Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH VÙNG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 26/TTr-BKHĐT ngày 03 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: Tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Thành phần Hội đồng thẩm định: Hội đồng thẩm định bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng.

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

b) Thành viên Hội đồng:

- Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Công an;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc;

- Một số chuyên gia về quy hoạch am hiểu về điều kiện của vùng do Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, lựa chọn.

Các bộ, cơ quan ngang bộ có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo bộ khác với đại diện tham gia Hội đồng quy hoạch quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2018.

3. Hoạt động của Hội đồng thẩm định:

a) Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí trong chi phí lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, CN (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc