Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 672/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1967/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 475/TTr-SXD ngày 26 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bãi bỏ Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân cấp quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.

2. Thẩm quyền quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ Điều 39 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng