Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/QĐ-NH9

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP TẠM THỜI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH LƯƠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân Hàng Nhà nước ngày 23/05/1990 ;

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Ngân Hàng của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;

- Căn cứ Nghị định số 25/CP và 26/CP ngày 25/03/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang ;

- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ đào tạo Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Nay quy định việc phân cấp tạm thời thẩm quyền ký quyết định nâng bậc, xếp bậc lương công chức viên chức Ngân hàng như sau :

1.1. Uỷ quyền Vụ trưởng Vụ tổ chức, cán bộ và đào tạo ký quyết định nâng bậc, xếp bậc lương đối với chức danh công chức, viên chức từ ngạch chuyên viên có mã số 01.003 và tương đương trở xuống thuộc biên chế Ngân hàng Nhà nước bao gồm công chức, viên chức thuộc Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Ngân hàng Trung ương, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học Ngân hàng, trừ các chức vụ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm.

1.2. Uỷ quyền Giám đốc Công ty , xí nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương quyết định lương đối với chức danh viên chức được uỷ quyền quản lý trừ các chức danh viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên và các chức vụ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm.

1.3. Uỷ quyền Tổng Giám đốc và các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tư phát triển, Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam quyết định lương đối với viên chức thuộc diện uỷ quyền quản lý trừ các chức danh chuyên viên cao cấp và tương đương trở lên, và các chức vụ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm.

Điều 2

Quyết định này thay thế các điểm quy định việc uỷ quyền quyết định lương tại các quyết định số 73-NH/QĐ ngày 7/9/1990 và 112-QĐ/NH9 ngày 31/5/1994.

Điều 3

Việc chuyển ngạch và nâng ngạch đối với công chức, viên chức sẽ có quy định riêng.

Điều 4

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5

Các ông, bà Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển , Tổng công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam và các đơn vị trực thuộc thi hành Quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sỹ Kiêm