Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2020/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG VÀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG NGOÀI LĨNH VỰC Y TẾ TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Thực hiện Kết luận số 602-KL/TU ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 138/TT.HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng ngoài lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1527/TTr-STC ngày 15 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng ngoài lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 2, Điều 5 như sau:

“2. Bổ sung thêm định mức tối đa 01 xe/01 đơn vị ngoài định mức quy định tại khoản 1 Điều này cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ”.

2. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 7 như sau:

“a) Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ: Chi tiết theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này”.

Điều 2. Bãi bỏ và thay thế các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

2. Thay thế Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bằng Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Bái; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- Như Điều 4 QĐ;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Chánh VP, các Phó CVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TKTH, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

PHỤ LỤC:

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(Kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chủng loại tối đa

Số lượng tối đa
(chiếc)

Mức giá tối đa (triệu đồng/xe)

Mục đích sử dụng

1

2

3

4

5

6

I

KHỐI TỈNH

 

 

 

 

1

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và Công nghệ

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ vận chuyển thiết bị chuẩn đi phục vụ công tác kiểm định tại các huyện, thị xã, thành phố

2

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

2.1

Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động

2.2

Trường Trung cấp Lục Yên

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động

2.3

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động

2.4

Cơ sở Cai nghiện ma túy

Xe cứu thương

1

760

Phục vụ đưa đón học viên đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài đơn vị

2.5

Trung tâm Điều dưỡng

Xe cứu thương

1

760

Phục vụ đưa đón đại biểu điều dưỡng đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài đơn vị

Xe 29 chỗ ngồi

1

1.395

Phục vụ đưa đón đại biểu đi điều dưỡng

3

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

 

3.1

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Thực hiện công tác đảm bảo giao thông

3.2

Thanh tra giao thông

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, tuần tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông,...

Xe tải 1 cầu 1,5T

2

410

Xe 7 chỗ 1 cầu có gắn biển hiệu Thanh tra giao thông

1

720

Xe chở thiết bị cân xe lưu động

1

1.306

Chuyên chở thiết bị cân xách tay để kiểm tra tải trọng phương tiện quá tải

4

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

4.1

Thư viện tỉnh

Xe tải 1 cầu 3,5T

1

650

Chuyên chở sách, thiết bị, thư viện lưu động

4.2

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật

Xe 34 chỗ

1

1.640

Đưa đoàn diễn viên đi biểu diễn các huyện thị trong tỉnh

Xe tải 3,5T

1

650

Làm sân khấu và chở đạo cụ đi biểu diễn

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ thông tin, chiếu phim lưu động, tổ chức phong trào văn nghệ quần chúng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Tuyên truyền lưu động

4.3

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

Xe 29 chỗ

1

1.395

Đưa đón các đoàn vận động viên đi thi đấu tại các giải toàn quốc

5

Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

Thanh tra Sở

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chở thiết bị thanh tra, kiểm tra giám định xây dựng

6

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

6.1

Văn phòng Sở

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thiết bị phục vụ thanh tra, kiểm tra đất đai, môi trường

6.2

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thiết bị kỹ thuật phục vụ lập hồ sơ, đo đạc địa chính; lập hồ sơ thu hồi đất, phát triển quỹ đất và chi trả bồi thường GPMB

6.3

Văn phòng Đăng ký đất đai

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thiết bị kỹ thuật, hồ sơ chỉnh lý, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ lập hồ sơ, đo đạc địa chính

6.4

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Xe chở thiết bị đi hiện trường phục vụ hoạt động quan trắc và môi trường

6.5

Chi cục Quản lý đất đai

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở máy móc, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra độ chính xác sai số cho phép tại thực địa của công tác kiểm tra, nghiệm thu các sản phẩm đo đạc, bản đồ và viễn thám

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

7.1

Văn phòng Sở

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Kiểm tra, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống cháy rừng, thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm....

7.2

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Lấy mẫu, bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu; kiểm tra, giám sát nông sản, an toàn; vận chuyển sản phẩm nông sản phục vụ công tác xúc tiến thương mại (hội chợ tại các tỉnh trong nước) và các hoạt động khác có liên quan đến an toàn thực phẩm....

