Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1272/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT SÁT GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH
ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT CHO TỔ CHỨC THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ HUOAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐCP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư 94/2001/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1474/TTr-STC ngày 04 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường (Ktt) để xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn huyện Đạ Huoai; cụ thể như sau:

Số TT

Tên đơn vị - Vị trí lô đất - Loại đất

Ktt (lần)

01

Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Mađaguôi - Các thửa đất thuộc tiểu khu 576B và 577, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai - Đất lâm nghiệp

1,10

02

Công ty Điện lực Miền Nam TNHH - Các thửa đất thuộc một phần tiểu khu 590 xã Hà Lâm và các thửa đất thuộc một phần tiểu khu 584B, 589, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai - Đất cơ sở SXKD

1,20

Điều 2. Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường (Ktt) được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên và giá đất tại thời điểm thuê đất, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành xác định đơn giá cho thuê đất để Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TC, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt