Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2006/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg , ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải Bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg , ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh;

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-BYT , ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, phê duyệt bổ sung chuyên khoa ưu tiên, danh sách bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn khẩn số 403/KCB-CĐT, ngày 13/4/2016 của Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh - Bộ Y tế, về việc triển khai thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định 3107/QĐ-BYT, ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh sách bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh (phần xây dựng mới);

Xét Tờ trình số 1788/TTr-SYT, ngày 29/9/2016 của Giám đốc Sở Y tế về việc xin phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020, gồm các nội dung sau:

1. Mục tiêu của Đề án

Nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế, giúp người dân được khám chữa bệnh chất lượng cao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long; phong cách phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh; giảm việc chuyển viện lên tuyến trên đối với các chuyên khoa như: Tim mạch, Nhi khoa, Sản - Phụ khoa, Ngoại chấn thương.

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh là Bệnh viện vệ tinh của:

- Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực Ngoại chấn thương.

- Bệnh viện Từ Dũ TPHCM về lĩnh vực Sản - Phụ khoa.

- Bệnh viện Thống Nhất TPHCM về lĩnh vực Tim mạch.

- Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM về lĩnh vực Nhi khoa.

3. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án: Khoảng 33.174.616.000 đồng, đã được phê duyệt trong chi phí thiết bị tại Quyết định số 635/QĐ-UBND, ngày 11/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh (phần xây dựng mới); (được liệt kê chi tiết trong các biểu mẫu).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang