Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1561/2004/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC BÃI BỎ VÀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Công văn số 1137-CT/TU ngày 13 tháng 4 năm 2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ và điều chỉnh một số nội dung Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 5938/2001/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau:

1) Bãi bỏ:

- Khoản 3, Điều 4: “Việc bổ nhiệm Trưởng phòng sở, huyện, thị xã và tương đương phải được sự thoả thuận bằng văn bản của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền” (nay là giám đốc Sở Nội vụ).

- Khoản 3, Điều 5: “Đối với Trưởng phòng sở, huyện, thị xã và tương đương khi miễn nhiệm, nghỉ việc phải được sự thoả thuận bằng văn bản của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền”.

- Khoản 2, Điều 7: “Đối với Trưởng phòng sở, huyện, thị xã và tương đương khi hưu trí, nghỉ việc phải được sự thoả thuận bằng văn bản của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền”.

2) Điều chỉnh Điều 10:

“Tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, đánh giá công chức thực hiện theo Pháp lệnh cán bộ, công chức; Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế đánh giá công chức hàng năm “nay điều chỉnh” tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, đánh giá công chức thực hiện theo Pháp lệnh cán bộ, công chức; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước; Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành Quy chế đánh giá công chức hàng năm”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng