Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Sắp xếp lâm trường quốc doanh:

a) Tiếp tục duy trì và củng cố các công ty lâm nghiệp và các lâm trường trực thuộc:

- Công ty Lâm, nông nghiệp Đông Bắc:

+ Lâm trường Hữu Lũng I.

+ Lâm trường Hữu Lũng II.

+ Lâm trường Hữu Lũng III.

+ Lâm trường Đồng Sơn.

+ Lâm trường Phúc Tân.

- Công ty Lâm nghiệp Hoà Bình:

+ Lâm trường Tu Lý.

+ Lâm trường Kim Bôi.

+ Lâm trường Lương Sơn.

+ Lâm trường Lạc Thuỷ.

+ Lâm trường Kỳ Sơn.

+ Lâm trường Tân Lạc.

+ Lâm trường Lạc Sơn.

- Công ty Lâm nghiệp La Ngà:

+ Lâm trường I.

+ Lâm trường II.

+ Lâm trường III.

+ Lâm trường IV.

- Công ty Lâm nghiệp Ba Tơ:

b) Chuyển đổi các lâm trường trực thuộc Công ty Lâm, nông nghiệp Đông Bắc thành các Trạm kinh doanh dịch vụ tổng hợp về giống và cây trồng:

- Lâm trường Chi Lăng.

- Lâm trường Cao Lộc.

c) Thực hiện cổ phần hoá trong năm 2007:

- Công ty Ván dăm Thái Nguyên.

- Công ty MDF Gia Lai.

2. Sắp xếp nông trường quốc doanh:

a) Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện thuê đất đối với diện tích đất doanh nghiệp sử dụng và chuyển giao cho địa phương diện tích đất không dùng thuộc các doanh nghiệp sau:

- Tổng công ty Rau quả nông sản.

- Tổng công ty chè.

- Tổng công ty Dâu tằm tơ.

- Tổng công ty Mía đường I.

- Tổng công ty Chăn nuôi.

b) Giải thể Nông trường 25/3, đơn vị trực thuộc Công ty Chế biến thực phẩm Quảng Ngãi - Tổng công ty Rau quả nông sản.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh như quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các nông trường, công ty lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng và địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển của từng nông, lâm trường như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 1096/BNN-ĐMDN ngày 08 tháng 5 năm 2006.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện Đề án này

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

 


Nơi nhận :

- Như Điều 3 và Điều 4;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Công Sự, Website CP, Ban Điều hành 112, Các Vụ: NN, TH, ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).Hà (35)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 

Nguyễn Tấn Dũng