Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1444/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 1303/QĐ- BYT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt bổ sung chuyên khoa ưu tiên, danh sách bệnh viện tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2);

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 68/TTr-SYT ngày 01/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020 (có Đề án kèm theo).

Điều 2.Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh(b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
Bản điện tử:
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

ĐỀ ÁN

BỆNH VIỆN VỆ TINH TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết xây dựng đề án

Trong thời gian qua nhờ có sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan, Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban ngành trong tỉnh và sự nỗ lực của ngành y tế tỉnh nhà, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút được ngày càng nhiều người bệnh trong và ngoài tỉnh đến khám và điều trị. Trang thiết y tế bị ngày càng được đầu tư, nâng cấp, công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật được chú trọng, song song với đó là sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả từ Bộ Y tế và các bệnh viện Trung Ương thông qua Đề án 1816 nên khả năng tiếp cận với những kỹ thuật mới của các bệnh viện ngày càng tốt hơn, góp phần cứu chữa được nhiều người mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo mà trước đây phải chuyển lên tuyến Trung ương điều trị hoặc nếu người bệnh không có điều kiện lên tuyến trên điều trị thì đành chấp nhận phó mặc cho số phận.

Mặc dù vậy, hiện nay mô hình bệnh tật tại tỉnh có xu hướng tăng cả bệnh không lây nhiễm và lây nhiễm, đặc biệt các bệnh mới nổi. Các bệnh như tim mạch, tăng huyết áp, ung thư, chấn thương ngày một gia tăng; Nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và nhi khoa ngày càng lớn do sự phát triển về nhận thức và kinh tế xã hội của người dân. Tình hình vượt tuyến lên tuyến trung ương khám chữa bệnh ngày một nhiều, mà chủ yếu là để khám chữa bệnh thông thường, khám các mặt bệnh mà tuyến tỉnh và huyện có thể giải quyết được, nên gây ra tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trung ương.

Được sự quan tâm của Bộ Y tế, trong giai đoạn 2013 - 2015 Bắc Giang là một trong những tỉnh được triển khai đề án bệnh viện là vệ tinh của các bệnh viện Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện phụ sản trung ương, Bệnh viện Nhi trung ương với các chuyên ngành: Ngoại - chấn thương, Ung bướu, Tim Mạch, Sản và chuyên khoa Nhi. Từ năm 2013 đến 2015 các bệnh viện hạt nhân đã đào tạo, chuyển giao được 91 kỹ thuật cho 02 bệnh viện vệ tinh tại tỉnh, trong đó BV ĐK tỉnh: 40 kỹ thuật, Bệnh viện Sản Nhi 51 kỹ thuật. Đặc biệt nhiều kỹ thuật cao đã được đào tạo và chuyển giao thành công tại tỉnh như: Phẫu thuật vết thương mạch máu ngoại vi, Điều trị bảo tồn chấn thương tạng đặc, phẫu thuật điều trị ung thư, các phẫu thuật nội soi nâng cao, phẫu thuật tim bẩm sinh, chẩn đoán trước sinh, sàng lọc sơ sinh; siêu âm tim mạch trẻ em, Kỹ thuật chụp CT và MRI... Việc trở thành bệnh viện vệ tinh giúp cho các bệnh viện của tỉnh phát triển được các kỹ thuật mới, chuyên sâu, các dịch vụ y tế chất lượng cao và hiện đại thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải thiện cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế từ đó nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân, hạn chế những chi phí cho người bệnh do chuyển tuyến đồng thời góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Để tiếp tục triển khai đề án giai đoạn 2013-2020 một cách hiệu quả; thực hiện ý kiến của Bộ Y tế và thực hiện Quyết định số 774/QĐ-BYT của Bộ Y tế phê duyệt đề án Bệnh viện vệ tinh và Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 8/4/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt bổ sung chuyên khoa ưu tiên, danh sách bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện vệ tinh bổ sung, điều chỉnh đề án cho phù hợp với tình hình thực tế và tổng hợp xây dựng Đề án Bệnh viện vệ tinh của tỉnh giai đoạn 2016- 2020.

2. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án

- Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số: 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 -2020”.

- Căn cứ Quyết định số: 774/QĐ-BYT ngày 11 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2020.

- Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 8/4/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt bổ sung chuyên khoa ưu tiên, danh sách bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CƠ BẢN, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Bệnh viện Sản Nhi, Đa khoa tỉnh về 6 chuyên ngành ưu tiên của Đề án nhằm phát triển các dịch vụ kỹ thuật, tăng cường chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện thông qua thực hiện các gói kỹ thuật chuyển giao từ các bệnh viện hạt nhân tới hai bệnh viện vệ tinh của tỉnh theo quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 8/4/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt bổ sung chuyên khoa ưu tiên, danh sách bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020, một cách bền vững, đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh ngay tại cơ sở, rút ngắn khoảng cách chất lượng dịch vụ y tế giữa trung ương với địa phương và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Nâng cao năng lực khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi thông qua việc tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, đến năm 2020 đạt mục tiêu cụ thể như sau:

a) Về đào tạo: các bệnh viện đảm bảo cử đủ 100% cán bộ tiếp nhận kỹ thuật theo yêu cầu của Bệnh viện hạt nhân tham gia đào tạo về các chuyên ngành tương ứng, phù hợp.

b) Phối hợp và tổ chức tốt việc thực hiện khám, chữa bệnh từ xa bằng công nghệ thông tin với Bệnh viện hạt nhân.

c) Phấn đấu giảm tối thiểu 15% tỷ lệ chuyển bệnh nhân thuộc 6 chuyên ngành ưu tiên từ Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sản Nhi lên các bệnh viện hạt nhân so với năm 2015. Phối hợp tốt với bệnh viện hạt nhân để nhận bệnh nhân được chuyển về từ bệnh viện hạt nhân.

d) Đảm bảo 100% các kỹ thuật đã được bệnh viện hạt nhân chuyển giao được triển khai thực hiện thường quy và duy trì một cách bền vững.

2.2 Đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, phương tiện chuyển tuyến và công nghệ thông tin

a) Về cơ sở vật chất: Đảm bảo đủ cơ sở vật chất để triển khai các dịch vụ kỹ thuật được tiếp nhận, đào tạo từ bệnh viện hạt nhân thông qua quy hoạch đã được phê duyệt.

b) Đầu tư trang thiết bị: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sản Nhi được đầu tư trang thiết bị cơ bản và chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu triển khai kỹ thuật mới thông qua các nguồn vốn khác nhau.

3. Phạm vi của Đề án

Đề án tập trung triển khai theo 06 chuyên khoa ưu tiên mà Bộ Y tế đã đề ra, đó là: chuyên ngành Tim mạch, Ung bướu, Chấn thương, Hồi sức tích cực Chống độc đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và chuyên ngành Nhi khoa, Sản khoa đối với Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.

Phần thứ ba

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Hoạt động đào tạo

Các bệnh viện có trách nhiệm:

Phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện hạt nhân trong việc khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, cơ cấu tổ chức và nhân lực của bệnh viện theo từng chuyên ngành phù hợp.

Cử đủ số lượng cán bộ, nhân viên y tế tham dự các khóa đào tạo do Bệnh viện hạt nhân tổ chức để đảm bảo cho việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật hiệu quả.

Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức và nhân lực theo tư vấn của Bệnh viện hạt nhân.

Xây dựng và bổ sung vào quy chế chi tiêu nội bộ chế độ ưu đãi phù hợp để động viên cán bộ, nhân viên bệnh viện tham gia đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật.

2. Hoạt động chuyển giao kỹ thuật

Các bệnh viện có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện hạt nhân.

Phải tổ chức triển khai thực hiện các kỹ thuật một cách thường xuyên các kỹ thuật đã được bệnh viện hạt nhân chuyển giao thành công.

Không chuyển tuyến trên các loại hình bệnh tật thuộc lĩnh vực kỹ thuật đã tiếp nhận chuyển giao, trừ các trường hợp vượt quá khả năng.

Nội dung các gói kỹ thuật theo từng chuyên ngành:

1. Chuyên ngành Chấn thương

+ Gói 1: Phẫu thuật cắt gan lớn, gan nhỏ;

+ Gói 2: Phẫu thuật đặt catheter vào não thất đo áp lực nội sọ;

+ Gói 3: Phẫu thuật phình động mạch chủ bụng;

+ Gói 4: Phẫu thuật vết thương mạch máu ngoại biên;

+ Gói 5: Phẫu thuật nội soi khớp gối;

+ Gói 6: Phẫu thuật thay khớp háng;

+ Gói 7: Phẫu thuật nội soi dày, dính màng phổi;

+ Gói 8: Phẫu thuật cắt thùy, phân thùy phổi;

+ Gói 9: Phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng trong gian não thất.

+ Gói 10: Phẫu thuật cắt tụy

+ Gói 11: Phẫu thuật cắt đại tràng nối ngay.

+ Gói 12: Phẫu thuật thay gối

+ Gói 13: Phẫu thuật u trung thất

+ Gói 14: Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cêmnt

+ Gói 15: Phẫu thuật lấy u sau phúc mạc

+ Gói 16: Phẫu thuật lấy u bán cầu đại não bằng đường mở nắp sọ.

2. Chuyên ngành Tim mạch

+ Gói 1: Siêu âm tim qua thực quản;

+ Gói 2: Điện tim đồ gắng sức.

+ Gói 3: Chụp mạch - SDA;

+ Gói 4: Can thiệp mạch vành;

+ Gói 5: Điện quang can thiệp mạch vành;

+ Gói 6: Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp;

+ Gói 7: Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn;

+ Gói 8: Mổ tim hở.

3. Chuyên ngành ung bướu

+ Gói 1: Hóa mô miễn dịch;

+ Gói 2: Xạ trị;

+ Gói 3: Nội soi chẩn đoán ung thư;

+ Gói 4: Y học hạt nhân chẩn đoán, điều trị ung thư.

4. Chuyên ngành Hồi sức tích cực chống độc

+ Gói 1: Hồi sức tích cực - Chống độc

+ Gói 2: Điều trị đột quỵ

5. Chuyên ngành Sản phụ khoa

+ Gói 1: Sàng lọc trước sinh

+ Gói 2: Phẫu thuật nội soi nâng cao

+ Gói 3: Chuyên khoa ung bướu, hóa chất

+ Gói 4: Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh, hiếm muộn.

+ Gói 5: Phẫu thuật tạo hình.

+ Gói 6: Phẫu thuật điều trị són tiểu

+ Gói 7. Thụ tinh trong ống nghiệm.

+ Gói 8: Các kỹ thuật về xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

6. Chuyên ngành Nhi

+ Gói 1: Sơ sinh, Nhi, cấp cứu nhi;

+ Gói 2: Ngoại Nhi;

+ Gói 3: Tim mạch;

+ Gói 4: Gây Mê hồi sức;

+ Gói 5: Chuyên khoa: Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt…

+ Gói 6: Chẩn đoán hình ảnh;

+ Gói 7: Xét nghiệm

(Chi tiết tại phụ lục 01)

3. Ứng dụng công nghệ thông tin

Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và khám chữa bệnh. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý.

Phối hợp với bệnh viện hạt nhân xây dựng và triển khai Dự án Telemedicine tại các bệnh viện phù hợp với nội dung của Đề án Teiemedicine của Bộ Y tế, đảm bảo kết nối thông suốt với bệnh viện hạt nhân và các bệnh viện khác trong khám, chữa bệnh.

Đề nghị Bệnh viện hạt nhân triển khai đào tạo về hội chẩn, tư vấn chuyên môn với các bệnh viện thông qua Telemedicine.

4. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế

a) Các bệnh viện phối hợp với bệnh viện hạt nhân thực hiện việc khảo sát về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện chuyển tuyến tại đơn vị để xác định nhu cầu về cơ sở vật chất, danh mục trang thiết bị cần bổ sung phục vụ cho việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật.

b) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu để triển khai kỹ thuật và giường bệnh cho người bệnh.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh dự kiến xây dựng khối nhà điều trị nội trú, 09 tầng, diện tích 14.500m2 với quy mô 500 giường bệnh, tổng kinh phí dự kiến 260 tỷ; đã xây dựng và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2016 Trung tâm Y học hạt nhân - Ung bướu diện tích sử dụng 8.300m2, kinh phí 147,550 tỷ, quy mô 100 giường. Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số khu nhà hiện có để đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất cho bệnh viện để triển khai kỹ thuật và giường bệnh cho người bệnh

- Bệnh viện Sản Nhi ngoài những khối nhà hiện có, xây dựng khu nhà 7 tầng, diện tích 7.115 m2, với kinh phí 43 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng tháng 12 năm 2016.

c) Cung ứng đủ trang thiết bị y tế cần thiết cho các chuyên khoa phù hợp.

Trang thiết bị y tế được cung cấp qua các nguồn JICA, trái phiếu chính phủ theo Đề án 930, dự án NORRED, Xã hội hóa, quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị và nguồn kinh phí địa phương.

5. Củng cố hoạt động chỉ đạo tuyến

- Các bệnh viện củng cố, kiện toàn tổ chức Phòng/bộ phận đào tạo, chỉ đạo tuyến.

- Duy trì các hoạt động chỉ đạo tuyến, đào tạo liên tục, hội nghị chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thông tin hai chiều giữa bệnh viện hạt nhân và bệnh viện vệ tinh và giữa các bệnh viện vệ tinh trong cùng mạng lưới để chia sẻ kinh nghiệm.

- Lồng ghép với các hoạt động nâng cao năng lực y tế của các đề án khác như Đề án 1816, Đề án 47, 930 nhằm tăng cường hiệu quả của Đề án này.

6. Truyền thông tư vấn sức khỏe

- Tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng bệnh chủ động cho mọi người dân, với phương châm “mọi người vì sức khỏe”. Chú trọng truyền thông, tư vấn về các biện pháp phòng ngừa các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm như các bệnh tim mạch, ung bướu, chấn thương.

- Tổ chức truyền thông về năng lực, khả năng cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện Đa khoa tỉnh và Sản Nhi khi được chuyển giao kỹ thuật, thuyết phục người dân tuân thủ các quy định khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế, hạn chế đi thẳng tuyến trên.

7. Hoạt động quản lý, giám sát

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của Đề án tại tỉnh.

Định kỳ sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm đảm bảo thực hiện đề án hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.

Phần thứ tư

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2020

Tổng nhu cầu: 776,04 tỷ (Bẩy trăm bẩy mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi triệu)

Trong đó:

a) Kinh phí nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm các trang thiết bị theo mục tiêu tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi:

- Đầu tư trang thiết bị y tế: Dự kiến: 511,5 tỷ đồng (Bệnh viện Sản nhi: 141,5 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 370 tỷ đồng).

- Xây dựng cơ sở hạ tầng: 260 tỷ đồng.

b) Kinh phí để chi cho cán bộ đào tạo tại các bệnh viện hạt nhân và tiếp nhận các kỹ thuật được chuyển giao: 4,540 tỷ đồng

(Chi tiết tại phụ lục 03)

đ) Kinh phí để triển khai các hoạt động khác tại bệnh viện vệ tinh để bảo đảm thực hiện mục tiêu của Đề án.

2. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án tại tỉnh

- Nguồn kinh phí từ Dự án JICA Nhật Bản và Dự án NORRED của Ngân hàng Thế giới: Đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Sản Nhi.

- Nguồn kinh phí từ UBND tỉnh: Đầu tư xây dựng mới Nhà 9 tầng của Bệnh viện đa khoa tỉnh; Nhà 7 tầng của bệnh viện Sản Nhi và đầu tư một số trang thiết bị y tế hàng năm.

- Nguồn kinh phí từ các bệnh viện (nguồn phát triển sự nghiệp): sử dụng cho công tác đào tạo và đầu tư trang thiết bị y tế và các hoạt động khác của Đề án.

- Nguồn xã hội hóa: Đầu tư trang thiết bị y tế

- Các nguồn hợp pháp khác.

Phần thứ năm

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, chỉ đạo các bệnh viện vệ tinh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng năm và cả giai đoạn để triển khai thực hiện đề án. Tổng hợp các hoạt động và dự trù kinh phí triển khai Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tranh thủ và tích cực huy động các nguồn lực của Trung ương và các tổ chức Quốc tế để triển khai thực hiện đề án.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đề án, định kỳ sơ, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện đề án, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư

Phối hợp với Sở Y tế thẩm định, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện thực hiện Đề án này. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị sử dụng kinh phí hoạt động của Đề án đúng quy định hiện hành.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các bệnh viện vệ tinh tăng cường hướng dẫn và tổ chức thanh quyết toán kịp thời các dịch vụ kỹ thuật mới được chuyển giao một cách nhanh chóng, thuận tiện.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng: Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, chấn thương. Tuyên truyền về năng lực thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Sản Nhi, giúp người dân nắm bắt được thông tin và yên tâm khám, chữa bệnh tại tỉnh.

5. Các Sở, ngành khác liên quan và UBND huyện, thành phố: căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế trong việc triển khai thực hiện Đề án.

6. Các Bệnh viện vệ tinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi

- Căn cứ vào nội dung Đề án, phối hợp với Bệnh viện hạt nhân xây dựng Dự án cụ thể của Bệnh viện và Kế hoạch hoạt động hàng năm và cả giai đoạn, kèm dự trù kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Củng cố và duy trì hoạt động của Phòng hoặc Bộ phận đào tạo, chỉ đạo tuyến đảm bảo hiệu quả, phù hợp.

- Duy trì và phát triển các kỹ thuật, công nghệ đã được chuyển giao, bảo đảm kết quả bền vững của Đề án.

Phần thứ sáu

HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI

Đề án bệnh viện vệ tinh với mục tiêu nâng cao năng lực về khám bệnh, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Sản Nhi về 6 chuyên khoa ưu tiên đó là Ung bướu, Ngoại chấn thương, Tim mạch Hồi sức cấp cứu - chống độc, Sản phụ khoa và nhi thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế giúp người dân được khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại các bệnh viện tuyến tỉnh, bớt các chi phí điều trị, người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên. Đề án này không những chỉ mang ý nghĩa về phát triển chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả kinh tế là hạn chế chi phí khám chữa bệnh đồng nghĩa với giảm chi phí của người bệnh mà còn mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện bản chất tốt đẹp chế độ xã hội thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến vấn đề an sinh xã hội. Đề án bệnh viện vệ tinh giúp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Sản Nhi nâng cao vị thế, uy tín, và lấy được niềm tin của nhân dân, góp phần tăng tỷ lệ người đến khám, chữa bệnh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến trên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

 

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC DANH MỤC KỸ THUẬT ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH GIAI ĐOẠN 2016-2020

STT

Tên kỹ thuật kỹ thuật

Tên bệnh viện vệ tinh

Tên bệnh viện hạt nhân

Thời gian dự kiến

1. Chuyên ngành Ngoại chấn thương (17 kỹ thuật)

1

Phẫu thuật cắt gan nhỏ

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2016

2

Phẫu thuật đặt catheter vào não thất đo áp lực nội sọ

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2016 - 2017

3

Phẫu thuật phình động mạch chủ bụng

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2016- 2017

4

Phẫu thuật vết thương mạch máu ngoại biên

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2016- 2017

5

Phẫu thuật nội soi khớp gối

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2017

6

Phẫu thuật cắt gan lớn

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2017- 2018

7

Phẫu thuật thay khớp háng

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2017- 2018

8

Phẫu thuật nội soi dày dính màng phổi

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2017- 2018

9

Phẫu thuật cất thùy, phân thùy phổi

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2017-2018

10

Phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng trong giãn não thất

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2018

11

Phẫu thuật cắt tụy

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2018- 2019

12

Phẫu thuật cắt đại tràng nối ngay

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2018 - 2019

13

Phẫu thuật thay gối

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2018 - 2020

14

Phẫu thuật u trung thất

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2018 - 2020

15

Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2019- 2020

16

Phẫu thuật lấy u sau phúc mạc

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2020

17

Phẫu thuật lấy u bán cầu đại não bằng đường mở nắp sọ

BV ĐK tỉnh

BV Việt Đức

2020

2. Chuyên ngành ung bướu (06 kỹ thuật)

18

Hóa mô miễn dịch

BV ĐK tỉnh

BV Bạch Mai

2016 - 2017

19

Nội soi tiêu hóa chẩn đoán ung thư sớm

BV ĐK tỉnh

BV Bạch Mai

2016 - 2017

20

Nội soi bàng quang chẩn đoán ung thư

BV ĐK tỉnh

BV Bạch Mai

2017

21

Nội soi khí phế quản chẩn đoán ung thư

BV ĐK tỉnh

BV Bạch Mai

2017

22

Xạ trị

BV ĐK tỉnh

BV Bạch Mai

2017- 2020

23

Y học hạt nhân

BV ĐK tỉnh

BV Bạch Mai

2017 - 2020

3. Chuyên ngành Tim Mạch (07 kỹ thuật)

24

Siêu âm tim qua thực quản

BV ĐK tỉnh

Bệnh viện E

2016

25

Điện tim đồ gắng sức

BVĐK tỉnh

Bệnh viện E

2016

26

Chụp mạch - DSA

B V ĐK tỉnh

Bệnh viện E

2017

27

Can thiệp mạch vành

BV ĐK tỉnh

Bệnh viện E

2017

28

Điện quang can thiệp mạch

BV ĐK tỉnh

Bệnh viện E

2017

29

Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp

BV ĐK tỉnh

Bệnh viện E

2017

30

Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn

BV ĐK tỉnh

Bệnh viện E

2018

31

Mổ tim hở

BVĐK tỉnh

Bệnh viện E

2020

4. Chuyên ngành HSTC-CĐ (05 kỹ thuật)

32

Lọc máu cấp cứu

BV ĐK tỉnh

Bệnh viện E

2017 - 2018

33

Lọc máu hấp phụ than hoạt điều trị ngộ độc thuốc diệt cỏ

BV ĐK tỉnh

Bệnh viện E

2017 - 2018

34

Điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu não

BV ĐK tỉnh

Bệnh viện E

2017 - 2018

35

Đột quỵ

BV ĐK tỉnh

Bệnh viện E

2017 - 2018

36

Lọc máu liên tục

BV ĐK tỉnh

Bệnh viện E

2018 - 2019

5. Chuyên ngành Sản Phụ khoa (13 kỹ thuật)

37

Sàng lọc trước sinh

BV Sản Nhi

BV Phụ sản TW

2016 - 2019

38

Phẫu thuật nội soi nâng cao

BV Sản Nhi

BV Phụ sản TW

(2017, 2019)

39

Chuyên khoa u bướu: Phẫu thuật, hóa chất

BV Sản Nhi

BV Phụ sản TW

(2018, 2019)

40

Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh, hiếm muộn.

BV Sản Nhi

BV Phụ sản TW

(2016, 2017, 2018, 2019)

41

Phẫu thuật tạo hình

BV Sản Nhi

BV Phụ sản TW

(2017, 2019)

42

Phẫu thuật điều trị són tiểu

BV Sản Nhi

BV Phụ sản TW

(2018, 2020)

43

Kỹ thuật làm các Test chẩn đoán trước sinh

BV Sản Nhi

BV Phụ sản TW

(2016)

44

Nuôi cấy định danh vi khuẩn

BV Sản Nhi

BV Phụ sản TW

(2017)

45

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh (XN nhiễm sắc thể đồ, double test, triple test)

BV Sản Nhi

BV Phụ sản TW

(2018)

46

Xét nghiệm ThinPrep

BV Sản Nhi

BV Phụ sản TW

(2018)

47

Xét nghiệm miễn dịch

BV Sản Nhi

BV Phụ sản TW

(2018)

48

Siêu âm chẩn đoán trước sinh

BV Sản Nhi

BV Phụ sản TW

(2017, 2018, 2019)

49

Thụ tinh trong ống nghiệm

BV Sản Nhi

BV Phụ Sản TW

2017 - 2018

6. Chuyên ngành Nhi khoa (84 kỹ thuật)

 

1. Sơ sinh-Nhi-Cấp cứu

 

 

 

50

Lọc máu cấp cứu

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016)

21

Lọc máu liên tục

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017 - 2018

52

Quản lý bệnh động kinh, kỹ thuật làm và đọc điện não đồ trẻ em

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016- 2017)

53

Chẩn đoán, điều trị, can thiệp, quản lý bệnh tự kỷ trẻ em

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016- 2017)

54

Chẩn đoán, điều trị, can thiệp, quản lý bệnh chậm phát triển tâm thần vận động ở trẻ em

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2017- 2019)

55

Kỹ thuật nội soi tiêu hóa ở trẻ em

BV Sản Nhí

BV Nhi TW

(2017, 2018)

56

Kỹ thuật nội soi phế quản ở trẻ em

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2017, 2018)

57

Chẩn đoán sớm điếc bẩm sinh

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2018)

58

Trao đổi khí qua màng ngoài cơ thể (ECMO)

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2020

59

Các phương pháp điều trị mới và kỹ thuật cao bệnh lý sơ sinh

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017 - 2018

60

Chăm sóc và điều trị các bệnh lý sơ sinh nâng cao

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

61

Cấp cứu nhi cơ bản

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

62

Hồi sức nhi cơ bản

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

63

Hồi sức nhi nâng cao

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017 - 2018

64

Hô hấp

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017 - 2018

65

Ung bướu

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2019 -2020

66

Nội tiết - chuyển hóa - di truyền

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2019 -2020

67

Tiêu hóa

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017 - 2018

68

Gan mật

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2019 - 2020

69

Thận - tiết niệu

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018 - 2019

70

Huyết học

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018 - 2019

71

Thần kinh

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018 - 2019

72

Dị ứng miễn dịch-khớp

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2019 - 2020

73

Truyền nhiễm

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2019 - 2020

74

Tâm thần

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017-2018

75

Nội tim mạch

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

 

2. Ngoại khoa

 

 

 

76

Phẫu thuật sỏi bàng quang

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2018)

77

Mở thông bàng quang

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

78

Lấy sỏi niệu đạo

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

79

Băng chỉnh hình: băng số 8, băng chỉnh hình bàn chân khoèo, băng Desault

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2017)

80

Chọc dò khớp gối

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

81

Phẫu thuật tách ngón một (ngón cái) độ I

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

82

Phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh 1 thì

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016, 2018)

83

Phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh 2 thì

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016, 2018)

84

Phẫu thuật nối niệu quản - niệu quản trong thận niệu quản đôi còn chức năng

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2017, 2019)

85

Tạo hình phần nối bể thận niệu quản

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2018, 2020)

86

Phẫu thuật gẫy lồi cầu ngoài xương cánh tay

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016, 2018)

87

Phẫu thuật trật khớp háng (bẩm sinh)

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2017, 2019)

88

Kỹ thuật xương bột

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016)

89

Ngoại tổng hợp cơ bản

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

90

Ngoại tổng hợp nâng cao

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

91

Ngoại tiết niệu

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017 - 2018

92

Hồi sức ngoại nhi cơ bản

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

93

Hôi sức ngoại nhi nâng cao

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

 

3. Tim mạch

 

 

 

94

Phẫu thuật tim hở

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016 - 2017)

95

Chuyên khoa tim mạch, điều dưỡng tim mạch

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016)

96

Gây mê, Hồi sức tim mạch

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016, 2017)

97

Can thiệp tim mạch

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

98

Điện tâm đồ và loạn nhịp

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

99

Hồi sức sau phẫu thuật TM

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

 

4. Gây mê Hồi sức

 

 

 

100

Gây mê hồi sức cơ bản

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

101

Gây mê hồi sức nâng cao

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

 

5. Chuyên khoa khác

 

 

 

102

Sàng lọc bệnh lí võng mạc trẻ em (CK mắt)

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

103

TMH

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2019

104

RHM

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

105

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2020

106

Y học cổ truyền

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2020

132

Kiểm soát nhiễm khuẩn

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

 

6. Xét nghiệm

 

 

 

107

Kỹ thuật huyết thanh học nhóm máu

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016)

108

Kỹ thuật huyết đồ, tủy đồ

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016)

109

Nghiệm pháp rượu trong XN đông máu

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016)

110

XN vi sinh

BV Sản Nhi

BY Nhi TW

(2016)

111

XN miễn dịch

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2016, 2017)

112

XN hạch đồ

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2017)

113

Sàng lọc kháng thể bất thường

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2017)

114

XN chẩn đoán trước sinh, di truyền học và sàng lọc sơ sinh

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2018)

115

Sàng lọc (HIV, HBV, HCV, RPR,...) đối với đơn vị máu lấy bằng kỹ thuật NAT

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2018)

116

XN Anti-phospholipid

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2019)

117

Điện di Protein huyết thanh

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2019)

118

Định lượng các acid amin

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

(2020)

119

Giải phẫu bệnh cơ bản

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

120

Di truyền và Sinh học phân tử

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

121

Quy trình chuẩn hóa xét nghiệm sinh hóa

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

122

Xét nghiệm sinh hóa cơ bản

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

123

Cấy máu và kháng sinh đồ

BV Sản Nhi

B V Nhi TW

2018

124

Huyết thanh chẩn đoán

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

125

Xét nghiệm huyết học cơ bản

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2016

126

Ngân hàng máu và truyền máu

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2019

 

7. Chẩn đoán Hình ảnh, Thăm dò chức năng

 

 

 

127

Siêu âm tim mạch

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

128

Siêu âm tim qua thực quản. Siêu âm tim gắng sức

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2017

129

Siêu âm chung

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

130

Kỹ thuật chụp, đọc MRI

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

131

Kỹ thuật chụp, đọc CT Scanner

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

132

Kỹ thuật chụp X Quang

BV Sản Nhi

BV Nhi TW

2018

 

Tổng

 

132 kỹ thuật

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Tên trang thiết bị

Số Iượng

ĐVT

Thành tiền

Nguồn kinh phí

I. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

 

 

 

 

1

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

1

Hệ thống

36,0

- Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 20 tỷ

- Bệnh viện 16 tỷ

2

Hệ thống nội soi tiêu hóa

1

Hệ thống

3,0

Bệnh viện

3

Máy xét nghiệm huyết học tự động

1

Chiếc

2,0

Bệnh viện

4

Máy phân tích nước tiểu tự động

1

Chiếc

2,0

JICA

5

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

1

Chiếc

2,6

JICA

6

Máy Laser YAG điều trị bán phần trước và đục dịch kính

1

Chiếc

1,4

Xã hội hóa

7

Hệ thống Xquang kỹ thuật số DR

1

Chiếc

5,0

Bệnh viện

8

Hệ thống rửa tay phẫu thuật

8

Chiếc

0,64

Bệnh viện

9

Hệ thống khí trung tâm

1

Hệ thống

22,0

Bệnh viện

10

Hệ thống sang triết khí ga

1

Hệ thống

1,0

Bệnh viện

11

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

1

Hệ thống

3,0

Bệnh viện

12

Sinh hiển vi khám mắt

1

Chiếc

0,3

Bệnh viện

13

Máy đo khúc xạ tự động

1

Chiếc

0,35

Bệnh viện

14

Tán sỏi nội soi

1

Chiếc

2,0

Xã hội hóa

15

Máy thẩm tách siêu lọc máu (HDF Online) và máy xử lý nước RO di động

3

Chiếc

3,9

Bệnh viện

16

Trang thiết bị dự án JICA

 

 

106,9

Dự án JICA

17

Máy siêu âm màu

1

Chiếc

2,0

Bệnh viện

18

Máy thở

1

Chiếc

0,8

Bệnh viện

19

Hệ thống hầm xạ trị

 

 

50,0

Dự án Norred

20

Chương trình mục tiêu Quốc Gia, Bệnh viện vệ tinh

 

 

23,1

 

21

Các trang thiết bị khác

 

 

102,01

Bệnh viện và xã hội hóa

 

Cộng 1

 

 

370

 

II. BỆNH VIỆN SẢN NHI

 

 

 

 

22

Hệ thống nội soi tiêu hóa

1

Hệ thống

2.0

Bệnh viện

23

Hệ thống nội soi hô hấp

1

Hệ thống

2,0

Bệnh viện

24

Máy đo thính lực

1

Chiếc

1,0

Bệnh viện

25

Máy thở tần số cao HFO

1

Chiếc

2,0

Dự án NORRED

26

Hệ thống lọc máu cấp cứu

1

Hệ thống

5,0

Đề nghị tỉnh hỗ trợ

27

Trao đổi khí qua màng ngoài cơ thể (ECMO)

1

Hệ thống

10

Xã hội hóa

28

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu (Trung phẫu)

1

Bộ

0,2

Bệnh viện

29

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương (Phẫu thuật xương khớp)

 

Bộ

0,3

Bệnh viện

30

Dàn mổ nội soi

1

Hệ thống

4,0

Bệnh viện

31

Hệ thống can thiệp tim mạch

1

Hệ thống

38

Xã hội hóa

32

Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động

1

Chiếc

3,0

Bệnh viện

33

Máy miễn dịch tự động

1

Chiếc

6,0

Dự án NORRED

34

Máy sinh hóa tự động

1

Chiếc

6,0

Bệnh viện

35

Hệ thống MRI

1

Hệ thống

25

Dự án NORRED

36

Hệ thống CT SCanner

1

Hệ thống

10

Xã hội hóa

37

Hệ thống chụp XQ Mamograpgy

1

Hệ thống

10

Dự án NORRED

38

Máy siêu âm 4D

1

Chiếc

2,0

Bệnh viện

39

Hệ thống Labo thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

1

Hệ thống

15

- Đề nghị UBND tỉnh 5,0 tỷ

- Xã hội hóa: 10 tỷ

 

Cộng (2)

 

 

141,5

 

 

Tổng (1)+(2)

511,5

(Năm trăm mười một tỷ năm trăm triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH GIAI ĐOẠN 2016-2020

Đơn vị tính: Tỷ

Stt

Tên chuyên ngành

Kinh phí đào tạo

Kinh phí TTB dự kiến đầu tư

Kinh phí Cơ sở hạ tầng (tỷ)

Tổng (tỷ)

Ngân sách TW -Dự án

Ngân sách tỉnh

Ngân sách bệnh viện

hội hóa

Tổng (tỷ)

Ngân sách TW -Dự án

Ngân sách tỉnh

Ngân sách bệnh viện

hội hóa

 

1. BVĐK tỉnh

 

180

20

10

160

370

18

170

6

66

260

1

Ngoại chấn thương

0,8687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ung bướu

0,3018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tim Mạch

0,3537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hồi STC-CĐ

0,2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BV Sản Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sản phụ khoa

0,535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhi khoa

2,227

43

10

20,5

68

141,5

 

 

 

 

 

 

Tổng

4,540

223

30

30,5

228

511,5

 

 

 

 

260

 

Tổng cộng

776,04 (Bẩy trăm bẩy mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng)