Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1964/QĐ-UBND NGÀY 18/10/2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 220/STP-VP ngày 05 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đã được phê duyệt tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn như sau:

STT

Tên TTHC

Mức độ áp dụng DVCTT theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND

Mức độ áp dụng DVCTT được thay đổi

Lĩnh vực Hòa giải thương mại

1

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Mức độ 3

Mức độ 4

2

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

Mức độ 3

Mức độ 4

3

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

Mức độ 3

Mức độ 4

4

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Mức độ 3

Mức độ 4

5

Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc TW này sang tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác

Mức độ 3

Mức độ 4

6

Đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Mức độ 3

Mức độ 4

7

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Mức độ 3

Mức độ 4

8

Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

Mức độ 3

Mức độ 4

9

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 3

Mức độ 4

10

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 3

Mức độ 4

11

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 3

Mức độ 4

12

Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc TW này sang tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác.

Mức độ 3

Mức độ 4

13

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 3

Mức độ 4

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- CT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, NCPC (Vân).

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2020 về thay đổi danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã được phê duyệt tại Quyết định 1964/QĐ-UBND

  • Số hiệu: 1075/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 15/06/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
  • Người ký: Lý Thái Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/06/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản