Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2019/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ RỪNG VÀ GIÁ CHO THUÊ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình tại Tờ trình số 60/TTr-SNN ngày 18 tháng 3 năm 2019 và báo cáo số 24/BC-STP ngày 21/02/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu VT; VP 1, 2, 3, 4, 5, 6; TTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

QUY ĐỊNH

KHUNG GIÁ RỪNG VÀ GIÁ CHO THUÊ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về khung giá rừng và giá cho thuê rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên và rừng trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến quản lý, xác định và áp dụng giá các loại rừng và giá thuê rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Chương II

KHUNG GIÁ RỪNG VÀ GIÁ CHO THUÊ RỪNG

Điều 3. Khung giá rừng

1. Khung giá rừng làm căn cứ để tính tiền trong các trường hợp:

a) Trường hợp Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.

b) Trường hợp Nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước.

c) Trường hợp xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng.

d) Trường hợp xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng.

đ) Trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Khung giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên phân theo trạng thái rừng áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Chi tiết theo Bảng 01 đính kèm).

3. Khung giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là rừng trồng phân theo đơn vị hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Chi tiết theo Bảng 02 đính kèm).

Điều 4. Giá cho thuê rừng

1. Giá cho thuê rừng làm căn cứ tính tiền thuê rừng khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để lập dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp với bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên.

2. Giá cho thuê rừng tối thiểu đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên phân theo đơn vị hành chính (Chi tiết theo Bảng 03 đính kèm)

3. Giá cho thuê rừng tối thiểu đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là rừng trồng phân theo đơn vị hành chính (Chi tiết theo Bảng 04 đính kèm)

4. Giá cho thuê rừng đặc dụng, phòng hộ tại các điểm có tiềm năng, lợi thế (Chi tiết theo Bảng 04 đính kèm).

5. Giá cho thuê rừng đặc dụng, phòng hộ nằm ngoài khu vực được quy định tại Bảng 05 thì áp dụng giá cho thuê rừng bằng mức giá cho thuê rừng tối thiểu áp dụng trên địa bàn địa phương đó được thực hiện theo quy định tại Bảng 03 và Bảng 04.

6. Trường hợp có hai tổ chức, cá nhân trở lên cùng đề nghị được thuê rừng cùng tại một địa điểm thì giá thuê rừng đặc dụng, phòng hộ được quyết định thông qua đấu giá, giá khởi điểm được thực hiện theo Quy định này và không thấp hơn 1% tổng doanh thu thực hiện trong năm của bên thuê rừng trong phạm vi diện tích thuê rừng.

7. Giá thuê xác định lần đầu trong hợp đồng được điều chỉnh 5 năm một lần nhưng không thấp hơn 1% tổng doanh thu thực hiện trong năm của bên thuê rừng trong phạm vi diện tích thuê rừng.

Điều 5. Điều kiện điều chỉnh giá

Giá các loại rừng được xây dựng và kịp thời điều chỉnh khi các yếu tố hình thành giá rừng thay đổi. Khung giá rừng được xem xét điều chỉnh trong trường hợp có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian sáu (06) tháng trở lên.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn triển khai Quy định về áp dụng khung giá các loại rừng, giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo đúng quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân về trình tự thủ tục thực hiện giao, cho thuê rừng, thu hồi rừng; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi và điều chỉnh giá các loại rừng khi các yếu tố giá cả và các yếu tố khác thay đổi làm ảnh hưởng tăng hoặc giảm giá trị của rừng theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương có liên quan hướng dẫn việc thu, quản lý sử dụng nguồn thu từ giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi, bồi thường rừng.

b) Theo dõi biến động giá chuyển nhượng, cho thuê rừng trên thị trường hoặc giá giao dịch về quyền sử dụng, quyền sở hữu các loại rừng trên thị trường để phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

3. Các Sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng: Thực hiện những nội dung có liên quan theo quy định.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc phát sinh, các đơn vị phản ánh kịp thời bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Trong trường hợp các nội dung liên quan đến giá các loại rừng không được đề cập trong Quyết định này thì áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cấp trên./.

Bảng số 1. Khung giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên phân theo trạng thái rừng áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Trạng thái rừng

Giá cây đứng (triệu đồng/ha)

Giá quyền sử dụng (triệu đồng/ha)

Giá rừng (triệu đồng/ha)

Thấp nhất

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất

1

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rụng thường xanh nghèo kiệt

14,0

23,2

2,5

9,6

16,5

32,8

2

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rụng thường xanh phục hồi

17,4

29,3

1,2

7,3

18,6

36,7

3

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rụng thường xanh nghèo

42,3

75,6

3,1

3,1

45,4

78,8

4

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rụng thường xanh trung bình

67,2

118,5

3,1

7,3

70,4

125,8

Bảng 02: Khung giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là rừng trồng phân theo đơn vị hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

STT

Đơn vị hành chính

Loài cây

Chi phí đầu tư và thu nhập

Giá rừng

Thấp nhất (triệu đồng/ha)

Cao nhất (triệu đồng/ha)

Thấp nhất (triệu đồng/ha)

Cao nhất (triệu đồng/ha)

1

Huyện Gia Viễn

Keo

11,89

23,94

11,89

23,94

Bạch đàn

8,18

19,04

8,18

19,04

2

Huyện Nho Quan

Keo

12,53

24,58

12,53

24,58

Bạch đàn

8,82

19,68

8,82

19,68

3

Tp. Tam Điệp

Keo

11,89

23,95

11,89

23,95

Bạch đàn

8,18

19,04

8,18

19,04

4

Huyện Yên Mô

Keo

10,57

22,62

10,57

22,62

Bạch đàn

6,86

17,72

6,86

17,72

Bảng 03. Giá cho thuê rừng tối thiểu đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên phân theo đơn vị hành chính

STT

Đơn vị hành chính

Giá tối thiểu cho thuê rừng

(triệu đồng/ha/năm)

1

Huyện Gia Viễn

0,8

2

Huyện Hoa Lư

1,0

3

Huyện Nho Quan

1,0

4

Tp. Tam Điệp

0,8

5

Huyện Yên Mô

0,4

6

Tp. Ninh Bình

1,0

Bảng 04: Giá cho thuê rừng tối thiểu đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là rừng trồng phân theo đơn vị hành chính

STT

Đơn vị hành chính

Giá tối thiểu cho thuê rừng

(triệu đồng/ha/năm)

1

Huyện Gia Viễn

0,1

2

Huyện Nho Quan

0,2

3

Thành phố Tam Điệp

0,2

4

Huyện Yên Mô

0,2

5

Huyện Kim Sơn

0,2

Bảng 5: Giá cho thuê rừng đặc dụng, phòng hộ tại các điểm có tiềm năng, lợi thế

STT

Đơn vị hành chính

Địa điểm

Diện tích cho thuê (ha)

Loại rừng

Trạng thái

Giá khởi điểm cho thuê rừng (tr.đồng/ha/năm)

1

Huyện Hoa Lư

Khu Du lịch sinh thái Tràng An

753,23

Đặc dụng

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh nghèo kiệt

3,0

Khu Du lịch sinh thái Tam Cốc - Bích Động

101,39

Đặc dụng

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh nghèo kiệt

2,9

Thạch Bích - Thung Nắng

160,69

Đặc dụng

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh nghèo kiệt

1,1

Linh Cốc - Hải Nham

77,3

Đặc dụng

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh nghèo kiệt

1,0

Khu Du lịch sinh thái Hang Múa

35,61

Đặc dụng

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh nghèo kiệt

2,3

Khu du lịch sinh thái Đền Thái Vi

77,38

Đặc dụng

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh nghèo kiệt

1,0

Vườn chim Thung Nham

116,61

Đặc dụng

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh nghèo kiệt

2,1

2

Huyện Yên Mô

Khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Thái

1.385,58

Phòng hộ

Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh phục hồi

0,7

3

Huyện Nho Quan

Khu du lịch sinh thái Động Thiên Hà

34,16

Phòng hộ

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh phục hồi

2,3

Khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Chuông

125,92

Phòng hộ

Keo+Bdan-3

0,3

Keo+Lat+Bdan-3

0,2

Keo-3

0,4

Lat+Keo-3

0,2

Thông+Keo-5

0,2

Thông-5

0,1

4

TP. Tam Điệp

Khu Du lịch sinh thái Hồ Yên Thắng

77,85

Phòng hộ

Keo+Bdan-3

0,3

Keo+Thong-3

0,6

Keo+Vai+Bdan-3

0,5

Keo-3

0,9

5

Huyện Gia Viễn

Khu Du lịch sinh thái Đầm Vân Long

164,5

Đặc dụng

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh nghèo kiệt

1,2