Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 13 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá 05 năm thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 136/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2016 đến nay, chuẩn bị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Thu thập thông tin để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giai đoạn 2020 - 2025 trên cơ sở các quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2019 (thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP);

- Xây dựng cơ chế phối hợp, cách thức tổ chức hoạt động của Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Sở, Ngành, địa phương để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giai đoạn 2020 - 2025;

- Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, phản hồi từ doanh nghiệp trong quá trình triển khai Chương trình, qua đó đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2025.

2. Yêu cầu

- Việc điều tra, khảo sát (viết tắt là khảo sát) cần bảo đảm khách quan, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng;

- Kết quả khảo sát phản ánh chính xác tình hình thực hiện; bảo đảm mục đích khảo sát, phục vụ có hiệu quả cho việc xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giai đoạn 2020 - 2025.

II. NỘI DUNG

1. Khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức, thực thi pháp luật của doanh nghiệp và việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung, đánh giá việc triển khai các hoạt động Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ năm 2016 đến nay, từ đó chuẩn bị xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ- CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm các hoạt động chủ yếu sau:

- Cung cấp thông tin pháp luật trong nước, quốc tế; cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Tư vấn pháp luật bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong phối hợp triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước và tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả hoạt động này trong giai đoạn 2020 - 2025.

III. PHƯƠNG PHÁP

Hoạt động khảo sát được thực hiện thông qua các phương pháp như sau:

1. Phỏng vấn trực tiếp đối với doanh nghiệp đã thụ hưởng hoạt động của Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ năm 2016 đến nay và mở rộng ra các doanh nghiệp, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp chưa được hưởng thụ hoạt động của Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ năm 2016 đến nay; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; luật sư, luật gia trên địa bàn tỉnh.

2. Khảo sát qua phiếu để nắm bắt được nhu cầu của đối tượng cần khảo sát.

3. Đánh giá, phân tích, tổng hợp kết quả khảo sát qua phiếu, các ý kiến tại hội nghị đối thoại về thực trạng nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Công bố kết quả khảo sát.

IV. HÌNH THỨC

1. Tổ chức phỏng vấn với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp, luật sư, luật gia.

1.1. Nội dung

- Đánh giá kết quả và tác động của việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ năm 2016 đến nay;

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các hoạt động của Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Trao đổi, hỏi đáp về vai trò, trách nhiệm của các Sở chuyên môn cấp tỉnh, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cơ chế phối hợp thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới để có cơ sở nghiên cứu, xây dựng Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 trong phạm vi toàn tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1.2. Số lượng, đối tượng

- Số lượng tối thiểu: 30 trường hợp;

- Đối tượng phỏng vấn: Đại diện một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, đại diện các doanh nghiệp, luật sư, luật gia.

2. Phát phiếu khảo sát

2.1. Đối tượng phát phiếu khảo sát: Đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp, luật sư, luật gia.

2.2. Số lượng phiếu khảo sát: Dự kiến 200 phiếu.

3. Thời gian, tiến độ thực hiện Kế hoạch

3.1. Phát phiếu khảo sát, phỏng vấn: Quý I, II, III/2020.

3.2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát: Quý III/2020.

3.3. Công bố kết quả khảo sát: Tháng 10/2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Xây dựng các mẫu phiếu khảo sát và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân tại Mục 2 Phần V của Kế hoạch này tổ chức thực hiện hoạt động khảo sát;

- Tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát; công bố kết quả khảo sát đảm bảo đúng nội dung, tiến độ nêu tại Kế hoạch này;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động khảo sát, điều tra.

2. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp, luật sư, luật gia (các cơ quan, đơn vị được lựa chọn khảo sát, phỏng vấn):

Phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện các hoạt động phỏng vấn, khảo sát đảm bảo kịp thời, hiệu quả, không hình thức.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện khảo sát được sử dụng từ nguồn kinh phí chi cho hoạt động Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Sở Tư pháp. Mức chi cho các hoạt động khảo sát, phỏng vấn được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.