Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh như Điều 1 của Quyết định này.

2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các nông trường, công ty lâm nghiệp và Ban Quản lý rừng phù hợp với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển của từng nông, lâm trường như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 1449/BNN-ĐMDN ngày 15 tháng 6 năm 2006.

3. Chỉ đạo Công ty Cao su Đắk Lắk thực hiện cổ phần hoá các đơn vị thành viên, hình thành cơ cấu công ty mẹ - công ty con, khi đủ điều kiện, quyết định áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Công ty Cao su Đắk Lắk theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện Đề án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3 và Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Công Sự,
Website CP, Ban Điều hành 112, Các Vụ : NN, TH, ĐP, V.IV, Công báo;
- Lưu : Văn thư, ĐMDN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 159/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

A. SẮP XẾP ĐỔI MỚI CÁC NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH:

1. Chuyển thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên các công ty sau:

- Công ty Cà phê Ea Pốk;

- Công ty Cà phê Thắng Lợi;

- Công ty Cà phê Krông Ana;

- Công ty Cà phê Tháng 10;

- Công ty Cà phê Phước An;

- Công ty Cà phê Đray Hlinh;

- Công ty Cà phê Buôn Ma Thuột;

- Nông trường Cà phê Cư Pul.

Thực hiện cổ phần hoá các cơ sở chế biến của các công ty nêu trên.

2. Chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con:

Công ty Cao su Đắk Lắk.

3. Thực hiện giải thể:

Công ty Cà phê Phước Sơn.

B. SẮP XẾP CÁC LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH:1. CHUYỂN CÁC LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH SAU THÀNH CÔNG TY LÂM NGHIỆP:

- Lâm trường Krông Bông;

- Lâm trường M’Đrắk;

- Lâm trường Ea Kar;

- Lâm trường Lắk;

- Lâm trường Ea H’Mơ;

- Lâm trường Chư Ma Lanh;

- Lâm trường Rừng Xanh;

- Lâm trường Ya Lốp;

- Lâm trường Chư Phả;

- Lâm trường Ea Wy;

- Lâm trường Ea H’Leo;

- Lâm trường Thuần Mẫn;

- Lâm trường Krông Pắc;

- Lâm trường Buôn Wing;

- Công ty Đầu tư phát triển Buôn Ya Wằm.

2. Chuyển đổi thành Ban Quản lý rừng phòng hộ:

Lâm trường Ea Tul.

3. Thực hiện giải thể:

- Lâm trường Krông Ana,

- Công ty Sản xuất kinh doanh Cư Né./.