Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1170/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐẤU GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI KHU DÂN CƯ TRŨNG TRONG THÔN BẠCH CỪ, XÃ NINH KHANG, HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 301/TTr-STNMT ngày 01/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu dân cư Trũng Trong thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

2. Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu dân cư Trũng Trong thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình: Có phương án kèm theo.

Điều 2. Giao UBND huyện Hoa Lư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoa Lư tổ chức thực hiện phương án đấu giá trên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, VP3.
NA/107

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

PHƯƠNG ÁN

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI KHU DÂN CƯ TRŨNG TRONG THÔN BẠCH CỪ, XÃ NINH KHANG, HUYỆN HOA LƯ
(Kèm theo quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

I. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT

1. Vị trí khu đất:

Khu đất đấu giá thuộc địa bàn xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư theo mặt bằng quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 22/01/2016, vị trí khu đất tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp đường kênh Bạch Cừ;

- Phía Nam giáp khu dân cư;

- Phía Đông giáp đất nông nghiệp;

- Phía Tây giáp khu dân cư và đất nông nghiệp.

2. Diện tích: Tổng diện tích Quy hoạch khu đất là 3.080 m2, trong đó:

- Diện tích đất đưa vào để đấu giá quyền sử dụng đất ở: 2.268,5 m2 (Giá khởi điểm bình quân 850.000 đồng/m2 được phê duyệt tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình).

- Diện tích đất giao thông: 811,5 m2

3. Hiện trạng khu đất: Khu đất đã được giải phóng mặt bằng.

4. Hạ tầng kỹ thuật: Đơn vị trúng đấu giá xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình.

II. MỤC ĐÍCH, HÌNH THỨC GIAO ĐẤT, THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

2. Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Thời hạn sử dụng đất: Theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực dự án được sử dụng đất ổn định lâu dài.

III. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hình thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín

- Bước giá để đấu giá: Bước giá cho mỗi vòng đấu kế tiếp là 1% mức trả giá cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

2. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá khu đất:

- Thời gian: Dự kiến thực hiện trong quý III/2016.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường Nhà văn hóa huyện Hoa Lư.

3. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Là tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi là người tham gia đấu giá).

- Điều kiện được tham gia đấu giá:

+ Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp phát hành (trong đó thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định).

+ Phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

4. Mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt cọc phải nộp khi tham gia đấu giá:

* Mức phí tham gia đấu giá:

Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (tính cho 01 bộ hồ sơ đấu giá): 1.000.000 đồng (một triệu đồng/01 bộ hồ sơ).

* Khoản tiền đặt cọc: Khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá là 15% tổng giá trị khu đất dự kiến thu được theo giá khởi điểm của khu đất.

5. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện đấu giá:

Kinh phí và các khoản chi phí để tổ chức thực hiện việc đấu giá theo Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính.

6. Dự kiến số tiền thu được từ đấu giá đất và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá:

- Giá trị dự kiến: Dự kiến giá trị thu được khoảng: 1.928.225.000 đồng.

- Đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá: Số tiền thu được sẽ nộp Ngân sách nhà nước.

7. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá:

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn đơn vị thực hiện việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

8. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoa Lư

9. Cách xác định người trúng đấu giá

Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất vòng đấu cuối cùng được đấu giá viên công bố tại phiên đấu giá và không được thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu đó.

Trường hợp có từ 02 (hai) khách hàng trở lên cùng trả một giá cao nhất và không có khách hàng nào yêu cầu đấu giá tiếp thì người điều hành phiên đấu giá tổ chức rút thăm cho những người đó và công bố kết quả người trúng đấu giá.

10. Nộp tiền sử dụng đất

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, UBND huyện Hoa Lư gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất bằng văn bản cho người trúng đấu giá.

- Trong thời gian chậm nhất 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất bằng văn bản người trúng đấu giá phải nộp đầy đủ số tiền sử dụng đất, các khoản phí, lệ phí vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Nộp tiền một lần (theo giá trị trúng đấu giá).

11. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoa Lư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo ủy quyền và phối hợp với UBND huyện Hoa Lư, UBND xã Ninh Khang tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp phát hành (trong đó thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định).

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập trong đó có ngành nghề, chức năng hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Bản tự giới thiệu kèm theo tài liệu chứng minh về khả năng tài chính, chuyên môn, kỹ thuật của đơn vị.

- Cam kết cho vay vốn để thực hiện dự án của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận.

- Phương án triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

- Danh mục các dự án mà Nhà đầu tư đang đầu tư, ghi rõ tên dự án, tổng mức đầu tư, vốn chủ sở hữu dành cho đầu tư dự án, địa điểm, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện (đảm bảo hay không đảm bảo), có vi phạm hay không vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ:

a) Hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng có tên trong danh sách mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

b) Điều kiện về năng lực tài chính, kỹ thuật, không vi phạm pháp luật đất đai:

- Điều kiện về vốn:

Khái toán tổng mức đầu tư của dự án: 2.428.225.000 đồng (trong đó: Tiền sử dụng đất: 1.928.225.000 đồng, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 500.000.000 đồng).

Nhà đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình dành để thực hiện dự án này tối thiểu là 485.645.000 đồng

Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá, hiện nay đang thực hiện một hoặc một số dự án đầu tư khác thì phải xác định, giải trình rõ vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình dành cho các dự án khác là bao nhiêu, dành cho dự án này là bao nhiêu tiền.

- Không nợ đọng tiền sử dụng đất với Ngân sách Nhà nước. Không vi phạm quy định của Pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Phải chứng minh có đủ điều kiện về kỹ thuật để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính.

- Có phương án đầu tư xây dựng khả thi, hiệu quả.

V. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN, NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ, XỬ LÝ VI PHẠM

1. Quyền và trách nhiệm của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để ký kết hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo tính công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

- Tham gia giám sát cuộc đấu giá.

- Yêu cầu dừng cuộc đấu giá nếu phát hiện có vi phạm.

- Có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, giá khởi điểm trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Thông báo công khai việc thuê Tổ chức bán giá chuyên nghiệp để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

- Ký hợp đồng và thanh toán phí thực hiện đấu giá cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

- Ký hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất; đôn đốc người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo tiến độ nộp tiền sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Phối hợp bàn giao đất cho người trúng đấu giá.

- Nộp tiền thu được của những người tham gia đấu giá vi phạm quy chế vào ngân sách nhà nước.

- Báo cáo kết quả đấu giá về Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc sau mỗi phiên đấu giá.

2. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- Quyền lợi:

Được Nhà nước giao đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và hồ sơ đất đai theo quy định, được hưởng các quyền khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Nghĩa vụ:

+ Tổ chức trúng đấu giá phải lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định;

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định tại Điều 26, Luật Nhà ở năm 2014.

+ Hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở; không được huy động vốn, góp vốn bất hợp pháp; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Phương án này và Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; nội quy đấu giá quyền sử dụng đất của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và các cam kết khi tham gia đấu giá; nộp tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện đúng các cam kết trong Hợp đồng đã ký kết khi trúng đấu giá.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch xây dựng và các văn bản hiện hành khác của pháp luật.

+ Phải nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt trong thời gian chậm nhất sau 12 tháng liên tục kể từ ngày nhận đất tại thực địa.

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Xử lý vi phạm:

a) Người tham gia đấu giá không được lấy lại khoản tiền đặt trước và khoản tiền này được sung công quỹ Nhà nước trong các trường hợp sau:

- Đã đăng ký tham gia đấu giá được xác định đủ điều kiện nhưng không có mặt tại cuộc đấu giá khi cuộc đấu giá khai mạc mà không có lý do chính đáng hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá nhưng việc ủy quyền không hợp lệ.

- Tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm đối với vòng 01 và trả giá thấp hơn giá cao nhất của vòng đấu trực tiếp cộng thêm bước giá đối với vòng đấu thứ 02 trở đi.

- Trả giá cao nhất của vòng đấu đó nhưng rút lại giá đã trả.

- Vi phạm nội quy đấu giá trong trường hợp: Trao đổi thông tin dưới mọi hình thức (bằng lời nói, điện thoại...) với người tham gia đấu giá khác trong phòng đấu giá đã được người điều hành phiên đấu giá nhắc nhở; gây mất trật tự, cản trở phá rối quyền đấu giá của người khác, có hành vi mua chuộc nhằm loại trừ người khác hoặc cấu kết dìm giá tại cuộc đấu giá bị đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất lập biên bản về những vi phạm này.

- Trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất; bị hủy kết quả trúng đấu giá do vi phạm quy định về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá.

b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai về đầu tư xây dựng, chậm nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước theo hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã ký thì bị xử phạt theo hợp đồng.

c) Trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã được bàn giao nhưng không tiến hành đầu tư xây dựng theo thời gian quy định thì bị thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai. Người trúng đấu giá phải tự thanh lý toàn bộ tài sản đã đầu tư trên đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính có liên quan./.