánh giá là quốc gia triển khai thực hiện khá tốt các quy định của các điều ước của IMO. Theo quy định của IMO, thời hạn khắc phục các phát hiện này là ngày 31/12/2021.

Trong 08 phát hiện được IMO chỉ ra trong Chương trình đánh giá, có phát hiện số 07 liên quan đến việc đánh giá tổng thể về việc thực hiện và đáp ứng các nghĩa vụ của Quốc gia ven biển theo các công ước của IMO (gửi kèm theo phát hiện số 07 của Đoàn đánh giá IMO).

Để khắc phục các phát hiện nêu trên của Đoàn đánh giá IMO và để việc thực hiện triển khai nhiệm vụ quốc gia thành viên của IMO, quốc gia thành viên của các công ước IMO, với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì việc tham gia, ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước của IMO, Bộ Giao thông vận tải kính đề nghị Quý Bộ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải triển khai một số công việc như sau:

1. Tăng cường công tác phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc triển khai thực hiện các điều ước quốc tế của IMO mà Việt Nam là thành viên căn cứ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các Bộ.

2. Cử cán bộ làm đầu mối để phối hợp, thông tin, liên lạc với Ban Thư ký IMO Việt Nam trong việc triển khai, thực hiện các điều ước quốc tế của IMO.

3. Định kỳ cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình, kết quả triển khai thực hiện các điều ước quốc tế của IMO trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Quý Bộ về Ban Thư ký IMO Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Văn bản cử người của Quý Bộ đề nghị gửi về Ban Thư ký IMO Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam) trước ngày 20/11/2021 để tổng hợp.

Bộ Giao thông vận tải rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Bộ./.

(Mọi chi tiết xin liên hệ qua Thường trực Ban Thư ký IMO Việt Nam, ông Nguyễn Hà Hải, số điện thoại: 0945 296 595, email: hainh@vinamarine.gov.vn).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Cục: HHVN, ĐKVN;
- Văn phòng IMO Việt Nam;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Văn bản số 11816/BGTVT-PC ngày 08 tháng 11 năm 2021)

THÔNG BÁO VỀ PHÁT HIỆN/QUAN SÁT

Quốc gia thành viên: Việt Nam

 

Cơ quan: Bộ GTVT

 

Thời gian đánh giá: 12 tới 21/01/2019

 

Phát hiện số: FD-7

 

Quan sát số:

 

TUYÊN BỐ:

Có bằng chứng cho thấy việc đánh giá về thực hiện chung của Quốc gia trong việc thực hiện và đáp ứng các nghĩa vụ của Quốc gia ven biển theo các văn kiện quốc tế hiện hành chưa được thiết lập một cách hiệu quả.

 

BẰNG CHỨNG:

 

Các cơ quan chính phủ khác nhau thuộc các bộ khác nhau thực hiện các trách nhiệm của quốc gia ven biển. Báo cáo đánh giá riêng biệt được chuẩn bị nhưng chính quyền hàng hải không tiến hành đánh giá tổng thể để kiểm tra xem tất cả các nghĩa vụ có được thực hiện hay không (ví dụ như những thiếu sót về dịch vụ thủy văn để hành hải an toàn qua vùng biển của Việt Nam không xuất hiện trong các báo cáo đánh giá định kỳ và không có bằng chứng nào về hành động khắc phục của Quốc gia đề cập đến những thiếu sót này để hoàn thành nghĩa vụ cung cấp dịch vụ thủy văn).

NHỮNG QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CỦA TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ/HOẶC CÔNG ƯỚC IMO

Bộ luật III, đoạn 51

" Rà soát và đánh giá - Một quốc gia ven biển sẽ định kỳ đánh giá việc thực hiện của mình đối với việc triển khai các quyền và đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo các văn kiện quốc tế hiện hành "

Trưởng nhóm đánh giá: Kit Jam Chen                                    Ngày: 21/01/2019

Quốc gia thành viên: Việt Nam                                                 Ngày nhận được: