Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN TÍCH HỢP, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA TỈNH TUYÊN QUANG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020; Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cấp, các ngành, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện TTHC; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan giải quyết TTHC trên môi trường điện tử;

- Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang; đồng thời, thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020;

- Nâng cao chất lượng phục vụ, số lượng dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp; phấn đấu trong năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu được giao "tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4" tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ và 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công ty Điện lực Tuyên Quang.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Danh mục dịch vụ công và thời gian thực hiện: Thực hiện theo Danh mục và lộ trình của Phụ lục gửi kèm.

2. Tiếp tục rà soát, đề xuất nâng mức độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 theo chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Danh mục dịch vụ công: Theo Danh mục dự kiến thực hiện mức độ 4 của Phụ lục gửi kèm và lựa chọn thêm các dịch vụ công đang cung cấp ở mức độ 2 và mức độ 3 có phát sinh nhiều hồ sơ.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công ty Điện lực Tuyên Quang

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay việc thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; rà soát, đề xuất nâng mức độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra tại Kế hoạch này.

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa các TTHC thuộc phạm vi quản lý của mình (ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

- Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc có thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nghiêm túc triển khai, đảm bảo tiếp nhận và giải quyết hồ sơ do tổ chức, cá nhân nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định; xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn phòng UBND tỉnh

Là đầu mối tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Phần II của Kế hoạch này đảm bảo đúng chất lượng, thời gian quy định.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đặt ra tại Phần I của Kế hoạch này; đề xuất kịp thời biện pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, nộp phạt xử lý vi phạm hành chính, đóng bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh.

- Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị do Văn phòng Chính phủ giao nhiệm vụ, Viễn thông Tuyên Quang để rà soát, kiểm thử, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo thực hiện hiệu quả.

4. Các cơ quan, đơn vị: Công An tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Tuyên Quang

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020.

5. Viễn Thông Tuyên Quang

Chủ động bố trí về con người, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này, đảm bảo đúng chất lượng, thời gian quy định.

6. Sở Tài chính

Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh, BHXH tỉnh, Công ty Điện lực Tuyên Quang;
- Viễn thông Tuyên Quang;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng TH-CB (Đ/c Thủy, Tùng);
- Lưu: VT, KSTTHC (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA TỈNH TUYÊN QUANG THỰC HIỆN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 93/KH-UBND ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

 

TT

Tên dịch vụ công/TTHC

Mức độ đang thực hiện

Thực hiện mức độ 4 trong năm 2020

Cơ quan thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Mức 3

Mức 4

Chủ trì

Phối hợp

 

I

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

1

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

 

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý I/2020

2

2

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu đối với doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

Quý I/2020

3

3

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

x

 

 

Quý III/2020

4

4

Liên thông Đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp mã số vị đơn vị bảo hiểm xã hội

x

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

5

1

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

6

2

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

7

3

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 

x

 

 

 

 

8

4

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

 

x

 

 

 

 

9

5

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

10

6

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

x

 

 

 

 

11

7

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

 

x

 

 

 

 

12

8

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

 

x

 

 

 

 

13

9

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

 

x

 

 

 

 

14

10

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

x

 

 

 

 

15

11

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

 

x

 

 

 

 

16

12

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

 

x

 

 

 

 

17

13

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

 

x

 

 

 

 

18

14

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

19

15

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

 

 

 

20

16

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

x

 

 

 

 

21

17

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

 

x

 

 

 

 

22

18

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

23

19

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

24

20

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

25

21

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

 

 

 

26

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

x

 

 

 

 

27

23

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

 

x

 

 

 

 

28

24

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

x

 

 

 

 

29

25

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

x

 

 

 

 

30

26

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

x

 

 

 

 

31

27

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

x

 

 

 

 

 

II

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

32

1

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban Quản lý các khu công nghiệp; Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý IV/2020

33

2

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

 

Quý IV/2020

34

3

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

x

 

 

Quý IV/2020

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

Lĩnh vực Người có công

 

 

 

 

 

 

35

1

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

x

 

x

 

 

 

36

2

Cấp (cấp lại, cấp mới) giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm Chất độc hóa học

x

 

x

 

 

 

37

3

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Việc làm - ATLĐ

 

 

 

 

 

 

38

4

Đăng ký hợp đồng cá nhân

x

 

x

 

 

 

39

5

Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động

x

 

x

 

 

 

40

6

Khai báo tai nạn lao động

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực lao động ngoài nước

 

 

 

 

 

 

41

7

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

 

 

 

 

42

8

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

x

 

x

 

 

 

43

9

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

x

 

x

 

 

 

44

10

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 

45

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

x

 

 

 

46

12

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

x

 

x

 

 

 

 

III

Sở Nông nghiệp, phát triển và Nông thôn

 

 

 

Sở Nông nghiệp, phát triển và Nông thôn

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

 

 

47

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

x

 

x

 

 

 

48

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Thú Y

 

 

 

 

 

 

49

3

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).

 

x

 

 

 

 

50

4

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

 

x

 

 

 

 

51

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

x

 

x

 

 

 

52

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

x

 

x

 

 

 

53

7

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

x

 

x

 

 

 

54

8

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

x

 

x

 

 

 

55

9

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc dưới nước)

x

 

x

 

 

 

56

10

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

x

 

x

 

 

 

57

11

Kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm; động vật thủy sản biểu diễn nghệ thuật

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

 

 

 

 

 

 

58

12

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

x

 

x

 

 

 

59

13

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

x

 

x

 

 

 

 

IV

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

60

1

Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

x

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý II/2020

61

2

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; xóa đăng ký thế chấp

 

x

 

Quý III/2020

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

 

 

 

62

1

Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

x

 

x

 

 

 

63

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

x

 

x

 

 

 

64

3

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

x

 

x

 

 

 

65

4

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

x

 

x

 

 

 

66

5

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

x

 

x

 

 

 

67

6

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

x

 

x

 

 

 

68

7

Xóa đăng ký thế chấp

x

 

x

 

 

 

69

8

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

x

 

x

 

 

 

70

9

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Khoáng sản

 

 

 

 

 

 

71

10

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

x

 

x

 

 

 

72

11

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

x

 

x

 

 

 

73

12

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Môi trường

 

 

 

 

 

 

74

13

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

x

 

x

 

 

 

 

V

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

75

1

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

x

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý II/2020

76

2

Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

x

 

 

Quý II/2020

77

3

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

x

 

 

Quý III/2020

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

Lĩnh vực Giáo dục

 

 

 

 

 

 

78

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

x

 

x

 

 

 

79

2

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh.

x

 

x

 

 

 

80

3

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

x

 

x

 

 

 

81

4

Xét tuyển sinh vào trường Phổ thông dân tộc nội trú

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

82

5

Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

x

 

x

 

 

 

83

6

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

x

 

 

 

 

 

VI

Sở Ngoại vụ

 

 

 

Sở Ngoại vụ

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Công tác lãnh sự

 

 

 

 

 

 

84

1

Cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế Quản lý đoàn đi nước ngoài; đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

x

 

x

 

 

 

 

VII

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Thanh tra tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

85

1

Tiếp công dân

x

 

x

 

 

 

86

2

Xử lý đơn

x

 

x

 

 

 

87

3

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

x

 

x

 

 

 

88

4

Thực hiện việc giải trình

x

 

x

 

 

 

 

VIII

Sở Tài chính

 

 

 

Sở Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

89

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

x

 

x

 

 

 

90

2

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

x

 

 

 

 

 

IX

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

 

 

 

 

 

 

91

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 

x

 

 

 

 

92

2

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

x

 

 

 

 

93

3

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

x

 

 

 

 

94

4

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

x

 

 

 

 

95

5

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 

x

 

 

 

 

96

6

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

x

 

 

 

 

97

7

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

 

x

 

 

 

 

98

8

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

x

 

 

 

 

99

9

Cấp giấy phép hoạt động in

 

x

 

 

 

 

100

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in

 

x

 

 

 

 

101

11

Đăng ký hoạt động cơ sở in

 

x

 

 

 

 

102

12

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

 

x

 

 

 

 

103

13

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

x

 

 

 

 

104

14

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

x

 

 

 

 

105

15

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

 

 

 

 

 

 

106

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

x

 

 

 

 

107

17

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

x

 

 

 

 

108

18

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

x

 

 

 

 

109

19

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

x

 

 

 

 

110

20

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

x

 

 

 

 

111

21

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

x

 

 

 

 

112

22

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

 

 

 

 

113

23

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

 

 

 

 

114

24

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

 

 

 

 

115

25

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

 

 

 

 

116

26

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

 

 

 

 

117

27

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 

x

 

 

 

 

118

28

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

 

x

 

 

 

 

119

29

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

 

x

 

 

 

 

120

30

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

 

x

 

 

 

 

121

31

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Bưu chính

 

 

 

 

 

 

122

32

Cấp giấy phép bưu chính

 

x

 

 

 

 

123

33

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 

x

 

 

 

 

124

34

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Báo chí

 

 

 

 

 

 

125

35

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

 

x

 

 

 

 

126

36

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

 

x

 

 

 

 

127

37

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

 

x

 

 

 

 

128

38

Cho phép họp báo (trong nước)

 

x

 

 

 

 

129

39

Cho phép họp báo (nước ngoài)

 

x

 

 

 

 

 

X

Sở Nội vụ

 

 

 

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

 

 

 

 

 

 

130

1

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

x

 

 

 

 

 

131

2

Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

x

 

 

 

 

 

132

3

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

x

 

 

 

 

 

133

4

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

x

 

 

 

 

 

134

5

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

x

 

 

 

 

 

135

6

Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

x

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ

 

 

 

 

 

 

136

7

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

x

 

x

 

 

 

 

 

CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

 

 

 

 

 

 

137

8

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

x

 

 

 

 

 

138

9

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

x

 

 

 

 

 

139

10

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

x

 

 

 

 

 

140

11

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

x

 

 

 

 

 

141

12

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

x

 

 

 

 

 

 

XI

Sở Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

142

1

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

 

x

 

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý IV/2020

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý IV/2020

 

 

Lĩnh vực Dược

 

 

 

 

 

 

143

1

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

 

x

 

 

 

144

2

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

x

 

x

 

 

 

145

3

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu)

x

 

x

 

 

 

146

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

x

 

x

 

 

 

147

5

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

 

x

 

 

 

 

148

6

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

 

 

 

 

149

7

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND

 

x

 

 

 

 

150

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

 

 

 

 

151

9

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của SởY tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

 

 

 

 

152

10

Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

 

x

 

 

 

 

153

11

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

 

x

 

 

 

 

154

12

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

 

x

 

 

 

 

155

13

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm ytế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

 

 

 

 

156

14

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Khám chữa bệnh

 

 

 

 

 

 

157

15

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

x

 

x

 

 

 

158

16

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền

 

x

 

 

 

 

159

17

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

 

 

 

 

160

18

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

 

 

 

 

161

19

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

 

 

 

 

162

20

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

x

 

 

 

 

 

XII

Sở Công thương

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

163

1

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

x

 

 

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý II/2020

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

Sở Công thương

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

 

 

 

 

 

 

164

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

 

x

 

 

 

165

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

 

x

 

 

 

166

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực giám định thương mại

 

 

 

 

 

 

167

4

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

x

 

x

 

 

 

168

5

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

 

 

 

 

 

 

169

6

Cấp Giấp phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

 

x

 

 

 

170

7

Cấp lại Giấp phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

 

x

 

 

 

171

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấp phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

 

 

 

 

 

 

172

9

Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

x

 

x

 

 

 

173

10

Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 

x

 

 

 

 

174

11

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

 

 

 

 

 

 

175

12

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

x

 

 

 

176

13

Đăng ký sửa đổi, bổ sung thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

x

 

 

 

177

14

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

 

x

 

 

 

178

15

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

 

x

 

 

 

179

16

Thông báo hoạt động khuyến mại

 

x

 

 

 

 

 

XIII

Sở Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

180

1

Đăng ký khai sinh

x

 

 

Sở Tư pháp

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý I/2020

181

2

Cấp phiếu lý lịch tư pháp

 

x

 

Quý I/2020

182

3

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

x

 

 

Quý III/2020

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND

 

 

 

Sở Tư pháp

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực công chứng

 

 

 

 

 

 

183

1

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

 

x

 

 

 

 

184

2

Thành lập Văn phòng công chứng

 

x

 

 

 

 

185

3

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

x

 

x

 

 

 

186

4

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

x

 

x

 

 

 

 

 

Tư vấn pháp luật

 

 

 

 

 

 

187

5

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

x

 

x

 

 

 

188

6

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

x

 

x

 

 

 

189

7

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

x

 

x

 

 

 

 

 

CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực chứng thực

 

 

 

 

 

 

190

8

Cấp bản sao từ sổ gốc

x

 

 

 

 

 

191

9

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng giao dịch đã được chứng thực

x

 

 

 

 

 

 

 

CẤP XÃ

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vưc hộ tịch

 

 

 

 

 

 

192

10

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

 

 

 

 

 

 

XIV

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

 

 

 

 

193

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

x

 

x

 

 

 

194

2

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

x

 

x

 

 

 

195

3

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

x

 

x

 

 

 

196

4

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

x

 

x

 

 

 

197

5

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

x

 

x

 

 

 

198

6

Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

x

 

x

 

 

 

199

7

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

 

x

 

 

 

200

8

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

 

x

 

 

 

201

9

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

 

x

 

 

 

202

10

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

x

 

x

 

 

 

203

11

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

x

 

x

 

 

 

204

12

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

 

 

 

 

 

 

205

13

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

x

 

x

 

 

 

206

14

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

x

 

 

 

207

15

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

x

 

 

 

208

16

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

x

 

 

 

209

17

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

x

 

 

 

210

18

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

x

 

 

 

 

XV

Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg

 

 

 

Sở Xây dựng

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

 

211

1

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

x

 

 

 

Quý II/2020

212

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

x

 

 

 

Quý II/2020

213

3

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

x

 

 

 

 

Quý II/2020

214

4

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

x

 

 

 

 

Quý IV/2020

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND

 

 

 

Sở Xây dựng

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý IV/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

 

 

 

 

 

 

215

1

Cấp/cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

 

x

 

 

 

 

216

2

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

 

x

 

 

 

 

217

3

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

 

x

 

 

 

 

218

4

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

x

 

 

 

 

219

5

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (Trường hợp thiết kế 1 bước)

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Nhà ở và kinh doanh bất động sản

 

 

 

 

 

 

220

6

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

x

 

 

 

 

221

7

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng, do hết hạn hoặc gần hết hạn)

 

x

 

 

 

 

222

8

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

 

x

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

223

9

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý

 

x

 

 

 

 

224

10

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

 

x

 

 

 

 

 

XVI

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Quý IV/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Di sản văn hóa

 

 

 

 

 

 

225

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

x

 

 

 

 

226

2

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

x

 

x

 

 

 

227

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

 

 

 

 

 

228

4

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

x

 

x

 

 

 

229

5

Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

 

 

 

 

 

 

230

6

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

 

x

 

 

 

 

231

7

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

x

 

x

 

 

 

232

8

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

x

 

x

 

 

 

233

9

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

 

x

 

 

 

 

234

10

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Karaoke, Vũ trường

 

 

 

 

 

 

235

11

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh

x

 

x

 

 

 

236

12

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

x

 

x

 

 

 

237

13

Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

 

 

 

 

 

 

238

14

Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

x

 

x

 

 

 

239

15

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

x

 

x

 

 

 

240

16

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

 

x

 

 

 

 

241

17

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa

 

 

 

 

 

 

242

18

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

x

 

 

 

243

19

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

x

 

x

 

 

 

244

20

Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

x

 

x

 

 

 

245

21

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

x

 

x

 

 

 

246

22

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Gia đình

 

 

 

 

 

 

247

23

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

 

 

 

 

248

24

Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

x

 

x

 

 

 

249

25

Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

 

 

 

 

250

26

Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

251

27

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

x

 

x

 

 

 

252

28

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

 

x

 

 

 

 

253

29

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

x

 

x

 

 

 

254

30

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

 

x

 

 

 

255

31

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga

x

 

x

 

 

 

256

32

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

x

 

x

 

 

 

257

33

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taewondo

x

 

x

 

 

 

258

34

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

x

 

x

 

 

 

259

35

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn

x

 

x

 

 

 

260

36

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

x

 

x

 

 

 

261

37

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

x

 

x

 

 

 

262

38

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

x

 

x

 

 

 

263

39

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

x

 

x

 

 

 

264

40

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

x

 

x

 

 

 

265

41

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá

x

 

x

 

 

 

266

42

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

x

 

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực du lịch

 

 

 

 

 

 

267

43

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

x

 

 

 

268

44

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

x

 

x

 

 

 

269

45

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

 

x

 

 

 

 

270

46

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

x

 

 

 

271

47

Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

x

 

 

 

 

272

48

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

x

 

 

 

 

273

49

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

x

 

 

 

 

274

50

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

x

 

 

 

275

51

Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

x

 

 

 

276

52

Đổi thẻ hướng dẫn viên du quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

x

 

 

 

 

277

53

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

x

 

 

 

278

54

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

x

 

 

 

279

55

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

x

 

 

 

280

56

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

x

 

x

 

 

 

281

57

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

x

 

x

 

 

 

282

58

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hơp doanh nghiệp giải thể

x

 

x

 

 

 

283

59

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

x

 

 

 

 

XVII

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg

 

 

 

Sở Giao thông vận tải

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

 

284

1

Thực hiện liên thông, đồng thời Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực có điện áp từ 35 KV trở xuống trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 

x

 

 

 

Quý II/2020

285

2

Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp (mức độ 4)

x

 

 

 

 

Quý II/2020

286

3

Cấp mới giấy phép lái xe

x

 

 

 

 

Quý II/2020

287

4

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.

 

x

 

 

 

Quý IV/2020

288

5

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.

 

x

 

 

 

Quý IV/2020

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND

 

 

 

Sở Giao thông vận tải

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý IV/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực đường bộ

 

 

 

 

 

 

289

1

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

x

 

 

 

 

290

2

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

 

x

 

 

 

 

291

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

 

x

 

 

 

 

292

4

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

 

x

 

 

 

 

293

5

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

 

x

 

 

 

 

294

6

Đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp

 

x

 

 

 

 

295

7

Cấp giấy phép xe tập lái

 

x

 

 

 

 

296

8

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

 

x

 

 

 

 

 

XVIII

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

297

1

Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

 

x

 

- Công an tỉnh (đối với xử phạt thuộc thẩm quyền của Cảnh sát giao thông)
- Sở giao thông vận tải (đối với xử phạt thuộc thẩm quyền của Thanh tra giao thông)

Các cơ quan liên quan

Từ tháng 6/2020

 

XIX

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Tuyên Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

298

1

Liên thông thủ tục báo tăng, giảm lao động (của ngành bảo hiểm xã hội) và khai trình lao động, báo cáo 6 tháng, 01 năm tình hình thay đổi về lao động (của ngành lao động, thương binh và xã hội)

x

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

299

2

Liên thông các thủ tục cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp (gồm: Tiếp nhận yêu cầu; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và cấp phép thi công xây dựng công trình điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,...)

x

 

 

Sở Công Thương

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Tuyên Quang; Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

XX

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

 

 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang và các cơ quan liên quan

Quý III/2020

 

 

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực lao động

 

 

 

 

 

 

300

1

Đăng ký nội quy lao động

x

 

x

 

 

 

301

2

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề thời gian dưới 90 ngày

x

 

x

 

 

 

302

3

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

x

 

x

 

 

 

303

4

Nhận thông báo việc tổ chức làm thêm 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

x

 

x

 

 

 

304

5

Thông báo địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

x

 

x

 

 

 

305

6

Báo cáo về thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

x

 

x

 

 

 

306

7

Báo cáo tình hình cho thuê lại doanh nghiệp

x

 

x

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

170

136

141