Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 160/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình như sau:

1. Sắp xếp, chuyển đổi thành công ty chế biến nông sản các nông trường sau:

- Hợp nhất các nông trường: Sông Bôi, 2/9, Thanh Hà và chuyển thành Công ty Sản xuất, chế biến nông sản xuất khẩu Hòa Bình.

- Chuyển Nông trường Cao Phong thành Công ty Rau quả, nông sản Cao Phong.

- Chuyển Nông trường Cửu Long thành Công ty Sản xuất, chế biến, dịch vụ Cửu Long.

Thực hiện cổ phần hóa các cơ sở chế biến của các công ty nêu trên.

2. Sáp nhập các lâm trường: Sông Đà, Mai Châu vào Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh như Điều 1 của Quyết định này.

2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các nông trường, công ty lâm nghiệp và Ban Quản lý rừng phù hợp với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển của từng nông, lâm trường như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 1448/BNN-ĐMDN ngày 15 tháng 6 năm 2006.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình trong việc thực hiện Đề án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3 và Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Các Vụ: NN, TH, ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng