Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1967/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định đầu tư các dự án do quận, huyện quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thành phố có tổng mức vốn đầu tư không lớn hơn 15 tỷ đồng..

Trường hợp những dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện theo phân cấp, do ảnh hưởng biến động giá vật tư làm thay đổi tổng mức vốn đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng thì người quyết định đầu tư được tiếp tục phê duyệt thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

2. Không phân cấp quyết định đầu tư đối với các dự án có sử dụng các nguồn vốn sau: vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ phát triển chính thức của nước ngoài (ODA), vốn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGO).

3. Đối với các dự án đã được người có thẩm quyền quyết định đầu tư trước ngày ban hành Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo thẩm quyền quyết định đầu tư, không thực hiện theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các quận, huyện trong việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các quận, huyện phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2010 về phân cấp quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện do Thành phố Cần Thơ ban hành

  • Số hiệu: 1967/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/07/2010
  • Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
  • Người ký: Trần Thanh Mẫn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/07/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 04/03/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản