Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1245/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN, DỰ TOÁN HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ, ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ SƠN HÀ, HUYỆN NHO QUAN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 340/TTr-STNMT ngày 14/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án, dự toán hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, như sau:

Dự toán hỗ trợ giải phóng mặt bằng: 451.019.000 đồng (Bốn trăm năm mươi mốt triệu, không trăm mười chín nghìn đồng), trong đó:

- Hỗ trợ đất công ích của UBND xã Sơn Hà: 442.176.000 đồng.

- Chi phí tổ chức giải phóng mặt bằng: 7.959.000 đồng.

- Chi phí thẩm định dự toán GPMB: 884.000 đồng.

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Nho Quan và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT, VP3;
NA/133

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐinh Chung Phụng

 

PHƯƠNG ÁN

HỖ TRỢ GPMB ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở TẠI XÃ SƠN HÀ, HUYỆN NHO QUAN
(Kèm theo Quyết định số: 1245/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung

Vị trí thu hồi

Hỗ trợ về đất

Ghi chú

Tờ

Thửa

Diện tích thu hồi (m2)

Loại đất

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

I

Kinh phí hỗ trợ về đất

 

 

 

 

 

442.176.000

 

1

UBND xã Sơn Hà

7

61

1.596

Lúa màu

47.000

75.012.000

 

2

UBND xã Sơn Hà

7

72

714

Lúa màu

47.000

33.558.000

 

3

UBND xã Sơn Hà

7

73

392

Lúa màu

47.000

18.424.000

 

4

UBND xã Sơn Hà

7

77

824

Lúa màu

47.000

38.728.000

 

5

UBND xã Sơn Hà

7

78

940

Lúa màu

47.000

44.180.000

 

6

UBND xã Sơn Hà

7

79

770

Lúa màu

47.000

36.190.000

 

7

UBND xã Sơn Hà

7

80

1.048

Lúa màu

47.000

49.256.000

 

8

UBND xã Sơn Hà

7

81

856

Lúa màu

47.000

40.232.000

 

9

UBND xã Sơn Hà

7

82

634

Lúa màu

47.000

29.798.000

 

10

UBND xã Sơn Hà

7

83

738

Lúa màu

47.000

34.686.000

 

11

UBND xã Sơn Hà

7

84

504

Lúa màu

47.000

23.688.000

 

12

UBND xã Sơn Hà

7

127

392

Lúa màu

47.000

18.424.000

 

II

Chi phí Trung tâm quỹ đất tỉnh Ninh Bình thực hiện GPMB (1,8%)

 

 

 

 

 

7.959.000

 

III

Chi phí thẩm định (0,2%)

 

 

 

 

 

884.000

 

 

Tổng cộng (I+II+III)

 

 

 

 

 

451.019.000