Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2024/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 3 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành, văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 871/TTr-SGDĐT ngày 19/3/2024; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 99/BCTĐ-STP ngày 27/02/2024; ý kiến thống nhất của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị ngày 22/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/4/2024 và được thực hiện từ năm học 2024-2025. Quyết định này thay thế Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện từ năm học 2021-2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đầu Thanh Tùng

 

QUY ĐỊNH

CỤ THỂ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Quy định này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục), các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc xác định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

Tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 3 Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Điều 3. Phù hợp với đặc điểm kinh tế -xã hội của địa phương

1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa; ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp, gần gũi với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương; đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng, phương pháp học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh và triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện dạy học khác của nhà trường, của từng địa phương.

2. Nội dung và cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung và các hoạt động giáo dục thích hợp, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục từng địa phương.

3. Chất lượng, hình thức sách giáo khoa tốt (khổ sách, cỡ chữ, kiểu chữ, giấy in, độ bền, độ nét, độ tương phản của chữ in, phối màu của hình ảnh,...) không có lỗi in ấn, sách có thể sử dụng lâu dài. Sách giáo khoa có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư từng địa phương.

Điều 4. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục

1. Phù hợp với năng lực học tập của học sinh

a) Sách giáo khoa phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, rõ ràng, phù hợp với việc học của học sinh, được trình bày hấp dẫn, tạo hứng thú với học sinh. Kênh chữ chọn lọc, kênh hình gần gũi, trực quan, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục cao.

b) Nội dung mỗi bài học trong sách giáo khoa được thể hiện khoa học, hiện đại, trình bày sinh động, thuận lợi cho việc triển khai hoạt động dạy - học, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình, các chỉ dẫn rõ ràng, có sức lôi cuốn, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, chủ động rèn luyện cho học sinh khả năng tư duy sáng tạo, độc lập, học sinh có thể tự học, tự tìm tòi kiến thức, đồng thời có thể phát triển kỹ năng hợp tác của học sinh.

c) Nội dung các bài học, chủ đề trong sách giáo khoa có những hoạt động học tập thiết thực, dễ sử dụng, giúp học sinh biết cách định hướng để đạt được mục tiêu học tập, hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực người học. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học phải hướng đến việc phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng tư duy, rèn khả năng tích hợp, vận dụng kiến thức mới cho học sinh.

2. Thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên

a) Sách giáo khoa phải đáp ứng tính thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên. Cách thiết kế bài học, chủ đề trong sách giáo khoa phải hỗ trợ, tạo điều kiện để giáo viên dễ dạy, dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. Cấu trúc sách giáo khoa thuận tiện cho tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh và phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường cũng như năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục phổ thông.

b) Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, đa dạng giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.

c) Nội dung sách giáo khoa đảm bảo sự phân hóa, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục.

3. Phù hợp với cơ sở vật chất và lập kế hoạch dạy học tại cơ sở giáo dục

a) Sách giáo khoa phải phù hợp với cơ sở vật chất và việc lập kế hoạch dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

b) Nội dung sách giáo khoa đảm bảo triển khai tốt, phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại cơ sở giáo dục phổ thông. Danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lý. Nguồn tài nguyên, sách tham khảo, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chịu trách nhiệm triển khai Quyết định này đến các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh; căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định này chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Điều 6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Trên cơ sở Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định này và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện theo đúng quy định./.