Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1922/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC LẠI CỤC Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đối mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

1. Chuyển nguyên trạng 16 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải về các địa phương để quản lý (có danh sách kèm theo).

2. Tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải (gồm 05 tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng và 03 trung tâm: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Giao thông vận tải, Trung tâm Giám định y khoa Giao thông vận tải, Trung tâm dạy nghề y tế Giao thông vận tải) để thành lập Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Giao thông vận tải.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Bộ Giao thông vận tải:

a) Xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải để điều chỉnh nhiệm vụ quản lý về y tế chuyên ngành giao thông vận tải và tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải.

b) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Giao thông vận tải trên cơ sở tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải (gồm 05 tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng và 03 trung tâm: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Giao thông vận tải, Trung tâm Giám định y khoa Giao thông vận tải, Trung tâm dạy nghề y tế Giao thông vận tải); sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

c) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi có trụ sở của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải được điều chuyển về địa phương quản lý) và các cơ quan có liên quan thực hiện việc bàn giao nguyên trạng 16 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải về địa phương quản lý.

2. Bộ Tài chính: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi có trụ sở của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải được điều chuyển về địa phương quản lý) thực hiện việc điều chuyển tài sản của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải về địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi có trụ sở của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải được điều chuyển về địa phương quản lý) điều chuyển biên chế viên chức của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải về địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi có trụ sở của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải được điều chuyển về địa phương quản lý):

a) Tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải có trụ sở trên địa bàn để quản lý theo quy định.

b) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải về địa phương quản lý theo quy định.

c) Rà soát, sắp xếp lại, bố trí sử dụng nhà, đất và các tài sản khác theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH, PL;
- Lưu: VT, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, ĐIỀU DƯỠNG, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THUỘC CỤC Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHUYỂN VỀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quản lý;

2. Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng chuyển về Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quản lý;

3. Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý;

4. Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý;

5. Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng chuyển về Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý;

6. Bệnh viện Giao thông vận tải Huế chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý;

7. Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý;

8. Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quản lý;

9. Bệnh viện Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh chuyển về Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý;

10. Bệnh viện Nam Thăng Long chuyển về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý;

11. Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Gia Lâm chuyển về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý;

12. Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Bắc Giang chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quản lý;

13. Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Thanh Hóa chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quản lý;

14. Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp Đà Lạt chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quản lý;

15. Trung tâm phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp giao thông 4: cơ sở 1 có trụ sở đặt tại tỉnh Nghệ An chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý; cơ sở 2 có trụ sở đặt tại tỉnh Hà Tĩnh chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quản lý;

16. Trung tâm Y tế Đường bộ 2 chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quản lý.