7.3

Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thóc giống về kho bảo quản; chở các loại giống mới đi các địa điểm trồng khảo nghiệm giống cây trồng nông nghiệp...

7.4

Trung tâm Khuyến nông

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Thực hiện nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; Hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm vùng miền và quảng bá sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến các tỉnh trong nước...

7.5

Chi cục Phát triển nông thôn

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Kiểm tra, thẩm định, tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 157 xã trên địa bàn tỉnh trong đó có 81 xã vùng III, 66 xã vùng II; thực hiện Chương trình bố trí dân cư tại các xã vùng thiên tai, vùng ĐBKK, khu rừng đặc dụng do tác động của biến đổi khí hậu, di cư tự do....

7.6

Chi cục Thủy lợi

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ hoạt động thường trực Ban phòng, chống thiên tai (hoạt động đặc thù quan trọng); hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát, sửa chữa công trình thủy lợi, phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Yên Bái và phục vụ hoạt động khác….

7.7

Chi cục Thủy sản

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh...

7.8

Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phòng và chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng tại các thôn, xã ĐBKK

7.9

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phòng và chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng tại các thôn, xã ĐBKK

7.10

Chi cục Kiểm lâm

 

 

 

 

 

Văn phòng Chi cục

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phòng và chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

 

Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Xe bán tải 2 cầu

1

780

 

Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu - Nghĩa Lộ

Xe bán tải 2 cầu

1

780

 

Hạt Kiểm lâm Thành phố Yên Bái

Xe bán tải 2 cầu

1

780

 

Hạt Kiểm lâm Mù Cang Chải

Xe bán tải 2 cầu

1

780

 

Hạt Kiểm lâm Lục Yên

Xe bán tải 2 cầu

1

780

 

Hạt Kiểm lâm Văn Chấn

Xe bán tải 2 cầu

1

780

 

Hạt kiểm lâm Yên Bình

Xe bán tải 2 cầu

1

780

 

Hạt kiểm lâm Văn Yên

Xe bán tải 2 cầu

1

780

 

Hạt kiểm lâm Trấn Yên

Xe bán tải 2 cầu

1

780

7.11

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ công tác phòng, chống dịch

7.12

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Kiểm tra, đánh giá chất lượng, diện tích rừng làm cơ sở chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; chi trả và giám sát việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng,...

7.13

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thuốc, máy móc chuyên dùng trong bảo vệ thực vật để phòng chống dịch, thanh tra, kiểm tra,...

8

Sở Tư pháp

 

 

 

 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở giao nhận tài sản, hàng hóa và thực hiện công tác đấu giá lưu động tại các huyện, thị

9

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ công tác ứng cứu sự cố máy tính, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; chở thiết bị phục vụ các lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin

10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xe truyền hình lưu động 7 chỗ 1 camera gắn thiết bị dựng hình

1

1.400

Phục vụ tác nghiệp báo chí

Xe 16 chỗ phát thanh, truyền hình lưu động

1

850

Chuyên chở phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và thiết bị làm truyền hình trực tiếp

Xe truyền hình lưu động chở thiết bị truyền hình trực tuyến

1

19.000

Truyền hình trực tiếp sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội trong tỉnh

11

Báo Yên Bái

Xe 7 chỗ có gắn thiết bị chuyên dùng

1

1.370

Chuyên chở phóng viên, và thiết bị ghi hình, dựng hình, truyền dẫn lên mạng internet,..

12

Trường Cao đẳng Y tế

Xe 29 chỗ

1

1.395

Đưa đón học sinh, sinh viên đi công tác, học tập

13

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch

Xe 29 chỗ

1

1.395

Đưa đón học sinh, sinh viên đi thực hành thực tập

14

Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái

Xe 5 chỗ có gắn kèm trang thiết bị sát hạch lái xe

10

620

Đào tạo và sát hạch lái xe ô tô

Xe tải có gắn kèm trang thiết bị sát hạch lái xe

8

600

Xe 16 chỗ có gắn kèm trang thiết bị sát hạch lái xe

2

970

Xe 5 chỗ số tự động có gắn kèm trang thiết bị sát hạch lái xe

2

800

Xe bán tải 1 cầu

1

650

Xe 29 chỗ

1

1.395

Đưa đón học sinh, sinh viên đi thực hành, học tập

15

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình; phòng chống thiên tai

16

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình

17

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình

18

Văn phòng Tỉnh ủy

Xe 7 chỗ 2 cầu có gắn thiết bị chuyên dùng

1

1.250

Kiểm tra, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống thiên tai, bão lũ, cháy rừng, dịch bệnh

19

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

Xe 7 chỗ 2 cầu có gắn thiết bị chuyên dùng

1

1.250

Kiểm tra, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống thiên tai, bão lũ, cháy rừng, dịch bệnh

20

Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh

Xe 29 chỗ

1

1.395

Đưa đón thanh thiếu nhi của các đội nhóm, Câu lạc bộ nòng cốt của Trung tâm tham gia phục vụ các hoạt động chính trị của tỉnh và Trung ương

II

KHỐI HUYỆN

 

 

 

 

1

Thành phố Yên Bái

 

 

 

 

1.1

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa

1.2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình

1.3

Đội trật tự đô thị thành phố

Xe tải 1T

1

345

Phục vụ công tác trật tự đô thị

Xe tải 2,5T

2

470

2

Huyện Trấn Yên

 

 

 

 

2.1

Văn phòng cấp ủy và chính quyền

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng

2.2

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Công tác truyền thanh, truyền hình và tuyên truyền lưu động

2.3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình

2.4

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động

2.5

Đội Giao thông và dịch vụ

Xe phun nước rửa đường 6 khối

1

1.080

Phun nước rửa đường, tưới cây

Xe ép chở rác

1

1.135

Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn

3

Huyện Trạm Tấu

 

 

 

 

3.1

Văn phòng cấp ủy và chính quyền

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng

3.2

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa

3.3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình

3.4

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động

3.5

Ban Quản lý các dịch vụ công cộng

Xe tải 2,5T

2

470

Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn

Xe ép rác 6 khối

1

870

4

Huyện Lục Yên

 

 

 

 

4.1

Văn phòng cấp ủy và chính quyền

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng

4.2

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa

4.3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình

5

Huyện Văn Yên

 

 

 

 

5.1

Văn phòng cấp ủy và chính quyền

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng

5.2

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa

5.3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình

5.4

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động

5.5

Đội vệ sinh môi trường và đô thị

Xe ép chở rác

1

1.135

Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn

6

Huyện Văn Chấn

 

 

 

 

6.1

Văn phòng cấp ủy và chính quyền

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng

6.2

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Xe ô tô bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa

6.3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình

6.4

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động

6.5

Ban Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường

Xe ép rác 6 khối

1

870

Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn

Xe tải ben 6T

1

420

7

Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

 

7.1

Văn phòng cấp ủy và chính quyền

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng

7.2

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa

7.3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình

7.4

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động

7.5

Đội dịch vụ công cộng

Xe ép rác 6 khối

1

870

Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn

8

Huyện Yên Bình

 

 

 

 

8.1

Văn phòng cấp ủy và chính quyền

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng

8.2

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa

8.3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình

8.4

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động

8.5

Đội công trình giao thông vận tải và vệ sinh môi trường

Xe ép rác 6 khối

1

870

Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn

Xe quét đường 5 khối

1

1.100

Phục vụ quét đường hút bụi trên địa bàn huyện Yên Bình

9

Thị xã Nghĩa Lộ

 

 

 

 

9.1

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa

9.2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xe bán tải 2 cầu

1

780

Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình

9.3

Đội quản lý trật tự đô thị

Xe ô tô tải 1,5T

1

410

Phục vụ công tác trật tự đô thị

9.4

Công ty Môi trường Đô thị (đơn vị sự nghiệp công lập)

Xe phun nước rửa đường 6 khối

1

1.080

Phun nước rửa đường, tưới cây

Xe ép rác 20 khối

1

2.360

Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt

Xe ép rác 6 khối

1

870

Xe tải ben 7,5T

1

710

Xe cuốn ép chở rác 14 khối đến 15 khối

1

1.750

Phục vụ thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ

Xe thang điện

1

300

Phục vụ sửa điện chiếu sáng công cộng

* Ghi chú: Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.