Hệ thống pháp luật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1206/2011/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/11/2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 616/KHĐT-VX ngày 22/3/2011, Báo cáo thẩm định số 26/BC-STP ngày 16/3/2011của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện quản lý, với nội dung như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện, với mỗi dự án có tổng mức vốn đầu tư đến không quá 05 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

2. Trường hợp phải điều chỉnh dự án dẫn đến tổng mức đầu tư vượt quá mức vốn được phân cấp thì phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin trước khi phê duyệt. Đầu mối thẩm định dự án là Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc cấp quyết định đầu tư. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến thẩm định thiết kế sơ bộ của dự án.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với các dự án đã có quyết định đầu tư mà trước đây thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, nay sau khi phân cấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo (kể cả việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư nhưng không vượt quá mức vốn phân cấp quy định tại Quyết định này).

2. Đối với các dự án mới hoặc đã có chủ trương đầu tư (đã phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hoặc đã có văn bản cho phép đầu tư) nhưng chưa có quyết định đầu tư thì thực hiện phân cấp theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các ông bà Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1206/2011/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện quản lý do tỉnh Quảng Ninh ban hành

  • Số hiệu: 1206/2011/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 22/04/2011
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh
  • Người ký: Nguyễn Văn Thành
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 02/05/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản