Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 187/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 187/2002/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng chế độ tiền lương và phụ cấp quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp nhà nước đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

1. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, xếp lương theo bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp hạng đặc biệt.

2. Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh, xếp lương theo bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp theo hạng thực tế đạt được của từng chi nhánh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tạm thời vận dụng xếp hạng cho các chi nhánh trong 3 năm đầu hoạt động.

3. Cán bộ, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ xếp lương theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành phục vụ trong doanh nghiệp.

Điều 2.

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị áp dụng chế độ tiền lương và phụ cấp quy định tại Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị được xếp lương và hưởng phụ cấp chức vụ như đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị doanh nghiệp hạng đặc biệt.

2. Các thành viên Ban Chuyên gia tư vấn, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị các cấp, cán bộ cấp xã, phường và các cá nhân khác làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội được hưởng thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 3. Ngân hàng Chính sách xã hội được áp dụng hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu như quy định đối với các doanh nghiệp nhà nước. Căn cứ vào cơ chế, phương thức, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính hướng dẫn các điều kiện áp dụng hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu và thẩm định đơn giá tiền lương cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong 03 (ba) năm đầu hoạt động (2003 - 2005), cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chi lương cho cán bộ, viên chức tối thiểu bằng tiền lương bình quân thực tế thực hiện năm 2002 của cán bộ, viên chức Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Điều 4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)