Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BGIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3023/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN TỔ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG ƯỚC CỦA TỔ CHỨC HÀNG HẢI QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết A.1068(28) chuyển đổi từ kế hoạch đánh giá tự nguyện quốc gia thành viên sang kế hoạch đánh giá thành viên IMO;

Căn cứ Bộ luật về thực hiện các văn kiện của IMO (III Code) theo Nghị quyết A.1070(28) ngày 10 tháng 12 năm 2013 của IMO;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thành viên Tổ đánh giá Nhóm 1: Nhóm đánh giá Công ước van toàn sinh mạng con người trên biển, Nghị định thư của Công ước và sửa đổi, bổ sung (SOLAS 74/78), như sau:

1. Ông Phạm Tun Anh, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thành viên.

2. Ông Đồng Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, thành viên.

3. Ông Trần Minh Thuận, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý hoa tiêu, Tng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thành viên.

4. Ông Trần Tiểu Long, Phó Trưng phòng An toàn hàng hải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thành viên.

5. Ông Lê Minh Bằng, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, thành viên.

6. Ông Hoàng Lê Vượng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý thuyền viên và tàu bin, Tng công ty Hàng hải Việt Nam, thành viên.

Điều 2. Các thành viên Tổ đánh giá nói trên thực hiện các nhiệm vụ và quyn hạn theo Quyết định số 1322/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ đánh giá việc thực hiện các công ước của Tổ chức Hàng hải quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kim Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Các TCT bảo đảm ATHH miền Bắc, miền Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
-
Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công